Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

System do Zapytań o Historię Szkód i Przebieg Ubezpieczenia OC oraz AC

Zmiany na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych związane z zaostrzeniem konkurencji, spadkiem rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych i upowszechnieniem sprzedaży online sprawiły, że dla firm ubezpieczeniowych szybki i niezawodny system weryfikacji historii ubezpieczeniowej klienta stał się jeszcze bardziej istotnym elementem procesu zawierania umów i kalkulacji składek z uwzględnieniem zniżek za bezszkodową jazdę.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnił firmom ubezpieczeniowym system weryfikacji historii szkodowej klienta w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (p.p.m.) i ubezpieczenia AC. Głównym celem projektu było wprowadzenie maksymalnych uproszczeń w dostępie do informacji pozwalających zakładom ubezpieczeniowym na określenie ceny polisy dla klienta w zależności od długości okresu bezszkodowej jazdy oraz wykrywanie przypadków przestępczości ubezpieczeniowej.

Pełne wdrożenie nowego narzędzia (tzw.zapytanie masowe) w zakładach ubezpieczeń umożliwi również identyfikację zorganizowanej przestępczości ubezpieczeniowej. Jeżeli firmy uznają to za racjonalne - UFG jest gotowe przygotowywać dla nich odpowiednie raporty umożliwiające dalszą weryfikację tych spraw. I co bardzo ważne takie centralne rozwiązanie może być dla rynku tańsze niż trzydzieści indywidualnych rozwiązań przygotowanych osobno w każdej z firm.

Elżbieta Wanat-Połeć
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Informacje o kliencie

Od 2004 roku, UFG pełni funkcję ośrodka informacji i w tym zakresie do jego zadań należy prowadzenie rejestru umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i umów ubezpieczenia AC, związanych z nimi zdarzeń ubezpieczeniowych i wypłaconych odszkodowań, a także udostępnianie zgromadzonych informacji uprawnionym podmiotom. Informacje znajdują się, w zasilanej na bieżąco przez zakłady ubezpieczeń, bazie danych UFG (Ośrodku Informacji). Przed wdrożeniem systemu dostęp do danych zgromadzonych w tej bazie był utrudniony, długotrwały i wymagał zaangażowania dużych zasobów po stronie zakładów. Ograniczenia te praktycznie wykluczały efektywne wykorzystanie danych z bazy UFG w działalności operacyjnej firm ubezpieczeniowych. Dlatego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o wdrożeniu systemu, który zapewni zakładom ubezpieczeń szybki i bezpieczny dostęp do danych.

Wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego trzydzieści firm ubezpieczeniowych - to było naprawdę ogromne wyzwanie. Z kolei wdrożenie nowego narzędzia w ciągu półtora roku, to osiągnięcie wszystkich pracowników: Biura Ośrodka Informacji, Biura Informatyki UFG, analityków z SAS oraz ekspertów z firm ubezpieczeniowych, którzy aktywnie współpracowali z nami

Małgorzata Ślepowrońska
doradca prezesa, dyrektor Biura Informatyki UFG

Jakie cele biznesowe miało zrealizować nowe rozwiązanie?

Rozwiązanie miało umożliwiać zakładom ubezpieczeń weryfikację historii polis i szkód w zakresie ubezpieczeń OC p.p.m. i AC podmiotu lub pojazdu, określenie ról w jakich podmiot lub pojazd występował w zdarzeniach ubezpieczeniowych oraz dostarczenie informacji niezbędnych do określania taryfy (zniżek/zwyżek) w zależności od długości okresu bezszkodowego, przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej lub ustalania odpowiedzialności, gdy umowa ubezpieczenia została zawarta w więcej niż jednym towarzystwie. Wymogiem funkcjonalnym była możliwość składania zapytań oraz dostępu do odpowiedzi poprzez portal w trybie indywidualnym poprzez podanie parametrów zapytania w formularzu internetowym lub w trybie wsadowym poprzez przesłanie parametrów wielu zapytań indywidualnych w jednym pliku XML (do 10.000 zapytań). Ponadto system musiał zapewniać użytkownikowi elastyczny wybór formatu odpowiedzi z możliwością eksportu odpowiedzi do formatu PDF i XML, a wyświetlanie odpowiedzi w oknie przeglądarki miało się pojawiać do razu po złożeniu zapytania (w trybie on-line).

Z perspektywy UFG rozwiązanie miało umożliwiać realizację ustawowej roli Ośrodka Informacji zgodną z oczekiwaniami rynku ubezpieczeniowego, zachowanie bezpieczeństwa i kontrolę dostępu do udzielanych informacji, zapewnienie wydajności systemu niezbędnej do udzielania odpowiedzi na zapytania w czasie rzeczywistym (on-line), odseparowanie przetwarzania zapytań od procesów w bazie operacyjnej, zbudowanie architektury pozwalającej wdrożyć docelowo procesy czyszczenia danych, aby poprawić trafność i kompletność udzielanych odpowiedzi na zapytania z zakładów ubezpieczeń.

Przy okazji realizacji projektu przeszkoliliśmy zespół pracowników w zakresie możliwości korzystania z produktów SAS i tworzenia własnych rozwiązań. Cały czas miał miejsce obustronny transfer wiedzy i pomysłów w zakresie rozwiązywania trudnych problemów. Zespół SAS zapewnił efektywne wsparcie w okresie wdrożenia systemu oraz jego utrzymania i dalszego rozwoju

Wojciech Bijak
dyrektor Ośrodka Informacji - Biura UFG

Co zdecydowało o wyborze rozwiązania SAS?

Rozwiązanie SAS gwarantowało skrócenie czasu przygotowania odpowiedzi na zapytania indywidualne do kilkunastu, a na zapytania wsadowe/zbiorcze (przy pomocy pliku XML) do kilkudziesięciu sekund, co w praktyce umożliwiło udzielanie odpowiedzi z portalu natychmiast po jego złożeniu z możliwością zapisania wyników w formacie PDF lub XML. Przed ostateczną decyzją o wyborze rozwiązania SAS, postawione wymagania wydajnościowe i funkcjonalne zostały potwierdzone w przygotowanym prototypie systemu. Zaproponowana architektura oparta na budowie dedykowanego repozytorium zawierającego dane niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytania z zakładów gwarantowała odciążenie bazy operacyjnej i uniezależnienie wydajności systemu od tego obciążenia.

Użytkownicy rozwiązania

Prawo do korzystania z systemu mają przede wszystkim działające na terytorium Polski zakłady ubezpieczeniowe - członkowie UFG, czyli 30 towarzystw. Infrastruktura systemu oraz model uprawnień pozwalają na udostępnienie wybranych funkcjonalności również innym uprawnionym podmiotom.

Uzyskane korzyści

Nowe narzędzie pozwala firmom ubezpieczeniowym na szybkie sprawdzenie w ilu wypadkach uczestniczył właściciel pojazdu i uwzględnienie tych informacji przy kalkulacji jego nowej składki za OC czy AC. W efekcie daje to ubezpieczycielom poważne oszczędności. Część z nich już występuje do swoich klientów o dopłaty składki za polisy, których cena była zaniżona, gdyż została skalkulowana na podstawie nieprawdziwych informacji o przysługujących zniżkach. Nowe rozwiązanie da również korzyści samym kierowcom. Tym którzy jeżdżą bezpieczniej i powodują mniej wypadków - pozwoli płacić niższe składki za polisy komunikacyjne. Z kolei kierowcy z większą liczbą szkód zapłacą drożej. W szczególności nowe narzędzie udostępnia dane dotyczące zdarzeń ubezpieczeniowych, odszkodowań, ról kierowców lub pojazdów w tych zdarzeniach. Przed wdrożeniem systemu liczba zapytań kierowanych do Ośrodka Informacji UFG przez zakłady ubezpieczeń wynosiła ok. 17 tys. rocznie, natomiast w trakcie programu pilotażowego, który trwał od lutego do listopada ubiegłego roku, ubezpieczyciele zadali łącznie 2,5 mln zapytań. Stworzenie dedykowanej hurtowni danych ubezpieczeniowych wraz z ergonomicznym interfejsem składania zapytań (pozwala uzyskiwać odpowiedzi w czasie rzeczywistym) otworzyło nowe możliwości dla zakładów ubezpieczeń, które mogą teraz w pełni wykorzystać potencjał centralnej, ogólnopolskiej bazy danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Rozwiązanie zapewnia zachowanie bezpieczeństwa i kontrolę dostępu do udzielanych informacji. Bardzo istotną korzyścią jest też odseparowanie przetwarzania zapytań od bazy operacyjnej, do której zakłady ubezpieczeń przekazują informacje o zawartych polisach i związanych z nimi zdarzeniach ubezpieczeniowych. Dzięki nowemu rozwiązaniu UFG może realizować swoje obowiązki ustawowe i spełniać oczekiwania rynku jako ośrodek informacji dla ubezpieczeń komunikacyjnych.

UFG logo

Potrzeba biznesowa:

Uruchomienie systemu weryfikacji historii szkodowej klienta w zakresie ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenia AC, który zapewni zakładom ubezpieczeń szybki i bezpieczny dostęp do danych zgromadzonych bazie danych UFG (Ośrodku Informacji). Zapewnienie wydajności systemu niezbędnej do udzielania odpowiedzi na zapytania w czasie rzeczywistym (on-line) i odseparowanie przetwarzania zapytań od procesów w bazie operacyjnej.

Rozwiązanie:

SAS Enterprise Business Intelligence Server - kompletny pakiet narzędzi BI pozwalających wszystkim użytkownikom na łatwe wykorzystanie spójnych danych oraz ich łatwą i szybką konsolidację. SASR Enterprise Data Integration Server - skuteczne narzędzie do pobierania danych z wszelkich systemów i formatów, ich integracji, oczyszczenia, budowy i obsługi procesów ETL, a także sprawnego przeprowadzania projektów migracji danych, synchronizacji pomiędzy systemami IT czy federacji danych.

Korzyści:

Stworzenie dedykowanej hurtowni danych ubezpieczeniowych wraz z ergonomicznym interfejsem składania zapytań otworzyło nowe możliwości dla zakładów ubezpieczeń, które mogą teraz w pełni wykorzystać potencjał centralnej, ogólnopolskiej bazy danych o ubezpieczeniach komunikacyjnych. Dzięki nowemu rozwiązaniu UFG może realizować swoje obowiązki ustawowe i spełniać oczekiwania rynku jako ośrodek informacji dla ubezpieczeń komunikacyjnych.

Odwiedź UFG na ich stronie.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.