Oszustwa i przestępczość finansowa

Wdrożenie jednolitej proaktywnej ochrony przed nadużyciami

Wykrywanie podejrzanych działań finansowych znacznie sprawniej niż dotąd. Pełny widok zagrożeń w skali całej instytucji oraz możliwość zgrania procesów monitoringu, kontroli i dochodzeń. Tylko SAS zapewnia wspólną platformę analityczną i modułowe rozwiązania do zapobiegania oszustwom w sposób całościowy na poziomie korporacyjnym, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zarządzania sprawami.

Korzyści

Lepsze zrozumienie całościowej ekspozycji na ryzyko nadużyć

Możliwość tworzenia kompleksowych profili ryzyka klientów w przekroju wszystkich kanałów współpracy z wykorzystaniem analityki powiązań, wykrywającej złożone schematy zachowań i podejrzane związki pomiędzy klientami, rachunkami czy innymi podmiotami.

Sprawniejsze i skuteczniejsze zwalczanie przestępczości finansowej

Monitorowanie większych ilości transakcji i zagrożeń w krótszym czasie dzięki systemowi łączącemu w sobie procesy zapobiegania oszustwom i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, który może równocześnie prowadzić analizy pod kątem wielu scenariuszy i czynników ryzyka.

Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów o 76%

Tylko SAS wykorzystuje predykcyjną analitykę alertów umożliwiając redukcję liczby fałszywych alarmów poprzez automatyzację decyzji i ocenę ryzyk, co pozwala trafnie ocenić poziom zagrożenia zanim zostanie uruchomiony proces dochodzeniowy.

Zwiększenie współpracy pomiędzy komórkami wykrywania oszustw i AML

Scentralizowane zarządzanie sprawami, wspólne repozytorium danych z różnych kanałów i wspólne narzędzia w ramach procesów workflow ułatwiają współdzielenie informacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych.

Powiązane rozwiązania

Funkcjonalności

 • Lepsze metody wykrywania
  • Hybrydowe podejście analityczne wykorzystuje szereg metod analitycznych, co zwiększa dokładność i skuteczność wykrywania nadużyć.
  • Analizy powiązań między podmiotami wykrywają kolektywne zachowania właścicieli powiązanych stron.
  • Scenariusze uwzględniające banki korespondentów są zawarte w modelu danych dedykowanym dla sektora usług finansowych.
  • Wykrywanie odstępstw od zachowań podmiotów podobnych porównuje zachowanie jednostki z jej zachowaniami w przeszłości oraz z zachowaniami jednostek podobnych.
  • Analizy due dilligence służące ocenie nowych klientów i aktualizacji ocen istniejących klientów.
 • Wysoce wydajna analityka. Wysokowydajne dostrajanie scenariuszy i analizy „what-if” skracają czas analiz z godzin do pojedynczych minut.
 • Korporacyjne zarządzanie danymi. Zarządzanie danymi w skali całego przedsiębiorstwa i ich konsolidacja obejmują integrację danych, zapewnienie jakości danych oraz zarządzanie metadanymi w ujednoliconym środowisku.
 • Elastyczne zarządzanie alertami. W pełni dostosowywalny interfejs integruje alerty pochodzące z wielu systemów monitoringu, kojarzy je ze wspólnymi podmiotami oraz automatycznie nadaje priorytet sprawom podejrzanym i kieruje je do rozpatrzenia przez właściwe osoby.
 • Scentralizowane zarządzanie sprawami. Możliwość tworzenia wielu zautomatyzowanych procesów roboczych dla różnego rodzaju spraw – oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, itd.

Looking for information on how to buy?

Need additional information? Get details on solutions, licensing, deployment and more.

Ready to get started? Take the next step toward getting more value from your data.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top