WYKRYWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESACH WEWNĘTRZNYCH

Stale monitoruj dane i systemy zaopatrzenia w celu zmniejszenia strat i optymalizacji procesów zakupowych.

Jak SAS pomaga wykrywać nadużycia wewnętrzne?

Understand your organization’s overall security posture. Identify indicators of attack (IoAs) before they become indicators of compromise (IoCs). And cover more areas with existing staff without increasing chaos with security analytics from SAS.

Integracja danych z wielu źródeł

Nadużycia występują w organizacjach z powodu możliwości manipulacji danymi w różnych systemach oraz omijania procedur działania w bezpośredni i pośredni sposób. Siła skutecznego systemu wykrywania nadużyć opiera się o integrację danych z wielu źródeł, co umożliwia wykrycie niezgodności będących podstawą schematów fraudowych.

Detekcja z wykorzystaniem data mining i uczenia maszynowego   

Dane zintegrowane w jednym środowisku umożliwiają sprawne przeszukiwanie informacji i wykrywanie podejrzanych wzorców zachowania i anomalii. Znalezione schematy zachowań przy data miningu mogą zostać wykorzystane przy modelowaniu predykcyjnym z użyciem uczenia maszynowego lub przy tworzeniu reguł decyzyjnych. Zaszycie wygenerowanych algorytmów matematycznych w silniku decyzyjnym umożliwia typowanie podejrzanych przypadków nadużyć na bieżąco. 

Zarządzanie podejrzanymi przypadkami

Wytypowane przypadki są następnie monitorowane przez analityków. Potwierdzanie na bieżąco przypadków pozwala zasilać system analityczny informacją zwrotną o słuszności generowanych podejrzeń i uczyć go automatycznie nowych trendów i wzorców zachowania oszustów. Istotne jest udostępnienie analitykom odpowiednich narzędzi – intuicyjnych interfejsów pozwalających w łatwy sposób przeprowadzić śledztwo. Dodatkowo sieć powiązań umożliwia szukanie zorganizowanych działań i związków pomiędzy podejrzanymi obiektami.

Automatyczne raportowanie

Automatyczne środowisko raportowe umożliwia ocenę skuteczności działania systemu oraz strategii biznesowych. Raporty generowane cyklicznie pozwalają na bieżąco na podejmowanie decyzji o dalszych krokach.

Dlaczego SAS® do optymalizacji procesów zakupowych i zapobiegania nadużyciom wewnętrznym?

Analityka hybrydowa

Zmieniające się trendy dotyczące nadużyć wymagają zastosowania narzędzi sprawnie dostosowujących się do nowych warunków biznesowych. Stosowanie analityki hybrydowej umożliwia zarówno działanie wielopoziomowe, jak i bardziej efektywne ze względu na połączenie wiedzy eksperckiej w postaci reguł biznesowych wraz z metodami uczenia maszynowego pozwalającymi na znalezienie w danych nieznanych wzorców zachowania.

Analityczne sieci powiązań

Analiza sieci powiązań (ang. Social Network Analysis) służy identyfikacji ukrytych zależności między poszczególnymi obiektami uczestniczącymi w procesie monitorującym (klient, agent, pracownik, dostawca etc.), dostarczając unikalnej wiedzy na temat powiązań w ramach społeczności oraz zachodzących w niej procesów. Często w tym przypadku okazuje się istotna integracja danych z różnych źródeł pozwalająca tworzyć nieoczywiste powiązania oparte o dane kontaktowe (te same adresy, numery telefonów, adresy e-mail), jak również dane transakcyjne (np. faktury, dostawy, płatności). To umożliwia znalezienie grup podmiotów działających wspólnie i analizowanie ich jako całości.

Interfejs analityka

Kontrola podejrzanych przypadków może się odbywać w interfejsie analityka, który umożliwia integrację całego procesu obsługi nadużyć w jednym środowisku. Głównymi zadaniami, które zapewnia interfejs są:

  • zarządzanie i ocena podejrzanych przypadków na podstawie zagregowanych informacji o alercie na ekranach oraz sieci powiązań pomiędzy encjami, 
  • szeroki dostęp do danych - przeszukiwanie baz danych oraz dokumentów, 
  • priorytetyzacja zadań użytkowników systemu - przypisanie przypadków do odpowiednio wykwalifikowanych osób.

Connect with SAS and see what we can do for you.

Back to Top