Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Centralna Baza Kontrahentów
Centralna Baza Pojazdów

Informacja o kliencie

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK nakłada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązek prowadzenia rejestru umów, zdarzeń i odszkodowań w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz autocasco. W celu wywiązania się z nałożonych ustawowych zadań Fundusz gromadzi dane w bazie Ośrodka Informacji (OI) przekazywane przez zakłady ubezpieczeń i udostępnia je uprawnionym podmiotom. Do grona uprawnionych podmiotów należą m.in. zakłady ubezpieczeń, prokuratura, sądy, policja oraz posiadacze pojazdów i poszkodowani. Na Funduszu spoczywa również obowiązek przekazywania danych o polisach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych do Centralnej Ewidencji Pojazdów MSW. UFG ma prawo wykorzystywać zgromadzone dane do realizacji swoich zadań ustawowych w szczególności wykrywania nieubezpieczonych.

Potrzeba biznesowa

Od początku istnienia Ośrodka Informacji UFG (OI UFG) tzn. w ciągu 9 lat 35 zakładów ubezpieczeń przesłało do bazy OI UFG polisy, zdarzenia i odszkodowania zawierające blisko 387 mln rekordów dotyczących podmiotów i 290 mln rekordów dotyczących pojazdów. Fundusz dba o standaryzację, unifikację i konsolidację danych pochodzących z różnych podmiotów o różnym stopniu rozwoju systemów IT. Określone w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz wymagane przez UFG standardy dot. kompletności i jakości przesyłanych przez zakłady ubezpieczeń danych, nie zawsze są osiągane. Zarówno na etapie zawierania umów, jak i likwidacji szkód może dochodzić do pozyskiwania przez zakłady ubezpieczeń niekompletnych danych lub zapisywania ich w różnoraki sposób w poszczególnych systemach. Dodatkowym wyzwaniem przy analizie skonsolidowanych danych z rynku ubezpieczeń jest ich naturalna zmienność w czasie. Osoby fizyczne zmieniają nazwiska i adresy osoby prawne zmieniają nazwy, formy prawne, adresy, otwierają placówki i oddziały. Z kolei pojazdy w naturalny sposób zmieniają numery rejestracyjne i bardzo istotne jest określenie prawidłowych danych we wskazanej dacie. Nie mniej ważnym zadaniem było uporządkowanie atrybutów opisujących pojazd (marka, model, rodzaj) przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń według różnych standardów słownikowych, często zapisywanych w innej formie niż widniejąca w dowodzie rejestracyjnym.

Dlatego pojawiła się potrzeba standaryzacji, konsolidacji i deduplikacji gromadzonych w Ośrodku Informacji UFG danych o kontrahentach i pojazdach.

Co zdecydowało o wyborze rozwiązania SAS?

O wyborze rozwiązania SAS zadecydował szereg czynników, a przede wszystkim:

 • funkcjonalności odpowiadające potrzebom organizacji w zakresie poprawy jakości danych,
 • bogate krajowe referencje wykorzystania narzędzi do poprawy jakości danych (DQ) i Bazy Wiedzy o Jakości Danych (Quality Knowledge Base - QKB) dostosowanych do specyfiki języka polskiego,
 • elastyczność rozwiązania,
 • kompletność platformy technologicznej, m.in. dystrybucji i prezentacji zgromadzonych informacji oraz zarządzania danymi,
 • lokalne wsparcie technologiczne i merytoryczne.

Jakie produkty zostały wdrożone?

 • model danych wraz z procesami zasilania i czyszczenia (ETLQ) dla Centralnej Bazy Kontrahentów i Centralnej Bazy Pojazdów,
 • SAS Data Quality Server z aplikacją do edycji i zarządzania Bazą Wiedzy o jakości danych (QKB)
 • Enterprise Data Integration Server do budowy procesów integracji danych (ETL),
 • Usługi sieciowe (web-services) do wyszukiwania i udostępniania danych z Centralnej Bazy Kontrahentów i Centralnej Bazy Pojazdów.

Użytkownicy

Odbiorcami rozwiązania są użytkownicy z większości merytorycznych komórek organizacyjnych UFG. Z systemem komunikuje się szereg innych aplikacji, m.in. System Biura Obsługi Klienta (Call Center), System Kancelaryjny, System Obiegu Dokumentów czy System Zawiadomień o braku ubezpieczenia (eZawiadomienie). Za pomocą usług sieciowych stanowiących interfejs dostępowy do Centralnej Bazy Kontrahentów i Centralnej Bazy Pojazdów uzyskują spójny obraz danych osobowych, teleadresowych oraz danych identyfikacyjnych pojazdów. CBK i CBP są wykorzystywane także w raportach analitycznych, których odbiorcami są zakłady ubezpieczeń.

Uzyskane korzyści

Wybór rozwiązania SAS® oznacza dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych, do których można zaliczyć:

 • dane kontrahentów i pojazdów są gromadzone i udostępniane w centralnym repozytorium,
 • niezależnie od pisowni imienia czy nazwiska UFG jest w stanie wyszukać precyzyjnie daną osobę w każdym procesie biznesowym, gdzie jest to wymagane,
 • dostęp do najświeższego i spójnego widoku pojazdu wraz z informacjami o jakości informacji w centralnej bazie,
 • algorytmy analityczne (np. Wykrywanie Nieubezpieczonych) osiągają wyższą skuteczność działania.

 

UFG logo

Potrzeba biznesowa

Na Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) spoczywa ustawowy obowiązek gromadzenia i udostępniania danych dotyczących umów, zdarzeń i odszkodowań w zakresie ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz autocasco pochodzących z zakładów ubezpieczeń. Dane pozyskiwane od kilkudziesięciu podmiotów posługujących się różnymi systemami informatycznymi powodują szereg problemów z ich jakością, kompletnością i użytecznością w intensywnie rozwijanych przez UFG systemach analitycznych, raportowych oraz systemach udostępniania informacji.

Rozwiązanie

Centralna Baza Kontrahentów (CBK) oraz Centralna Baza Pojazdów (CBP) zbudowane w oparciu o SAS Enterprise Data Integration Server, SAS Data Quality Server, integrujące dane o podmiotach i pojazdach z kilku heterogenicznych systemów źródłowych wraz z procesami ETLQ oraz mechanizmami wyszukiwania i udostępniania danych.

Korzyści

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło na udostępnienie spójnej i scentralizowanej bazy danych kontrahentów i pojazdów na potrzeby realizacji procesów biznesowych Funduszu, poprzez integrację z dziedzinowymi systemami informatycznymi.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.