Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Wsparcie procesu dydaktycznego i badań naukowych.

Informacja o kliencie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą i najbardziej prestiżo­wą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uni­wersytetów ekonomicznych w Europie. SGH oferuje kształcenie dostosowane do wymagań rynku pracy - studia pod okiem najlepszych naukowców i spe­cjalistów wszystkich dziedzin powiąza­nych z ekonomią. Obecnie w uczel­ni kształci się prawie 16 000 osób - w tym 6 000 na studiach stacjonar­nych (dziennych). Oprócz tego SGH kształci ponad 5 000 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1 400 słuchaczy na studiach dokto­ranckich. Co roku mury uczelni opusz­cza ponad 2 000 nowych absolwen­tów. Obok dydaktyki, jednym z filarów działalności Szkoły Głównej Handlowej są badania naukowe. Owocem badań naukowych jest ponad półtora tysiąca opracowań publikowanych każdego roku przez pracowników SGH w posta­ci książek, monografii, podręczników i artykułów.

Opracowanie i efektywna realizacja wyżej wymienionych programów gwarantuje studentom SGH trzech poziomów (licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego) korzystanie z najnowszej technologii, jaką oferuje SAS Institute - zawsze najnowszej wersji oprogramowania SAS i rozwiązań z nią związanych. Dzięki możliwości jego wykorzystania w procesie dydaktycznym i pracach naukowych studenci mają dostęp do takich samych nowoczesnych technologii informatycznych, jakie są udostępniane studentom w USA, czy w innych częściach świata. To przekłada się bezpośrednio na ich kwalifikacje i konkurencyjność na rynku analitycznym. Studenci na V roku studiów w SGH, realizujący ścieżkę Certyfikatu lub Specjalności są rozchwytywani na rynku analitycznym, praktycznie wszyscy pracują w dobrych komórkach analitycznych w sektorach: bankowym, finansowym, ubezpieczeniowym czy farmaceutyczno-medycznym. Co więcej w sektorach tych tworzą się grupy analityków składające się ze studentów SGH – to olbrzymia satysfakcja dla kadry naukowej, ale też olbrzymia odpowiedzialność, aby sprostać tym wyzwaniom i utrzymywać się w czołówce

prof. Ewa Frątczak
Kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Potrzeba biznesowa

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie od lat kształ­ci najwyższej klasy specjalistów, w tym analityków, których wiedza i umiejętno­ści są wysoko cenione na rynku pracy. Zapewnia to ambitny i nowoczesny program studiów, a także prowadzone na szeroką skalę badania naukowe.

SAS należy do liderów oprogramowania stosowanego w Szkole Głównej Handlowej.

Rozwiązanie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaczęła stosować oprogramowanie SAS do zajęć dydaktycznych w 1994 roku. Był to pierwszy system informatyczny do analiz statystycznych wykorzystywany na uczelni przez studentów. Obec­nie zajęcia dydaktyczne i projekty badawcze prowadzone są w oparciu o najnowszą wersję oprogramowania SAS. W ramach współpracy wdrożo­ny został Edukacyjny Zestaw Anali­tyczny: SAS Enterprise Guide® , SAS® Enterprise Miner, SAS® Text Miner, SAS® Forecast Server, SAS® Busi­ness Intelligence Server, SAS® OLAP Server, SAS® Data Integration Server, SAS® Data Qality Server, SAS® Credit Scoring for Enterprise Miner i inne.

W okresie ponad 16-letniej współ­pracy zmienił się charakter dostar­czanego przez SAS oprogramowania. Oprócz podstawowych rozwiązań, któ­rymi uczelnia dysponowała w latach 90-tych, licencja została poszerzona o szereg rozwiązań wspierających pracę w środowisku rozproszonym. Z narzędzi SAS korzystają pracow­nicy SGH oraz studenci wszystkich poziomów studiów, również studiów podyplomowych. Aktualnie SGH reali­zuje prestiżowy program studiów doktoranckich współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Docto­ral Programme in Management and Economics". Zajęcia z metod ilościowych w wymiarze 32 godzin na grupę prowadzo­ne są z wykorzystaniem najnowszej wersji oprogramowania SAS, w tym z wykorzy­staniem narzędzia SAS® Enterprise Guide.

Uzyskane korzyści

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była jedną z pierwszych uczelni w Polsce wykorzystu­jących oprogramowanie SAS do realizacji badań naukowych i procesu dydaktyczne­go. Efektywną współpracę z SAS Institute ze strony SGH prowadzi Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomo­wych Instytutu Statystyki i Demografii SGH. W ramach tej współpracy realizowane są zaawansowane analizy statystyczne w odniesieniu do działalności naukowo­-badawczej i na tej podstawie jest wspie­rany proces dydaktyczny. Bezpośrednim efektem wdrożenia oprogramowania SAS jest wspomaganie prac naukowo-badaw­czych, czego dowodem są publikacje z badań oraz podręczniki użytkownika do baz danych tworzonych przy wykorzystaniu SAS.

Wsparcie procesu dydaktycznego

Kolejnym efektem wdrożenia oprogramo­wania SAS na SGH jest ambitny i nowo­czesny program dydaktyczny oparty na najnowszych technologiach, który cieszy się dużym zainteresowaniem studentów. Przygotowywane są materiały dydaktyczne oraz wydawane podręczniki. Program dydaktyczny związany z SAS obejmuje:

 • Certyfikowany program studiów Analityk Statystyczny SAS skierowany do studentów studiów dziennych licencjackich i magister­skich SGH. Od początku w roku akade­mickim 2006/2007 prowadzony jest przez Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych SGH. Po ukończeniu i zaliczeniu bloku przedmiotów związanych z certyfikatem studenci uzyskują wiedzę z zakresu zaawansowanych metod analiz statystycznych, hurtowni danych i Business Intelligence dającą podstawę do realizacji samodzielnych projektów dotyczących ana­liz rynków ubezpieczeniowych, finansowych, telekomunikacyjnych i innych oraz badań naukowych.
 • Specjalizacja Analizy Statystyczne i Data Mining dla studentów studiów magisterskich SGH, na kierunku Metody Ilościowe i Sys­temy Informacyjne, dostępna od roku aka­demickiego 2009/2010. Celem jest przeka­zanie studentom wiedzy teoretycznej wraz z umiejętnościami praktycznego jej zasto­sowania w zakresie szeroko rozumianych metod, modeli, technik analiz statystycz­nych oraz analiz data mining w stopniu nie­zbędnym dla współczesnych zastosowań biznesowych.
 • Studia podyplomowe Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie, prowadzone w Kole­gium Analiz Ekonomicznych SGH, kolejne edycje tych studiów są uruchamiane co semestr od lutego 2008 r.
 • Studia podyplomowe Akademia Analityka – Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie, prowadzone w Kolegium Analiz Ekonomicz­nych SGH. Jest to rozwinięcie studiów Ana­lizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie.

Podręczniki wydane przez Oficynę Wydawniczą SGH, wspomagające proces dydaktyczny i badania naukowe z wykorzystaniem SAS:

 1. E. Frątczak i inni, Statystyka od pod­staw z SAS
 2. E. Frątczak i inni, Analiza historii zda­rzeń
 3. W. Grzenda, A. Ptak-Chmielewska, U. Zwierz, K. Przanowski, Przetwarzanie danych w SAS
 4. E. Frątczak i inni, Wielowymiarowa ana­liza statystyczna
 5. J.W. Twisk ( tłumaczenie E. Frątczak) Analiza wielopoziomowa – przykłady zastosowań
 6. E. Frątczak i inni, Zaawansowane metody analiz statystycznych
Narzędzia SAS wykorzystywane w SGH

Potrzeba biznesowa:

Obecnie uczelnia wyższa dla realizacji procesu naukowo dydaktycznego wymaga stosowania nowych technologii. Rozwiązania informatyczne wspierające metody analiz statystycznych, ekonometrycznych znajdują zastosowanie w prowadzonych pracach badawczych i w procesie dydaktycznym SGH. SAS należy do liderów oprogramowania stosowanego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rozwiązanie:

Uczelnia wykorzystuje następujące narzędzia:

 • SAS Enterprise Guide
 • SAS Enterprise Miner
 • SAS Text Miner
 • SAS Forecast Server
 • SAS Business Intelligence Server
 • SAS OLAP Server
 • SAS Data Integration Server
 • SAS Data Quliaty Server
 • SAS Cretit Scoring for Enterprise Miner

Korzyści:

Sprawne działanie procesu dydaktycznego oraz możliwość nieograniczonego prowadzenia prac naukowo-badawczych i szybszego uzyskiwania oczekiwanych wyników, atrakcyjny program studiów dla studentów, stały kontakt z nowoczesną, wiodącą technologią, skuteczniejsze konkurowanie absolwentów na rynku pracy.

Odwiedź SGH na ich stronie internetowej

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.