Beslutsstöd från SAS Institute hjälper Volvofinans Bank att dra nytta av sin kundinformation

Med den företagsövergripande bankplattformen har Volvofinans Bank fått en beslutsstödsplattform som är gemensam för all analys som utförs i företaget, såväl ur risk-, ekonomi- och marknadsperspektiv. Genom att samla all information på ett ställe bidrar SAS-lösningen till ökad effektivitet, snabbare utveckling och högre datakvalitet till lägre kostnader. Genom att Volvofinans Bank exempelvis får bättre koll på vilka kunder som är lönsamma kan de lägga sina resurser på de rätta kunderna.

För oss är kundinformationen det allra viktigaste. Med den övergipande beslutsstödsplattformen blir det lättare att hålla koll på vilka kunder och produkter som är lönsamma och därmed lägga resurser på rätt ställen

Johan Nordin
IT-chef
Volvofinans Bank

Några orsaker till valet att basera hela företagets beslutsstöd på SAS bankplattform var SAS Institutes bredd i kompetens och de färdigpaketerade lösningarna.

– Sedan ett par år använder vi en Basel II-lösning som bygger på kreditvärderings- och riskhanteringslösningar från SAS Institute. Med denna SAS-lösning fick vi för första gången en samlad och gemensam databas över alla verksamhetsområden i företaget. Eftersom Basel II-implementationen gick så smidigt och vi var så nöjda med resultatet ville vi fortsätta bygga på SAS Institute, berättar Johan Nordin, som är IT-chef på Volvofinans Bank.

Volvofinans Bank finansierar köp av de produkter som marknadsförs i den svenska Volvohandeln genom lån, leasing och kontokort för privatpersoner och företag. De förbättringspotentialer som Volvofinans Bank såg med att samordna hela företagets beslutsstöd var att de skulle bli effektivare, snabbare på att utveckla nya funktioner, flexiblare, kunna hålla en högre kvalitet samt klara sig med färre specialkompetenser och lägre kostnader.

– Vi är på god väg att uppnå dessa mål. Med en gemensam lösning kan informationshanteringen bli oändligt mycket bättre, säkrare och effektivare. I takt med att vi kopplar på dellösningar kommer vi att få exponentiellt ökande nytta i företaget ju längre tiden går, säger Johan Nordin.

Beslutsstödslösningarna använder stora delar av information ur alla operativa system; kort, lån, leasing, vagnpark/företagsleasing och ekonomi.

– Vår utmaning har varit att samla data med en vettig och likartad definition. Datakvaliteten är avgörande för att vi ska få förtroende för den samlade databasen internt, säger Johan Nordin och fortsätter:

– En annan utmaning har varit att skapa en förståelse för vikten av att samla all analys på en gemensam beslutsstödsplattform. Eftersom vi har hållit på med datalager- och beslutsstödsprojekt i flera vändor och landat i flera olika miljöer, så behövde vi i ledningen göra en förnyad analys och kom efter hand fram till ny insikt om värdet av ytterligare en satsning.

När det nya projektet inleddes fanns det ett flertal olika system som användes för analys. Dessutom fanns ett antal olika databaser med olika definitioner av data. Förutom att detta ledde till långa ledtider, ett ineffektivt utnyttjande av resurser och kompetenser samt onödigt stora kostnader gjorde det att förtroendet för informationen urholkades.

– Alla är i dag positiva till förändringen. Det har gått lättare än vi trodde och vi genomför nu dragningar med alla avdelningar och grupperingar för att få alla att ännu tydligare se fördelarna för företaget som helhet, säger Johan Nordin.

Det första steget i beslutsstödsprojektet har varit ett rent riskperspektiv. Steg två är ett ekonomiperspektiv med lösningar för budget, planering och finansiella rapporter och steg tre blir ett marknads- och ledningsperspektiv. Under projektets gång har också ett fjärde perspektiv tillkommit. Nya direktiv för förhindrande av penningtvätt ledde till att Volvofinans Bank har implementerat SAS Institutes antipenningtvättslösning Anti Money Laundering (AML) System.

– Vi har också börjat bygga en portal, som på sikt är meningen att hela företaget ska använda sig av för att nå informationen i beslutsstödssystemet, berättar Johan Nordin.

För Volvofinans Bank är kundinformationen det allra viktigaste i företaget. Med den övergripande beslutsstödsplattformen blir det lättare att hålla koll på vilka kunder och produkter som är lönsamma och därmed lägga resurser på rätt ställen.

– Det finns allt fler spelare på finansmarknaden som erbjuder ungefär samma tjänster. Vi kan skilja ut oss med hjälp av kundinformationen. I takt med att vi tar fram fler och fler olika finansieringsprodukter blir det allt viktigare att veta vad vi kan tjäna pengar på: Vilka produkter ska vi marknadsföra till vem och när? Vilka kunder är bra och hur kan de bli ännu mer lönsamma?

Johan Nordin framhåller också fördelarna med det övergripande beslutsstödet för Volvofinans Banks partners.

– Volvo-återförsäljarna får kundinformationen samlad, mer lättillgänglig och det blir lättare att följa upp. Tidigare har de fått en passiv tilldelning av fixa rapporter. Med den nya lösningen kan de själva aktivt välja vad de vill veta via dynamiska rapporter, säger han.

Men expertkompetensen, i form av statistiker på riskavdelningen och analytiker på marknadsavdelningen, finns kvar på Volvofinans Bank. Hos dem kan återförsäljarna få hjälp att komma åt kundinformation och ta del av analyser.

Volvofinans Bank har också tillsatt en Business Intelligence-(BI-)grupp som har helhetsansvaret för alla beslutsstödslösningar. BI-gruppen samarbetar med verksamheten och IT och jobbar nära risk- och CRM-avdelningarna. Det är bara BI-gruppen som får utveckla beslutsstödslösningar, utifrån de olika avdelningarnas önskemål.

Volvofinans Bank

Affärsproblem:

Volvofinans Bank ville utnyttja den kund-information som fanns i företaget för att utnyttja resurserna på bästa sätt. En utmaning var att samla all data på samma ställe och att få en vettig och likartad definition. Nästa utmaning var att skapa förståelse för vikten av att samla all analys på en gemensam beslutsstödsplattform.

Lösning:

Med hjälp av SAS bankplattform har Volvofinans Bank skapat en företagsövergripande beslutsstödsplattform som är gemensam för all analys som utförs i företaget, såväl ur risk-, ekonomi- och marknadsperspektiv.

Resultat:

Den gemensamma beslutsstödsplattformen har bidragit till ökad effektivitet, snabbare utveckling, högre datakvalitet och lägre kostnader. Volvofinans Bank har fått bättre koll på vilka kunder som är lönsamma och kan lägga sina resurser på rätt kunder och produkter.

Bransch:

Finansbranschen. Volvofinans Bank finansierar köp av produkter som marknadsförs i den svenska Volvohandeln genom lån och leasing. Volvofinans Bank bedriver även kontokortsrörelse och bankrörelse.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.