PKO Bank Polski

Kompleksowe wykrywanie nadużyć z rozwiązaniem SAS® Enterprise Fraud Management

Systemowe zabezpieczenie przed nieuczciwymi, zorganizowanymi praktykami oraz nadużyciami i wyłudzeniami w cyberprzestrzeni jest priorytetem dla PKO Banku Polskiego, czyniąc go najlepiej zabezpieczonym bankiem w Polsce.

Informacja o Kliencie

PKO Bank Polski jest silnym i nowoczesnym bankiem uniwersalnym, łączącym tradycyjnie dominującą rolę w sektorze detalicznym z sukcesywnym wzmacnianiem pozycji rynkowej segmentu korporacyjnego i inwestycyjnego. Od lat nieprzerwanie zwiększa swoją wartość dla akcjonariuszy, wypracowując solidne i stabilne zyski oraz utrwalając udziały rynkowe w kluczowych kategoriach biznesowych. Jest liderem polskiej bankowości pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących, wydanych kart płatniczych oraz wartości udzielonych kredytów hipotecznych. Bank kładzie nacisk na atrakcyjne produkty i wysoką jakość obsługi. Konsekwentnie inwestuje w nowoczesne procesy, nowatorskie usługi i rozwiązania technologiczne. Jego siłą jest zdolność do nieustannego doskonalenia się, dzięki której jest w stanie w pełni wykorzystywać szanse rynkowe i zwiększać przewagę konkurencyjną.

Potrzeba biznesowa

Skala i różnorodność nadużyć w polskim sektorze finansowym zrodziły potrzebę wdrożenia zaawansowanych rozwiązań prewencyjnych oraz mechanizmów monitorowania i wykrywania zjawisk negatywnych. Widoczna na rynku wielotorowość działań oszustów w obszarze wyłudzeń kredytowych i środków finansowych z rachunków klientów banków, kradzieży tożsamości i fałszerstw, w tym nie tylko działań jednostkowych, ale również aktywności zorganizowanych grup, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i cyberprzestrzeni, wymagało kreatywności w tworzeniu skutecznych i wszechstronnych systemów ochrony PKO Banku Polskiego i środków powierzonych Bankowi przez Klientów. W dobie dynamicznie zmieniającej się technologii, wymogiem dotyczącym narzędzi antyfraudowych była efektywność algorytmów wspierających podejmowanie decyzji weryfikacyjnych w czasie rzeczywistym lub pod presją czasu.

Odpowiedzią na potrzebę ochrony interesów PKO Banku Polskiego oraz jego Klientów była decyzja o wdrożeniu kompleksowej platformy wykrywania nadużyć, wykorzystującej zaawansowaną analitykę oraz umożliwiającej ocenę zdarzeń w czasie rzeczywistym, zanim środki finansowe zostaną wyprowadzone z Banku. Platformy wiążącej dane z różnych obszarów Banku oraz pozwalającej na efektywne wykrywanie i zapobieganie wszystkim rodzajom nadużyć.

Opracowane strategie wykrywania nadużyć, wdrożone oczywiście na początku w obszarach kluczowych dla powstrzymania niekorzystnych trendów, pozwoliły wykryć i powstrzymać ogromną część prób wyłudzeń. Co ważne, odbywa się to bez wpływu na standardowe procesy sprzedażowe i operacyjne Banku. Wdrożone rozwiązania i narzędzia, w tym modele analityczne, które wydają się być optymalne dla wykrywania niekorzystnych zjawisk, jednocześnie są stale rozwijane. Narzędzia analityczne oraz wiedza zespołu naszego partnera i zespołu analitycznego Banku pozwalają na ciągły monitoring i szybką reakcję na nowe zjawiska fraudowe.

Bartosz Baranowski
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa
PKO Banku Polskiego

Dlaczego SAS?

Platforma SAS® Enterprise Fraud Management stanowi elastyczną i kompleksową odpowiedź na zapotrzebowanie w zakresie inteligentnych narzędzi do wykrywania szeroko rozumianych zjawisk fraudowych. Przewaga konkurencyjna w zakresie funkcjonalności i wszechstronności sprawiła, że po analizie dostępnych na rynku rozwiązań, PKO Bank Polski zadecydował o wyborze rozwiązania SAS® Enterprise Fraud Management, które nie tylko miało zaspokajać bieżące potrzeby Banku, ale również pozwolić na elastyczne zarządzanie obszarem nadużyć w przyszłości.

O wyborze SAS® Enterprise Fraud Management przesądziły jego zalety, do których należą:

 • Kompletność platformy technologicznej obejmującej repozytorium wraz z procesami przetwarzania danych i data quality, silnik decyzyjny wyposażony w algorytmy zaawansowanych analiz oraz interfejs analityka alertów.
 • Elastyczność i otwartość platformy, z możliwością samodzielnej rozbudowy rozwiązania przez zespół Banku.
 • Efektywność przetwarzania dużych wolumenów danych zarówno wsadowo, jak i w trybie real-time.
 • Spełnianie surowych wymogów technologicznych IT, w tym między innymi wymogów wydajnościowych dotyczących szybkości oceny transakcji.
 • Holistyczne spojrzenie na klienta (cross-kanałowe i cross-produktowe), pozwalające na uzyskanie pełnej wiedzy o kliencie i jego zachowaniach oraz wykorzystanie jej w celu skuteczniejszego wykrywania nadużyć w różnych kanałach.
 • Hybrydowa analityka wykorzystująca zarówno zaawansowane modele predykcyjne, jak i analizę sieci powiązań, która łącząc te elementy w różnych kombinacjach znacznie zwiększa skuteczność wykrywania nadużyć.
 • Dostępność bazy reguł i scenariuszy wykrywania nadużyć opartych o międzynarodowe doświadczenie ekspertów SAS.
 • Zadowolenie innych klientów SAS, którzy z sukcesem wdrożyli rozwiązanie EFM.
 • Wsparcie merytoryczne i technologiczne przez SAS, zarówno w trakcie, jak i po wdrożeniu.
 • Lokalne kompetencje SAS Polska w zakresie rozwiązania, jak i doświadczenie w tworzeniu skutecznych rozwiązań biznesowych oraz wiedza ekspercka w obszarze anty-fraudowym.

Rozwiązanie

Dzięki wdrożeniu rozwiązania SAS® Enterprise Fraud Management, PKO Bank Polski otrzyma nowoczesną platformę wykrywania nadużyć, umożliwiającą kompleksową identyfikację i zapobieganie nadużyciom oraz zmniejszenie strat z ich tytułu we wszystkich obszarach działalności Banku. Do kluczowych elementów wdrożenia rozwiązania SAS® Enterprise Fraud Management należą:

 • Korelowanie informacji o klientach oraz ich aktywności.
 • Wykorzystanie zaawansowanych modeli predykcyjnych, analizy sieci powiązań oraz reguł biznesowych wykorzystujących doświadczenie ekspertów SAS i Banku.
 • Identyfikacja potencjalnych kont słupów z wykorzystaniem zaawansowanych modeli sieci neuronowych. 
 • Wykrywanie nadużyć w trybie real-time w bankowości transakcyjnej, co pozwala na zatrzymanie fraudowej transakcji, zanim pieniądze zostaną wyprowadzone z Banku.
 • Wdrożenie narzędzi in-memory do wizualnej eksploracji i analizy danych pod kątem identyfikacji nowych trendów fraudowych.

Rozwiązanie SAS zostało wdrożone produkcyjnie w najbardziej wrażliwych obszarach, zakończenie wdrożenia kompleksowego rozwiązania w skali całej organizacji planowane jest w 2017r.

Korzyści

Wdrażane w PKO Banku Polskim rozwiązanie SAS® Enterprise Fraud Management stanowi kompletną platformę technologiczną pozwalającą bezpośrednio wspierać kluczowe procesy biznesowe związane z ochroną Banku i jego Klientów przed nadużyciami. Już w trakcie wdrożenia rozwiązanie pozwoliło PKO Bankowi Polskiemu ograniczyć straty z tytułu nadużyć. W ramach alertów generowanych przez system udało się znacznie zredukować liczbę fałszywych alarmów, a analitycy otrzymują kompleksową informację pozwalającą na sprawne podjęcie decyzji.

Dzięki elastycznemu interfejsowi definiowania i testowania reguł Bank może reagować na zmieniające się trendy nadużyć, co jest szczególnie istotne w przypadku zapobiegania wyłudzeniom w kanałach zdalnych. Z kolei analiza sieci powiązań pozwoliła na identyfikowanie przypadków prób zmian tożsamości, fałszerstw oraz zorganizowanych działań przestępczych.

wdrożenie SAS OpRisk Management

Potrzeba biznesowa:

Pozycja lidera rynkowego to nie tylko najlepsza oferta produktowa i sukcesy sprzedażowe, ale także dbałość o ochronę interesów klientów i zapewnienie w warunkach nasilania się zjawisk fraudowych najwyższych standardów bezpieczeństwa powierzonych Bankowi środków.

Rozwiązanie:

W odpowiedzi na zapotrzebowanie PKO Banku Polskiego wdrażana jest kompleksowa platforma do wykrywania nadużyć SAS® Enterprise Fraud Management. Rozwiązanie obejmuje wszystkie obszary występowania zjawisk fraudowych oraz pozwala na identyfikowanie nadużyć i prób ich podejmowania w czasie rzeczywistym.

Korzyści:

Wdrażane rozwiązanie pozwala PKO Bankowi Polskiemu ograniczać straty z tytułu nadużyć. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej analityki Bank skutecznie zapobiega nadużyciom, a analitycy otrzymują kompleksową informację pozwalającą na sprawne podejmowanie decyzji.

Odwiedź PKO Bank Polski na ich stronie internetowej.

Data publikacji: październik 2016