SAS® Solutions OnDemand — Polityka ochrony danych klientów biznesowych

Zobowiązanie do ochrony prywatności

SAS® Solutions OnDemand (1. osoba liczby mnogiej w niniejszym tekście) to jednostka biznesowa SAS oferująca oprogramowanie jako usługę (SaaS), hosting korporacyjny, usługi zdalnego zarządzania i inne rozwiązania analityczne, a także zarządzający nimi eksperci merytoryczni. Dostarczamy te rozwiązania firmom i instytucjom (2. osoba liczby pojedynczej w niniejszym tekście) oraz Twoim pracownikom, klientom, pacjentom i studentom („osoby, których dane dotyczą”) na całym świecie.

Prywatność Twoich użytkowników jako osób, których dane dotyczą jest dla nas ważna. Przedstawiamy tę politykę, aby opisać i wyjaśnić nasze praktyki w zakresie przetwarzania informacji oraz środki, które podejmujemy w celu ochrony prywatności tych osób i zapewnienia przestrzegania obowiązującego prawa oraz naszych zobowiązań. W niniejszej polityce opisano także Twoje wybory dotyczące wykorzystywania danych osobowych Twoich użytkowników jako osób, których dane dotyczą, oraz dostępu do tych danych i ich poprawiania, abyś mógł lepiej zrozumieć nasze praktyki oraz zadbać o ich spójność z ewentualnymi informacjami dotyczącymi ochrony prywatności, które przekazałeś tym osobom.

Zakres polityki

W niniejszej Polityce ochrony danych opisano sposób, w jaki jednostka biznesowa SAS Solutions OnDemand zbiera i otrzymuje niektóre dane osobowe, uzyskuje do nich dostęp oraz wykorzystuje i ujawnia dane osobowe, które otrzymuje w związku z hostingiem korporacyjnym, SaaS, usługami zdalnego zarządzania oraz innymi ofertami analitycznymi. Uregulowano w niej także wykorzystywanie takich danych osobowych przez SAS Solutions OnDemand w celu przedstawiania tych ofert klientom zgodnie z umowami, które zawarliśmy z tymi klientami.

Niniejsza Polityka ochrony danych nie ma zastosowania do informacji zbieranych przez SAS od osób odwiedzających stronę SAS.com, informacji zbieranych przez SAS w związku z tworzeniem Profilu SAS przez daną osobę ani do informacji zbieranych przez SAS poprzez inne oferty. W celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki SAS zbiera, wykorzystuje i ujawnia informacje poprzez SAS.com, Profil SAS i inne oferty SAS należy zapoznać się z Zasadami ochrony danych osobowych SAS.

Ramy Tarczy Prywatności UE‑USA i Szwajcaria‑USA

SAS uczestniczy w Ramach Tarczy Prywatności UE‑USA i Szwajcaria‑USA, i posiada certyfikat zgodności z tymi ramami w odniesieniu do danych osobowych otrzymywanych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii przez jednostkę biznesową SAS Solutions OnDemand w Stanach Zjednoczonych w związku ze świadczonym przez SAS Solutions OnDemand hostingiem korporacyjnym, Saas, usługami zdalnego zarządzania oraz innymi ofertami rozwiązań analitycznych (zwanych „Danymi osobowymi z UE i Szwajcarii”). SAS Solutions OnDemand zobowiązuje się stosować właściwe Zasady Ram do wszystkich Danych osobowych z UE i Szwajcarii otrzymanych w oparciu o każde Ramy Tarczy Prywatności. Z dalszymi informacjami o Ramach Tarczy Prywatności oraz naszymi certyfikatami można zapoznać się na stronie Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych: https://www.privacyshield.gov. Należy mieć na uwadze, że nasze certyfikaty dotyczące Ram Tarczy Prywatności nie mają zastosowania do informacji zbieranych przez SAS od osób odwiedzających stronę SAS.com, informacji zbieranych przez SAS w związku z tworzeniem Profilu SAS przez daną osobę ani do informacji zbieranych przez SAS poprzez inne oferty.

SAS Solutions OnDemand jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych osobowych z UE i Szwajcarii, które otrzymuje na podstawie każdej z Ram Tarczy Prywatności, a następnie przekazuje je stronie trzeciej działającej jako agent w jego imieniu. SAS Solutions OnDemand przestrzega Zasad Tarczy Prywatności dla wszystkich dalszych transferów Danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalszy transfer.

W odniesieniu do Danych osobowych z UE i Szwajcarii otrzymanych przez SAS Solutions OnDemand lub przekazanych do SAS Solutions OnDemand zgodnie z każdymi Ramami Tarczy Prywatności SAS Solutions OnDemand podlega uprawnieniom do egzekwowania prawa przysługującym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. W pewnych sytuacjach SAS Solutions OnDemand może być zmuszony do ujawnienia Danych osobowych z UE i Szwajcarii w odpowiedzi na zgodne z prawem żądanie urzędu, w tym w celu wywiązania się z wymagań dotyczących bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania przepisów prawa.

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących ochrony prywatności lub wykorzystania danych, do których nie odnieśliśmy się w sposób zadowalający, należy kontaktować się z naszym zewnętrznym rozjemcą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie), za pośrednictwem strony https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

W określonych warunkach, opisanych szerzej na stronie internetowej Tarczy Prywatności, możesz odwołać się do wiążącego arbitrażu, po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygnięcia sporu.

Przetwarzane dane i cele przetwarzania

SAS Solutions OnDemand zbiera i przetwarza dwa rodzaje danych osobowych: Informacje o kontrahentach i Informacje o klientach.

Informacje o kontrahentach to informacje, które otrzymujemy od Ciebie, lub od strony trzeciej według Twoich instrukcji, o Twoich użytkownikach jako osobach, których dane dotyczą. Zbieramy tylko te Informacje o kontrahentach, które nam podajesz, lub których zebranie nam polecasz, w celu świadczenia Ci usług. Informacje o kontrahentach mogą obejmować dane osobowe dotyczące różnego rodzaju osób, w tym: konsumentów, pracowników, pacjentów, studentów, dawców, wolontariuszy, kontrahentów, dostawców i innych partnerów biznesowych. Takie dane osobowe mogą obejmować podstawowe informacje kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e‑mail i numer telefonu, a także bardziej wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje finansowe, informacje o stanie zdrowia, dane dotyczące badań klinicznych, informacje demograficzne, informacje o zakupach, informacje dotyczące wyników badań rynku oraz informacje o wynikach pracowników i studentów. SAS Solutions OnDemand może w istocie otrzymywać dane dowolnego typu, o osobach z każdej grupy, które wprowadzasz do naszych produktów, wysyłasz do nas poprzez mechanizmy online lub offline, lub które polecasz nam zebrać od agregatorów zewnętrznych, takich jak Dun & Bradstreet.

Działamy przy założeniu, że Twoim obowiązkiem jako administratora danych jest powiadamianie osób, których dane osobowe mogą być zawarte w Twoich Informacjach o kontrahentach o tym, jakie dane osobowe gromadzisz oraz o celach, dla których je gromadzisz, w celu uzyskania ich zgody na przetwarzanie przez nas tych danych osobowych w razie gdy taka zgoda jest potrzebna, oraz w celu zagwarantowania, że takie dane osobowe są wiarygodne na potrzeby ich zamierzonego wykorzystania, dokładne, kompletne i aktualne. Nie pozostajemy w bezpośredniej relacji z osobami, których dane osobowe są zawarte w przetwarzanych przez nas Informacjach o kontrahentach.

Zbieramy i przetwarzamy Informacje o kontrahentach wyłącznie w celu świadczenia Ci usług oraz zgodnie z naszymi umowami zawartymi z Tobą. W niektórych sytuacjach możemy uzupełniać podane przez Ciebie Informacje o kontrahentach o informacje z innych źródeł. Ma to miejsce wyłącznie na Twój konkretny wniosek oraz za naszą zgodą na takie uzupełnienie. Takie uzupełnienie Informacji o kontrahentach służy wyłącznemu celowi świadczenia Ci usług. Niektóre Informacje o kontrahentach będziemy przechowywać przez okres wynikający z naszej umowy z Tobą lub dłużej, w celu wywiązania się z ciążących na nas zobowiązań prawnych, rozstrzygania sportów lub egzekwowania naszych umów.

Informacje o klientach to dane osobowe osób w Twojej firmie lub instytucji, takich jak opiekunowie klienta i użytkownicy, którzy wchodzą w interakcje z SAS Solutions OnDemand i jego systemami. Informacje o klientach są zazwyczaj ograniczone do imienia i nazwiska, służbowego adresu e‑mail, służbowego numeru telefonu i stanowiska. Informacje o klientach zbieramy poprzez formularze online, e‑mail, telefon oraz innymi pisemnymi środkami, z których korzystasz, aby dostarczyć nam te informacje. Informacje o klientach wykorzystujemy do obsługi Twojego konta, utrzymywania relacji biznesowych z Tobą, odpowiadania na Twoje zapytania oraz realizowania funkcji rozliczeniowych.

Informacje o klientach mogą zawierać również Informacje o użytkownikach. Informacje o użytkownikach są informacjami generowanymi przez komputery, które wchodzą w interakcje z naszymi systemami. Informacje o użytkownikach mogą być zbierane następującymi sposobami:

  • Logi serwera internetowego. W procesie administrowania tą stroną internetową monitorujemy korzystanie z niej, używając do tego celu logów serwera internetowego. Logi te dostarczają takich informacji, jak typ przeglądarki wykorzystywanej przez użytkownika, podstrony cieszące się szczególną popularnością oraz pory dnia, w których serwery są najbardziej obciążone. Informacje te wykorzystujemy do doskonalenia treści oraz funkcji nawigacyjnych na naszych stronach. Dane te w formie zanonimizowanej lub zagregowanej mogą być wykorzystywane do identyfikacji przyszłych cech i funkcji w celu rozwijania strony i zapewnienia lepszej obsługi klienta.
  • Pliki cookie i inne technologie śledzenia ruchu na stronie internetowej. Możemy stosować różne technologie śledzenia ruchu na stronie, w tym pliki cookie, które pozwalają nam wyświetlać informacje dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika strony. Plik cookie to niewielki pakiet danych, który strona internetowa może wysłać do Twojej przeglądarki celem jego zapisania w Twoim komputerze. Niektóre systemy SAS Solutions OnDemand mogą wykorzystywać pliki cookie do uwierzytelniania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i/lub w celu zapamiętania ustawień użytkownika, abyśmy mogli zapewnić Ci lepszą obsługę, kiedy zechcesz ponownie skorzystać z oferowanych przez nas systemów. Korzystając z tych systemów zgadzasz się na to, abyśmy mogli umieszczać pliki cookie tego typu w Twoim komputerze. W ustawieniach przeglądarki internetowej możesz określić, chcesz być powiadamiany o otrzymaniu pliku cookie, abyś mógł sam zdecydować o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Wykorzystywanie plików cookie możesz kontrolować na poziomie przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji korzystania z danej przeglądarki internetowej. Odrzucając pliki cookie, nadal możesz korzystać z systemów SAS Solutions OnDemand, ale wówczas możliwości używania niektórych funkcji lub części tych systemów mogą być ograniczone.

Informacje o użytkownikach możemy wykorzystywać także do zapobiegania zagrożeniom, nadużyciom i innym złośliwym działaniom oraz do ich wykrywania, a także do zapewnienia należytego funkcjonowania naszych produktów i usług.

SAS Solutions OnDemand może dodatkowo wykorzystywać Informacje o kontrahentach i Informacje o klientach do następujących celów:

  • Utrzymanie i modernizacja systemu. Nasz personel techniczny może potrzebować okresowego dostępu do danych usług, które mogą zawierać Informacje o kontrahentach lub Informacje o klientach, w celu monitorowania parametrów systemu, testowania systemów oraz rozwijania i wdrażania modernizacji systemów. Ewentualne kopie takich danych usług, utworzone jako niezbędny element tego procesu, są przechowywane tylko przez taki okres, jaki jest koniecznych do zrealizowania tych celów.
  • Rozwiązywanie problemów z wydajnością i działaniem programów i usług. Od czasu do czasu możemy opracowywać nowe wersje, poprawki, aktualizacje i inne usprawnienia naszych programów i usług, takie jak poprawki zabezpieczające przed nowo odkrytymi zagrożeniami. Zgodnie z warunkami Twojego zamówienia na usługi możemy uzyskiwać zdalny dostęp do komputera użytkownika, zauważalny dla danego użytkownika, w celu rozwiązania problemu z wydajnością.
  • Spełnianie wymagań prawnych. SAS Solutions OnDemand może być zobowiązany do przekazania danych osobowych w ramach zgodnych z prawem czynności w zakresie sprawozdawczości, jawności lub realizacji innych procedur prawnych, jeżeli uważamy, według naszego wyłącznego uznania, że taka jawność jest niezbędna w celu ochrony naszych praw lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie urzędu.

Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Na Twój wniosek, oraz za zgodą SAS Solutions OnDemand, systemy SAS Solutions OnDemand mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić Tobie oraz Twoim użytkownikom uzyskiwanie dostępu do stron internetowych podmiotów zewnętrznych, których praktyki w zakresie ochrony prywatności mogą różnić się od praktyk stosowanych przez SAS i SAS Solutions OnDemand. Jeżeli Twoi użytkownicy jako osoby, których dane dotyczą przekazują dane osobowe do tych stron internetowych, przetwarzanie tych informacji odbywa się zgodnie obowiązującymi tam zasadami ochrony prywatności. Zachęcamy zarówno Ciebie, jak i Twoich użytkowników jako osoby, których dane dotyczą do starannego zapoznawania się z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi na stronach internetowych odwiedzanych przez Twoich użytkowników za pośrednictwem naszych systemów.

Dostęp do danych i ich poprawianie; możliwości wyboru w zakresie ograniczenia wykorzystywania i ujawniania

Ramy Tarczy Prywatności UE‑USA oraz Szwajcaria‑USA wymagają, aby osoby, których dane dotyczą z UE i Szwajcarii miały prawo dostępu do przechowywanych przez firmę lub instytucję danych osobowych na ich temat, w tym w szczególności prawo do: (1) uzyskania potwierdzenia czy dane osobowe na ich temat są przetwarzane; (2) podania im tych danych w celu umożliwienia weryfikacji czy są one dokładne oraz czy są przetwarzane zgodnie z prawem oraz (3) żądania poprawienia, aktualizacji lub usunięcia danych.

W odniesieniu do Informacji o kontrahentach działamy z założeniem, że Twoim obowiązkiem jako administratora danych jest umożliwienie Twoim użytkownikom jako osobom, których dane dotyczą dostępu do ich danych oraz żądania, aby takie dane były poprawione, zaktualizowane lub usunięte. W naszym obecnym modelu biznesowym nie wchodzimy w bezpośrednie interakcje z Twoimi użytkownikami jako osobami, których dane dotyczą, więc nie mają oni możliwości bezpośredniego występowania z takimi wnioskami do nas. Jeżeli jesteś kontrahentem SAS Solutions OnDemand i otrzymujesz taki wniosek od osoby, której dane dotyczą i której dane osobowe przechowujemy, oraz chciałbyś uzyskać naszą pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na ten wniosek, skontaktuj się z naszym działem ochrony danych pod adresem privacy@sas.com lub z Legal Division/Privacy Officer (Dział Prawny/Dyrektor ds. Ochrony Danych), SAS Campus Drive, Cary, NC 27513. Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

W odniesieniu do Informacji o klientach niektóre systemy SAS Solutions OnDemand umożliwiają użytkownikowi uzyskanie dostępu oraz aktualizację lub poprawienie jego danych osobowych. W innych przypadkach, jeżeli Ty lub Twoi użytkownicy chcą uzyskać dostęp do Informacji o klientach lub poprawić ich treść, skontaktuj się z naszym działem ochrony danych pod adresem privacy@sas.com lub z Legal Division/Privacy Officer (Dział Prawny/Dyrektor ds. Ochrony Danych), SAS Campus Drive, Cary, NC 27513. Na zgłoszenia odpowiadamy w ciągu 30 dni od ich otrzymania.

Ramy Tarczy Prywatności UE‑USA i Szwajcaria‑USA wymagają, aby uczestnicy oferowali osobom, których dane dotyczą możliwość wycofania zgody na wykorzystywanie i ujawnianie ich danych w celach istotnie różniących się od celów, dla których te dane zostały pierwotnie zebrane i dla których taka zgoda została następnie udzielona. W przypadku danych uważanych za „wrażliwe” w rozumieniu zasad ochrony danych UE i Tarczy Prywatności Szwajcaria‑USA (np. danych osobowych z UE odnoszących się do kwestii medycznych lub stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań politycznych, religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych lub życia seksualnego) uczestnicy Tarczy Prywatności muszą uzyskać wyraźną zgodę osoby, której dane dotyczą na ujawnianie takich danych lub ich wykorzystywanie do celów innych niż te, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane i dla których taka zgoda została następnie udzielona.

W odniesieniu do Informacji o kontrahentach działamy z założeniem, że Twoim obowiązkiem jako administratora danych jest uzyskanie od Twoich użytkowników jako osób, których dane dotyczą odpowiedniej zgody na przekazanie ich danych do nas oraz na to, abyśmy mogli przetwarzać ich dane w celu świadczenia Ci uzgodnionych usług, oraz ujawniać ich dane innym podmiotom, zgodnie z niniejszą Polityką i naszymi umowami zawartymi z Tobą. Nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Informacji o kontrahentach, ani wymieniać się z podmiotami zewnętrznymi dla ich potrzeb marketingowych żadnymi Informacjami o kontrahentach zebranymi przez nas, chyba że wydasz nam takie polecenie oraz masz do tego odpowiednie upoważnienie. Jeżeli Twój użytkownik jako osoba, której dane dotyczą nie chce już, aby SAS kontaktował się z nim na Twoje polecenie, poinformuj tę osobę, że powinna skontaktować się bezpośrednio z Tobą jako kontrahentem SAS Solutions OnDemand.

Nie będziemy wykorzystywać ani ujawniać Informacji o klientach dla celów istotnie różniących się od celów opisanych w niniejszej Polityce lub co do których następnie udzielono zgody, bez zaoferowania osobom, których dane dotyczą możliwości wycofania zgody na takie wykorzystywanie lub ujawnianie danych.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy racjonalne środki służące zabezpieczeniu danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Oto niektóre ze stosowanych przez nas środków:

  • Zasady polityki bezpieczeństwa. Projektujemy nasze produkty i usługi oraz zapewniamy wsparcie dla nich zgodnie z udokumentowanymi zasadami polityki bezpieczeństwa. Co roku oceniamy naszą zgodność z polityką i wprowadzamy niezbędne udoskonalenia do naszych zasad polityki i praktyk.
  • Szkolenia pracowników i ustalenie zakresu ich odpowiedzialności. Podejmujemy określone kroki, aby ograniczyć ryzyko błędu ludzkiego, kradzieży, wyłudzenia oraz nadużycia naszych urządzeń. Szkolimy nasz personel w zakresie naszych zasad polityki i bezpieczeństwa oraz wymagamy od naszych pracowników podpisania umowy o zachowaniu poufności. Wyznaczyliśmy także osobę odpowiedzialną za zarządzanie naszym programem bezpieczeństwa informacji.
  • Kontrola dostępu. Ograniczamy dostęp do Informacji o kontrahentach. Mogą go uzyskać wyłącznie osoby, które mają uprawnioną potrzebę zapoznania się z tymi informacjami. Wycofujemy te prawa dostępu po przejściu danej osoby na inne stanowisko lub rozwiązaniu stosunku pracy.
  • Szyfrowanie danych. SAS wymaga, aby wszelkie przesyłanie niejawnych Informacji o kontrahentach drogą elektroniczną między Tobą a SAS Solutions OnDemand (w tym wrażliwych danych osobowych oraz nazw użytkownika i haseł) odbywało się przez połączenia szyfrowane.

Jeżeli potwierdzimy, że nieuprawniona osoba uzyskała dostęp do Informacji o kontrahentach lub je wykorzystała, skontaktujemy się z Twoim wyznaczonym przedstawicielem w celu skoordynowania reakcji na taki incydent. Jeżeli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem privacy@sas.com lub z Legal Division/Privacy Officer (Dział Prawny/Dyrektor ds. Ochrony Danych), SAS Campus Drive, Cary, NC 27513.

Przekazywanie danych do podmiotów zewnętrznych

SAS Solutions OnDemand może ujawniać dane osobowe partnerom biznesowym i podwykonawcom w razie potrzeby, w celu przedstawienia Ci naszych ofert oraz wykonania innych żądanych usług lub, gdy jest to właściwe, w związku z prawnie uzasadnioną potrzebą biznesową. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych wyłącznie w celu realizowania tych usług dla nas. Możemy również ujawniać przekazane przez Ciebie dane osobowe innym podmiotom SAS i/lub partnerom biznesowym w celach zgodnych z opisanymi w niniejszej Polityce oraz zgodnie z naszymi umowami zawartymi z Tobą. Nie będziemy ujawniać danych osobowych podmiotom zewnętrznym dla celów innych niż opisane w niniejszej Polityce, chyba że na Twoje polecenie i za Twoim upoważnieniem. Ujawnianie Danych osobowych z UE i Szwajcarii będzie realizowane zgodnie z wymaganiami Tarczy Prywatności odnoszącymi się do dalszego przekazywania danych. Nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić Twoich danych osobowych innym podmiotom.

Możemy także ujawniać dane osobowe podmiotom zewnętrznym, w razie potrzeby, w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części naszej działalności. W takich sytuacjach będziemy wymagać od odbiorcy danych, aby zapewnił on ochronę danych zgodnie z niniejszą Polityką lub podjął inne kroki w celu zagwarantowania, że dane osobowe są odpowiednio chronione. Jeżeli SAS Solutions OnDemand jest zaangażowany w sprzedaż lub przeniesienie całości lub części swojej działalności, zostaniesz o tym powiadomiony e‑mailem i/lub na naszej stronie ukaże się dobrze widoczny komunikat o ewentualnych zmianach właściciela SAS Solutions OnDemand lub wykorzystywaniu Twoich danych osobowych, a także o możliwościach wyboru, jakie możesz mieć względem Twoich danych osobowych.

SAS Solutions OnDemand może również ujawniać dane osobowe w zakresie wymaganym lub dozwolonym przepisami prawa, na przykład w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek urzędu, między innymi w celu spełnienia wymagań związanych z bezpieczeństwem narodowym lub egzekwowaniem prawa, lub kiedy uważamy, według naszego wyłącznego uznania, że ujawnienie jest niezbędne i właściwe w celu ochrony naszych praw lub podporządkowania się trybowi postępowania sądowego, nakazowi sądu, żądaniom organów ścigania, lub w innym postępowaniu prawnym.

SAS jest globalnym przedsiębiorstwem z podmiotami zależnymi i partnerami biznesowymi w ponad 80 krajach oraz dysponuje systemami technicznymi o zasięgu ponadgranicznym. Dane osobowe zbierane w systemach SAS Solutions OnDemand mogą być przekazywane ponad granicami stanowymi i państwowymi oraz przechowywane lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych lub w innym kraju, w którym SAS, jego podmioty zależne i stowarzyszone lub jednostki biznesowe posiadają urządzenia służące konsolidacji i przechowywaniu danych oraz zarządzaniu informacjami. Korzystając z naszych systemów, Twoja firma lub instytucja wyraża zgodę na taki transfer informacji poza kraj Twojej siedziby. SAS, jego podmioty zależne i stowarzyszone oraz jednostki biznesowe będą przetwarzać Twoje informacje zebrane przez nasze systemy w sposób spójny, zgodnie z opisanymi tu zasadami, nawet jeżeli przepisy prawa w niektórych krajach mogą zapewniać mniejszą ochronę Twoich informacji. Nasze praktyki w zakresie prywatności służą zapewnieniu ochrony Twoich danych osobowych na całym świecie.

Zapytania i reklamacje

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki lub przetwarzania Twoich danych osobowych, powinieneś w pierwszej kolejności skontaktować się z nami e‑mailem: privacy@sas.com lub pocztą tradycyjną, pisząc na adres:

Legal Division/Privacy Officer (Dział Prawny/Dyrektor ds. Ochrony Danych)
SAS Campus Drive
Cary, NC 27513

Odpowiedzi udzielimy w rozsądnym terminie.

Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia swojego zapytania lub nie zostało ono w sposób zadowalający rozpatrzone, skontaktuj się z zewnętrznym rozjemcą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) za pośrednictwem strony  https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Zmiany niniejszej Polityki

Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej Polityki w każdej chwili. W przypadku jedynie drobnych zmian możemy to zrobić bez powiadamiania Cię o nich. W przypadku istotnych zmian powiadomimy osobę, którą wskazałeś nam jako odbiorcę takich powiadomień, na 30 dni przed dokonaniem planowanych zmian. Twoim obowiązkiem jest natomiast bieżące aktualizowanie podanych nam informacji kontaktowych, pod którymi możemy skomunikować się z takim wyznaczonym przedstawicielem.

Data wejścia w życie: 7 lipca 2017 r.

TRUSTe