Oszustwa i przestępczość finansowa

Wdrożenie jednolitej proaktywnej ochrony przed nadużyciami

Wykrywanie podejrzanych działań finansowych znacznie sprawniej niż dotąd. Pełny widok zagrożeń w skali całej instytucji oraz możliwość zgrania procesów monitoringu, kontroli i dochodzeń. Tylko SAS zapewnia wspólną platformę analityczną i modułowe rozwiązania do zapobiegania oszustwom w sposób całościowy na poziomie korporacyjnym, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zarządzania sprawami.

Korzyści

Lepsze zrozumienie całościowej ekspozycji na ryzyko nadużyć

Możliwość tworzenia kompleksowych profili ryzyka klientów w przekroju wszystkich kanałów współpracy z wykorzystaniem analityki powiązań, wykrywającej złożone schematy zachowań i podejrzane związki pomiędzy klientami, rachunkami czy innymi podmiotami.

Sprawniejsze i skuteczniejsze zwalczanie przestępczości finansowej

Monitorowanie większych ilości transakcji i zagrożeń w krótszym czasie dzięki systemowi łączącemu w sobie procesy zapobiegania oszustwom i przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, który może równocześnie prowadzić analizy pod kątem wielu scenariuszy i czynników ryzyka.

Zmniejszenie liczby fałszywych alarmów o 76%

Tylko SAS wykorzystuje predykcyjną analitykę alertów umożliwiając redukcję liczby fałszywych alarmów poprzez automatyzację decyzji i ocenę ryzyk, co pozwala trafnie ocenić poziom zagrożenia zanim zostanie uruchomiony proces dochodzeniowy.

Zwiększenie współpracy pomiędzy komórkami wykrywania oszustw i AML

Scentralizowane zarządzanie sprawami, wspólne repozytorium danych z różnych kanałów i wspólne narzędzia w ramach procesów workflow ułatwiają współdzielenie informacji, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów administracyjnych.

Powiązane rozwiązania

Funkcjonalności

 • Lepsze metody wykrywania
  • Hybrydowe podejście analityczne wykorzystuje szereg metod analitycznych, co zwiększa dokładność i skuteczność wykrywania nadużyć.
  • Analizy powiązań między podmiotami wykrywają kolektywne zachowania właścicieli powiązanych stron.
  • Scenariusze uwzględniające banki korespondentów są zawarte w modelu danych dedykowanym dla sektora usług finansowych.
  • Wykrywanie odstępstw od zachowań podmiotów podobnych porównuje zachowanie jednostki z jej zachowaniami w przeszłości oraz z zachowaniami jednostek podobnych.
  • Analizy due dilligence służące ocenie nowych klientów i aktualizacji ocen istniejących klientów.
 • Wysoce wydajna analityka. Wysokowydajne dostrajanie scenariuszy i analizy „what-if” skracają czas analiz z godzin do pojedynczych minut.
 • Korporacyjne zarządzanie danymi. Zarządzanie danymi w skali całego przedsiębiorstwa i ich konsolidacja obejmują integrację danych, zapewnienie jakości danych oraz zarządzanie metadanymi w ujednoliconym środowisku.
 • Elastyczne zarządzanie alertami. W pełni dostosowywalny interfejs integruje alerty pochodzące z wielu systemów monitoringu, kojarzy je ze wspólnymi podmiotami oraz automatycznie nadaje priorytet sprawom podejrzanym i kieruje je do rozpatrzenia przez właściwe osoby.
 • Scentralizowane zarządzanie sprawami. Możliwość tworzenia wielu zautomatyzowanych procesów roboczych dla różnego rodzaju spraw – oszustwa, pranie brudnych pieniędzy, itd.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top