Grupa Atlas

Wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie operacyjnym, strategicznym, finansowym i handlowym.

Informacja o kliencie

GRUPA ATLAS to polski koncern, działający na rynku międzynarodowym. Od kilkunastu lat jest niekwestionowanym liderem w Polskiej branży chemii budowlanej. Sztandarowymi produktami ATLAS są wyroby do prac glazurniczych, ale w swojej ofercie ma także materiały, niezbędne przy zaawansowanych technologiach budowlanych - m.in. systemy ociepleń, samopoziomujące podkłady podłogowe, tynki szlachetne, systemy izolacji w zakresie hydro- i termoizolacji tarasów, dachów i fundamentów. W gipsach GRUPA ATLAS dysponuje największym w Europie Środkowo-Wschodniej potencjałem surowcowym i produkcyjnym - wytwarza wszystko z wyjątkiem płyt gipsowo-kartonowych i bloczków.

Polacy, zapytani z jakich marek są dumni, jakie poleciliby cudzoziemcom i z jakich sami najchętniej korzystają, bezapelacyjnie wskazali na ATLAS (badania TNS OBOP, 2010). Taki wynik nie dziwi, ponieważ markę tę zna ponad 80% rodaków. O jej wysokiej akceptacji przez konsumentów zdecydowały zarówno najwyższa jakość techniczna produktu, jak i emocjonalne zabarwienie marki, budowanej jako narodowa i bliska, a przy tym nowoczesna. Wiarygodność marki wspierana jest wizerunkiem firmy - lidera polskich przemian gospodarczych, korporacji uczciwej i odpowiedzialnej społecznie.

Potrzeba biznesowa

Dynamiczny rozwój GRUPY ATLAS oraz modyfikacja i rozszerzanie asortymentu oferowanych produktów spowodowały wzrost zapotrzebowania na sprawne i szybkie pozyskiwanie wiarygodnej i ujednoliconej informacji zarządczej w ramach całej organizacji. Kompleksowe wsparcie informatyczne kluczowych procesów biznesowych stało się niezbędne, z uwagi na dynamiczny wzrost ilości spółek w Grupie.

Jako kluczową potrzebę, zdefiniowano kompleksowe wsparcie procesu planowania, jak również bieżącego monitorowania wykonania planu w Grupie, w skład której wchodzą wielozakładowe firmy produkcyjne. Drugim obszarem wymagającym wsparcia było zintegrowanie procesów raportowania w całej Grupie poprzez konsolidację danych z kilku systemów ERP. Konieczne stało się wdrożenie kompleksowego narzędzia umożliwiającego automatyczny proces gromadzenia i integrowania danych pochodzących z różnych systemów transakcyjnych oraz przyspieszenia procesu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Analiza potencjalnych korzyści z wdrożenia nowego oprogramowania wykazała szerokie pole do wykorzystania oprogramowania typu Business Intelligence (BI) w kluczowych obszarach działalności Grupy. Możliwości szczegółowego planowania i monitorowania realizacji, jak również operacyjna kontrola planowanych zleceń produkcyjnych, unifikacja informacji zarządczej w ramach Grupy, czy wsparcie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych dedykowanym narzędziem, przesądziły o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przygotowywania się do wdrożenia oprogramowania typu BI.

Rozwiązanie

Przy wyborze dostawcy i oprogramowania firma ATLAS kierowała się tym, by zakupione oprogramowanie ułatwiało i przyśpieszało dostęp do informacji za pomocą intuicyjnego i łatwego w obsłudze narzędzia. Kryteria, którymi firma ATLAS kierowała się, wybierając dostawcę, to:

 • posiadanie oprogramowania spełniającego zdefiniowane wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne,
 • pozycja firmy wdrożeniowej na rynku w segmencie oprogramowania BI,
 • posiadanie doświadczonego zespołu, który realizował podobne wdrożenia, potencjał wiedzy biznesowej konsultantów merytorycznych, pozwalający definiować nawet najbardziej skomplikowane kwestie, na przykład kalkulacji Technicznego Kosztu Wytworzenia, czy definiowania reguł konsolidacyjnych w sposób umożliwiający zbudowanie modeli biznesowych optymalnych z punktu widzenia użytkowników.

Lista modeli biznesowych, wdrożonych w ramach projektu, obejmuje następujące obszary:

 • planowanie i monitorowanie realizacji: plan sprzedaży marketingowy, plan sprzedaży handlowy, plan produkcji, plan Technicznego Kosztu Wytworzenia, plan inwestycyjny, plan budżetu,
 • analizy what-if,
 • konsolidacja sprawozdań finansowych,
 • hurtownia danych/raportowanie/informacja zarządcza: sprzedaż, zakupy, marża, magazyny, logistyka, finanse,
 • transakcje między spółkami w Grupie i ich wycena (ceny transakcyjne).

Z platformy SAS Business Intelligence korzysta 70 użytkowników. Projektem objęto 14 największych zakładów w Grupie i 6 systemów źródłowych, z których czerpane są dane. Ze względu na skalę przedsięwzięcia, realizacja projektu wymagała zmierzenia się z wieloma wyzwaniami na płaszczyźnie technologicznej i biznesowej.

Jako wymagania kluczowe dla powodzenia przeprowadzonego projektu, zdefiniowano zapewnienie wysokiego poziomu jakości danych oraz konieczność unifikacji modelu danych dla całej Grupy. Kolejnym wyzwaniem, które w efekcie miało duży wpływ na usprawnienie systemu, była automatyzacja procesu generowania raportów. Równie istotne było zamodelowanie modeli planistycznych i raportowych tak, by pomimo wykorzystywania bardzo szczegółowych i precyzyjnych danych w wielu ujęciach, zamiast natłoku informacyjnego, otrzymywać efektywne wsparcie procesów decyzyjnych.

Kolejnym obszarem, który miał wpływ na sprawną realizację projektu, był obszar zarządzania pracami projektowymi. Założeniem projektu była też samodzielność w administrowaniu i rozwijaniu funkcjonalności dostarczonego rozwiązania. W związku z tym, użytkownicy biznesowi i administratorzy uczestniczyli w wielu szkoleniach. Wyzwaniem biznesowym ze strony ATLAS było stworzenie mechanizmu połączeń procesów umożliwiających takie zbudowanie modelu TKW (Technicznego Kosztu Wytworzenia), które objęłoby nie tylko powiązanie zakładów produkcyjnych spółki ATLAS, ale także zakładów produkcyjnych spółek zależnych, wraz z obliczaniem cen transakcyjnych miedzy podmiotami powiązanymi. Warunkiem sprzyjającym było realizowanie procesów w jednym systemie ERP. Sprzyjało też realizowanie, równolegle z projektem wdrożenia BI, procesów planistycznych w spółkach przez zespół, który także uczestniczył w projekcie. Efekt końcowy, w postaci wdrożonego rozwiązania, wskazuje, iż zarówno GRUPA ATLAS, jak również firma SAS Institute w bardzo wysokim stopniu sprostały wyzwaniom wynikającym z przeprowadzonego wdrożenia.

Korzyści

Wdrożona przez SAS Institute, platforma Business Intelligence efektywnie wspomaga proces zarządzania w GRUPIE ATLAS. Uzyskane rezultaty pozwoliły na usprawnienie wielu działań operacyjnych i zarządczych Grupy w obszarze operacyjnym, strategicznym i handlowym. Kluczowa dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji jest możliwość podejmowania szybkich decyzji na podstawie dokładnych, aktualnych informacji. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło efektywne wykorzystanie danych gromadzonych w systemach transakcyjnych oraz ich łatwą i szybką konsolidację. Najważniejsze rezultaty wdrożenia to:

 • poprawa jakości obsługi procesów biznesowych,
 • zastosowanie rzetelnych mierników efektywności prowadzonych działań,
 • zoptymalizowanie warunków do podejmowania decyzji w obszarze operacyjnej działalności, na przykład poprzez umożliwienie bieżącego monitoringu planowanych do realizacji zleceń produkcyjnych, korygowanych według bieżących potrzeb,
 • oszczędność czasu (analityk nie traci czasu na przygotowywanie danych, a odbiorca raportu ma szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji),
 • udostępnienie systemowej platformy do komunikacji pomiędzy uczestnikami procesów planowania, łatwiejsza kontrola procesu,
 • jedna wersja prawdy,
 • lepsze planowanie strategiczne,
 • rzetelna i aktualna informacja o wielu aspektach działalności spółek Grupy,
 • przyśpieszenie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych.
SAS Business Intelligence w Grupie Atlas

Potrzeba biznesowa:

Automatyzacja procesu gromadzenia i integrowania danych pochodzących z różnych systemów transakcyjnych, zintegrowanie procesów raportowania w ramach całej Grupy, kompleksowe wsparcie procesu planowania, prognozowania oraz bieżącego monitorowania wykonania planu, przyspieszenie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Rozwiązanie:

Platforma SAS Business Intelligence - kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia pozyskanie danych zgromadzonych w istniejących w organizacji źródłach danych oraz ich zamianę w spójną informację, niezbędną decydentom do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. SAS Financial Management - kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające sprawne zarządzanie, kontrolę i poprawę jakości w procesach planowania, konsolidacji, oraz budżetowania i raportowania.

Korzyści:

Rozwiązanie SAS zwiększa jakość obsługi procesów biznesowych, zapewnia pełne wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie operacyjnym, strategicznym i handlowym, dzięki rzetelnej i aktualnej informacji o wielu aspektach działalności spółek Grupy. Efektem wdrożenia jest również optymalizacja i efektywna kontrola procesów planowania oraz przyśpieszenie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych.

Odwiedź Grupa Atlas na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.