Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wdrożenie technologii i narzędzi analitycznych SAS na potrzeby Krajowego Rejestru Nowotworów

Informacja o Kliencie

Narodowy Instytut Onkologii jest wiodącym ośrodkiem onkologicznym, który prowadzi również działalność naukowo-badawczą. Jako odpowiedź na wprowadzenie w życie w 2011 roku Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia Narodowy Instytut Onkologii uruchomił projekt: „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce”, którego realizację nadzorował Krajowy Rejestr Nowotworów umiejscowiony w strukturach Instytutu. Celem bezpośrednim projektu była „poprawa jakości danych epidemiologicznych o nowotworach złośliwych oraz umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań epidemiologicznych z wykorzystaniem technologii społeczeństwa informacyjnego.”

Potrzeba biznesowa

Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) w ramach projektu „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce” zmienił sposób gromadzenia danych w rejestrze. Do czasu wdrożenia nowego zintegrowanego systemu zbiór roczny powstawał z połączenia zbiorów wojewódzkich. Dane z rozproszonych źródeł danych gromadzone były z wykorzystaniem różnych systemów i przechowywane w różnych formatach. Uporządkowanie i połączenie danych oraz stworzenie spójnej bazy danych stanowiło główne wyzwanie projektu. Zmiany legislacyjne w Polsce związane z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej spowodowały konieczność przystosowania KRN do elektronicznej wymiany danych i umożliwienie integracji systemu KRN z innymi systemami medycznymi będącymi źródłem danych dla rejestru. Do realizacji coraz liczniejszych zadań stawianych przed KRN potrzebne były również zaawansowane narzędzia do analizy i przetwarzania danych.

Rozwiązanie

Narodowy Instytut Onkologii w drodze przetargu z negocjacjami wyłoniło realizatora projektu systemu „Utworzenie pierwszej w Polsce informatycznej platformy naukowej do wymiany wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w Polsce”, którym została firma CompuGroup Medical Polska z SAS Institute jako podwykonawcą i dostawcą technologii i narzędzi analitycznych.

Wdrożenie zostało zaplanowane na lata 2012-2013 i obejmowało następujące etapy:

  1. Wykonanie analizy zakresu danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Nowotworów pod kątem ich wykorzystania dla systemu analiz statystycznych.
  2. Zaproponowanie funkcjonalności systemu w zakresie przygotowania danych do prowadzenia zaawansowanych analiz statystycznych.
  3. Ocena możliwości wykorzystania posiadanych przez KRN silników baz danych i określenie wymagań technicznych dla modelu gromadzenia danych w systemie analiz statystycznych.
  4. Opracowanie szczegółowych rekomendacji w zakresie wymagań, jakie powinien spełniać system.
  5. Zidentyfikowanie wymagań dla kluczowych obszarów integracji rozwiązania z projektowanym systemem Centralnego Rejestru Nowotworów.

W ramach prac projektowych została wdrożona centralna baza danych z hurtownią danych oraz narzędziami analitycznymi. Podstawowym modułem wdrażanego systemu było stworzenie centralnej, ogólnopolskiej bazy zachorowań na nowotwory, do której zapewniono dostęp on-line pracownikom ośrodków wojewódzkich poprzez dedykowaną aplikację. Drugim ważnym modułem jest platforma wiedzy o nowotworach dostępna dla pracowników naukowych oraz w formie edukacyjnej dla szerokiej publiczności. Trzecim elementem jest hurtownia danych zbudowana w środowisku SAS oraz zestaw narzędzi do raportowania, analizy oraz przetwarzania danych: SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management Standard, SAS Enterprise Miner, SAS Enterprise Guide, SAS/ETS, SAS/STAT, SAS/IML, Platform Suite for SAS, SAS/ACCESS Interface to: ODBC, PC Files,Sybase.

Zintegrowana baza danych o nowotworach powstała przez połączenie 16 wojewódzkich zbiorów danych. Łączenie danych odbyło się z wykorzystaniem narzędzia SAS® Data Integration Studio. Kolejne kroki mające na celu integrację danych obejmowały stworzenie wspólnej struktury dla wszystkich baz regionalnych, połączenie zbiorów w jeden zbiór krajowy, zbudowanie infrastruktury systemowej wspierającej implementację systemu oraz przygotowanie standardów wspierających interoperacyjność przyszłego systemu. Połączone dane poddane zostały procedurom podnoszenia jakości i spójności danych. Wykorzystano do tego rozwiązanie SAS® Data Quality, które wspomagało przygotowanie funkcji zarządzania danymi, sprawdzanie logicznej spójności i adekwatności danych, analizę i czyszczenie danych zgodnie z ustalonymi danymi słownikowymi.

Komentarz klienta:

Wdrożenie hurtowni danych i narzędzi SAS pozwala na pełną kontrolę danych zarówno w zakresie ich jakości i kompletności, jak i późniejszych wszechstronnych analiz. Otwiera nowe możliwości przed Krajowym Rejestrem Nowotworów w zakresie szerszej współpracy z instytucjami naukowymi oraz organami zajmującymi się organizacją ochrony zdrowia w Polsce. Współpraca z zespołem SAS układała się doskonale. Wszystkie usługi i dostawy były realizowane terminowo. Szkolenia były przeprowadzane na bardzo wysokim poziomie. Najważniejszym doświadczeniem była jednak bezpośrednia współpraca ze specjalistami z SAS – mili, rzetelni, zawsze uśmiechnięci i chętni do pomocy.

Joanna Didkowska
Kierownik Krajowego Rejestru Nowotworów i Zakładu Epidemiologii
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uzyskane korzyści

W ramach Centralnego Rejestru Nowotworów utworzono hurtownię danych obejmującą informację o zachorowaniach i zgonach na nowotwory złośliwe w Polsce. Hurtownia jest zintegrowana z narzędziami analitycznymi pozwalającymi na wszechstronną analizę danych onkologicznych oraz upowszechnianie wyników analiz i raportów za pośrednictwem Platformy Wiedzy. Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu i zakres jego wykorzystania, przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników Krajowego Rejestru Nowotworów i Wojewódzkich Rejestrów Nowotworów.

Plany na przyszłość

Rozbudowa hurtowni danych w kierunku spełnienia bieżących potrzeb pracowników rejestrów oraz lekarzy korzystających z danych KRN. Ustawiczne szkolenia dla pracowników KRNi WRN w zakresie wykorzystania posiadanych narzędzi SAS.

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Potrzeba biznesowa:

Stworzenie centralnej, ogólnopolskiej bazy zachorowań na nowotwory poprzez zintegrowanie danych pochodzących z rozproszonych rejestrów wojewódzkich oraz wdrożenie narzędzi umożliwiających zaawansowaną analizę i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym.

Rozwiązanie:

SAS Advanced Analytics Platform for Public Healthcare zawierający elementy następujących produktów: SAS Enterprise BI Server, SAS Data Management Standard, SAS Enterprise Miner, SAS Enterprise Guide, SAS/ETS, SAS/STAT, SAS/IML, Platform Suite for SAS, SAS/ACCESS Interface to: ODBC, PC Files, Sybase.

Korzyści:

Utworzenie nowoczesnej zintegrowanej platformy świadczenia zaawansowanych usług informacyjnych do celów badawczych i naukowych zawierającej zintegrowaną bazę danych dotyczących nowotworów złośliwych oraz portal wiedzy oferujący specjalistyczne narzędzia do analizy danych w celach naukowych oraz powszechnie dostępne materiały edukacyjne.

Odwiedź Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie na ich stronie internetowej.