Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Kokpity Menedżerskie

Misją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC oraz administrowanie informatyczną bazą umów, zdarzeń i odszkodowań w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz autocasco.

Informacja o kliencie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) został utworzony w 1990 roku. Od 2004 roku pełni funkcję ośrodka informacji, prowadzącego informatyczną bazę danych w zakresie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a od 2006 roku również umów ubezpieczenia AC, oraz związanych z nimi zdarzeń ubezpieczeniowych i wypłaconych odszkodowań. UFG posiada uprawnienia do kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Obowiązkiem UFG jest również wypłata odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów, nieubezpieczonych rolników oraz w przypadku OC nieznanych sprawców. Baza Ośrodka Informacji UFG to największa w sektorze ubezpieczeniowym baza danych ubezpieczeniowych, centralizująca i integrująca dane z 27 zakładów ubezpieczeń. Aktualnie znajdują się w bazie dane o aktywnych umowach ubezpieczenia OC dla ponad 23,25 mln pojazdów oraz ponad 356 mln rekordów umów. Zakłady ubezpieczeń wykorzystują informacje z bazy UFG do taryfikacji składki np. na podstawie historii ubezpieczenia i liczby spowodowanych wypadków.

Potrzeba biznesowa

Misją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych OC oraz prowadzenie informatycznej bazy danych w zakresie umów, zdarzeń i odszkodowań w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz autocasco. Na Funduszu spoczywa również prawo przekazywania danych o polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych do uprawnionych podmiotów. W związku z rozwojem systemu i rosnącą ilością pozyskiwanych danych pojawiła się potrzeba zastosowania narzędzia raportowego, które zapewni:

 • łatwy i szybki dostęp do kluczowych informacji o rynku ubezpieczeń komunikacyjnych zarządom zakładów ubezpieczeń, organom nadzoru i zarządowi UFG,
 • wzrost użyteczności biznesowej istniejącego systemu raportowego poprzez rozszerzenie zakresu dostępnych informacji,
 • dostarczenie benchmarku rynkowego w zakresie niektórych świadczeń (rekomendacje KNF w zakresie „procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej”).

Rozwiązanie

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zdecydował się na wdrożenie narzędzia do raportowania i wizualizacji danych - SAS Visual Analytics, które umożliwia między innymi:

 • Interaktywną pracę użytkownika z narzędziem, uruchamianie filtrów, drążenie danych, poruszanie się między powiązanymi raportami za pomocą jednego kliknięcia.
 • Samodzielne opracowywanie raportów przez użytkowników biznesowych po wcześniejszym przygotowaniu odpowiedniego zakresu potrzebnych danych.
 • Możliwość korzystania z raportów również poprzez urządzenia mobilne.

Dane wykorzystywane do analiz są gromadzone w bazie Ośrodka Informacji UFG - w zakresie umów OC od maja 2004 roku, a umów AC od 2006 roku. Są to dane bardzo dobrej jakości, gdyż w ramach innych projektów realizowanych przez UFG zostały poddane standaryzacji, unifikacji i konsolidacji w ramach procesu Data Quality. Baza jest zasilana codziennie, dane są prezentowane w ujęciu kwartalnym. Rozwiązanie zapewnia szeroki zakres funkcjonalności i sposobów prezentowania raportów. Narzędzie jest łatwe w obsłudze i różne grupy użytkowników bez przygotowania technicznego mogą samodzielnie opracowywać zaawansowane analizy i przygotowywać raporty odpowiadające ich potrzebom. Użytkownicy rozwiązania mogą:

 • Porównywać swoje wyniki do rynku ubezpieczeń.
 • Analizować dane na 50 tys. przecięć.
 • Filtrować dynamicznie dane w raportach z wykorzystaniem różnych kategorii, np.: rodzaj pojazdu czy wiek ubezpieczonego.
 • Oglądać dane w różnych ujęciach: czasowym, geograficznym, kwotowym, procentowym i liczbowym.
 • Badać trendy, dynamiki, średnie i liczności.
 • Dynamicznie nawigować, drążyć dane, przechodząc do bardziej szczegółowych zestawień za pomocą jednego kliknięcia.

Zarząd i Rada Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisja Nadzoru Finansowego mają dostęp do pełnych danych całego rynku. Zarządowi UFG kokpity dostarczają informacji w zakresie zjawisk i trendów mających miejsce na rynku, użytecznych przy podejmowaniu decyzji biznesowych, ponieważ to, co się dzieje na rynku, ma wpływ na działalność UFG (np. łączna składka przypisana wpływa na przychody UFG, a orzecznictwo sądów wpływa na wysokość wypacanych odszkodowań zarówno przez zakłady ubezpieczeń, jak i UFG). Z kolei dla KNF kokpity mogą być narzędziem wspomagającym nadzór nad zakładami ubezpieczeń w zakresie adekwatności składki do ponoszonego ryzyka oraz właściwej likwidacji szkód.

Uzyskane korzyści

Wdrożone rozwiązanie zapewnia interaktywne raportowanie wybranych informacji dotyczących procesów zachodzących na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Na potrzeby projektu opracowany został szereg raportów powiązanych, między którymi można nawigować, analizując dane w różnych ujęciach i różnym stopniu szczegółowości. Rozwiązanie umożliwiło stworzenie benchmarku rynkowego, inaczej punktu odniesienia, umożliwiającego analizę porównawczą. Analiza pozwala śledzić i porównywać na tle rynku różne obszary i zagadnienia występujące w branży ubezpieczeń, takie jak składki, szkody, umowy, odszkodowania czy zadośćuczynienia. Jednym z głównych założeń, przyjętych przy projektowaniu raportów była łatwość nawigacji oraz odpowiedni układ danych i wykresów, aby wyniki analiz były prezentowane w czytelnej i atrakcyjnej wizualnie formie. Zapewnia to możliwość korzystania z raportów przez różne grupy użytkowników biznesowych. W ramach uruchomionego rozwiązania zostały przygotowane raporty i funkcjonalności, które wcześniej nie były dostępne:

 • Raport dotyczący składki przypisanej brutto z OC p.p.m., umożliwiający analizę dynamiki średniej składki na tle rynku.
 • Raport dotyczący szkód likwidowanych przez UFG, w szczególności różnych rodzajów świadczeń z tytułu szkód osobowych. Jest to obecnie bardzo istotny temat, ponieważ trwają prace nad standaryzacją procesu likwidacji tego typu szkód.
 • Raport dotyczący częstotliwości szkód oraz rozwoju szkód komunikacyjnych w postaci tzw. trójkątów szkodowych.
 • Nowe formy wizualizacji, w szczególności prezentacja danych na mapach.

 

UFG logo

Potrzeba biznesowa

Zapewnienie zarządom zakładów ubezpieczeń, organowi nadzoru i zarządowi UFG dostępu do kluczowych informacji o rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Stworzenie benchmarku rynkowego w zakresie wybranych świadczeń.

Rozwiązanie

SAS® Visual Analytics

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie zapewnia analizę i interaktywne raportowanie informacji dotyczących procesów zachodzących na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Wyniki analiz pozwalają śledzić i porównywać na tle rynku różne obszary działalności zakładów ubezpieczeń, takie jak składki, szkody, umowy, odszkodowania w tym zadośćuczynienia.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.