PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wdrożenie Modelu Operacyjno – Finansowego

Informacja o Kliencie

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa, aktywów wytwórczych oraz sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów.

Potrzeba biznesowa

Dynamiczna działalność operacyjna w rozproszonej strukturze organizacyjnej zrodziła potrzebę usprawnienia procesu planistycznego Grupy Kapitałowej PGE. Centralizacja procesów zarządczych spowodowała wzrost zapotrzebowania na sprawne pozyskiwanie i szybki dostęp do wiarygodnej i ujednoliconej informacji zarządczej w ramach całej organizacji. Jako kluczową potrzebę zdefiniowano kompleksowe wsparcie procesu planowania operacyjnego, jak również bieżącego monitorowania wykonania planu w Grupie. Drugim obszarem wymagającym usprawnienia było wsparcie procesu planowania finansowego oraz przeprowadzenie konsolidacji zarządczej Spółek Grupy Kapitałowej PGE. Konieczne zatem stało się wdrożenie kompleksowego narzędzia umożliwiającego automatyzację powyższych procesów.

Rozwiązanie

Grupa PGE zdecydowała się na współpracę z SAS Institute i wdrożenie rozwiązania SAS® Financial Management, które objęło obszary planowania i budżetowania, konsolidacji sprawozdań finansowych oraz szeroko rozumianego raportowania. Wspólnie z konsultantami SAS Institute pracownicy poszczególnych spółek Grupy opracowali modele planistyczne dla następujących obszarów:

 • Wydobycie
 • Wytwarzanie
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Obrót hurtowy
 • Dystrybucja
 • Sprzedaż detaliczna

Planowanie operacyjne obejmuje plany parametrów globalnych, jak i parametrów charakterystycznych dla danego obszaru działalności Grupy Kapitałowej oraz plany przychodów i kosztów działalności operacyjnej dla każdej Spółki z Grupy Kapitałowej. Model umożliwia tworzenie zarówno planów krótkoterminowych, jak i strategicznych planów długoterminowych. Planowanie długoterminowe, strategiczne może obejmować okresy na wiele lat do przodu.

Plany operacyjne zawierające szczegółowe pozycje przychodowe i kosztowe są algorytmami. Są one powiązane z częścią finansową i zasilają danymi pozycje sprawozdań finansowych. Opracowywane w narzędziu dokumenty (bilans, rachunek wyników i cash flow) oraz odpowiadające tym pozycjom szczegółowe analizy, są tworzone dla każdej ze Spółek PGE oraz na poziomie Koncernów, Segmentów i Grupy Kapitałowej jako całości. Model umożliwia tworzenie wielu wersji planów oraz prognoz kroczących, czy prognoz bieżących aktualizowanych na podstawie napływających danych z realizacji.

Ze względu na wymaganą szybkość wdrożenia oraz skalę przedsięwzięcia, realizacja projektu wymagała zmierzenia się z wieloma wyzwaniami na płaszczyźnie technologicznej i biznesowej. Jako wymagania kluczowe dla powodzenia przeprowadzonego projektu, zdefiniowano zapewnienie wysokiego poziomu unifikacji modelu danych dla całej Grupy. Kolejnym wyzwaniem, które w efekcie miało duży wpływ na usprawnienie systemu, była automatyzacja procesu generowania formularzy planistycznych i raportów. Równie istotne było zamodelowanie modeli planistycznych i raportowych tak, by pomimo wykorzystywania bardzo szczegółowych i precyzyjnych danych w wielu ujęciach, zamiast natłoku informacyjnego, otrzymywać efektywne wsparcie procesów decyzyjnych. Efekt końcowy, w postaci wdrożonego rozwiązania, wskazuje, iż zarówno Grupa PGE , jak również firma SAS Institute w bardzo wysokim stopniu sprostały wyzwaniom wynikającym z przeprowadzonego wdrożenia. Model planowania operacyjnego został oddany do użytku po 3 miesiącach wdrożenia.

Uzyskane korzyści

Wdrożony przez SAS Institute system SAS® Financial Management efektywnie wspomaga procesy zarządcze w Grupie PGE. Uzyskane rezultaty pozwoliły na usprawnienie wielu działań operacyjnych i zarządczych Grupy w obszarze operacyjnym, finansowym i strategicznym. Kluczowa dla efektywnego funkcjonowania całej organizacji jest możliwość podejmowania szybkich decyzji na podstawie dokładnych, aktualnych informacji. Wdrożone rozwiązanie umożliwiło efektywne pozyskanie danych oraz ich łatwą i szybką konsolidację. Najważniejsze rezultaty wdrożenia to:

 • Poprawa jakości obsługi procesów planowania.
 • Zastosowanie rzetelnych mierników efektywności prowadzonych działań.
 • Zoptymalizowanie warunków do podejmowania decyzji w obszarze działalności operacyjnej i finansowej – analizy what – if.
 • Oszczędność czasu (analityk nie traci czasu na przygotowywanie danych, a odbiorca raportu ma szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji).
 • Udostępnienie systemowej platformy do komunikacji pomiędzy uczestnikami procesów planowania - łatwiejsza kontrola procesu.
 • Usprawnione planowanie strategiczne.
 • Rzetelna i aktualna informacja o wielu aspektach działalności spółek Grupy.
 • Przyśpieszenie procesu konsolidacji zarządczej sprawozdań finansowych.

Komentarz Klienta:

Kluczowe korzyści uzyskane dzięki realizacji tego projektu to centralizacja i standaryzacja procesów oraz możliwość skutecznego planowania w czasie rzeczywistym. Efektem istnienia tych trzech zasadniczych filarów wdrożenia jest sprawna i terminowa realizacja procesu planistycznego, zaś wartością dodaną możliwość zobaczenia już dzisiaj efektów różnych działań Grupy, czy tego co może zdarzyć się na rynku. Możemy teraz nie tylko porównywać plany z rzeczywistym wykonaniem, ale także przekonać się, jaki wpływ na nasze wyniki miałoby np. wykonanie przez PGE rynkowej akwizycji. Tego rodzaju informacje są niezwykle cenne w procesie podejmowania decyzji.

Agnieszka Cabaj
Dyrektor Departamentu Planowania i Analiz, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

wdrożenie SAS OpRisk Management

Potrzeba biznesowa:

Automatyzacja procesu gromadzenia i integrowania danych planistycznych w ramach całej Grupy Kapitałowej, kompleksowe wsparcie procesu planowania oraz bieżącego monitorowania wykonania planu, przyspieszenie procesu zarządczej konsolidacji sprawozdań finansowych.

Rozwiązanie:

System SAS® Financial Management to kompleksowe rozwiązanie, umożliwiające szybkie pozyskanie danych zgromadzonych w istniejących w organizacji źródłach oraz ich zamianę w spójną informację, niezbędną decydentom do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. System umożliwia sprawne zarządzanie procesami planowania, konsolidacji oraz raportowania.

Korzyści:

Rozwiązanie SAS® Financial Management przyśpiesza proces planowania operacyjnego i finansowego, zapewnia pełne wsparcie procesów decyzyjnych na poziomie operacyjnym i finansowym, dzięki aktualnej informacji o wielu aspektach działalności spółek Grupy. Efektem wdrożenia Systemu jest również optymalizacja i efektywna kontrola procesów planowania oraz przyśpieszenie procesu konsolidacji zarządczej sprawozdań finansowych.

Odwiedź PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top