Instytut Kardiologii w Warszawie

Centralna Baza Przypadków Medycznych (CBPM)

Informacja o Kliencie

Instytut jest głównym klinicznym ośrodkiem kardiologiczno-kardiochirurgicznym o najwyższym stopniu referencyjności, ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce oraz dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem naukowym.

Potrzeba biznesowa

Dane medyczne oraz administracyjne w Instytucie są gromadzone i przetwarzane przez niezależne systemy informatyczne – produkcyjne – ewidencyjne: (I) CliniNET – umożliwia kontrolę i zarządzanie wieloma aspektami funkcjonowania placówek medycznych, gromadząc dane medyczne m.in. nt. pacjentów, wizyt, hospitalizacji, wyników badań oraz zabiegów, (II) FIK – dane kadrowe, (III) Simple – dane księgowo-finansowe, (IV) SMS – dane dotyczące badań naukowych. W praktyce pomimo używania systemów produkcyjnych Instytut Kardiologii nie dysponował sprawnym narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie analiz i budowanie raportów do analiz zgromadzonych danych. W Instytucie Kardiologii problemem było także wyznaczenie rzeczywistego kosztu wykonanych świadczeń medycznych, co stanowiło utrudnienie w kontaktach i negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia oraz w zarządzaniu jednostką.

Dlaczego SAS?

Wdrożenie było częścią projektu „Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad schorzeniami układu krążenia”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 2.3 Infrastruktura sfery B+R Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Projekt w całości był dofinansowany z POIG. Budowa Cyfrowej Biblioteki Przypadków Medycznych była domknięciem całości rozwiązania Zintegrowanego Systemu Informatycznego o narzędzia warstwy analitycznej. Wdrożenie zrealizowało cele biznesowe klienta.

Oprogramowanie SAS w najszerszym zakresie spełniało wymagania SIWZ. W szczególności oprogramowanie SAS umożliwiało realizacje zadań w przyjaznym dla użytkownika interfejsie graficznym.

Wdrożone rozwiązanie miało wspierać pracowników Instytutu w obszarach badań naukowych, pracy klinicznej, działalności administracyjnej. Poniżej fragment z OPZ:

W obszarze działalności naukowo - badawczej celem hurtowni będzie zwiększenie potencjału naukowego Instytutu poprzez zgromadzenie oraz odpowiednie przetworzenie dużego zakresu danych medycznych z wielu źródeł w spójny materiał badawczy poprzez dokonanie normalizacji
i standaryzacji danych i na tej podstawie umożliwienie prowadzenia głębokich analiz danych z wykorzystaniem narzędzi data mining oraz Business Intelligence. W obszarze działalności kliniczno - medycznej celem hurtowni będzie zgromadzenie danych medycznych przede wszystkim z systemu szpitalnego i z systemów sprzętowych oraz odpowiednie przetworzenie danych poprzez standaryzację danych i na tej podstawie umożliwienie prowadzenia głębokich analiz danych, które mają być wsparciem do podejmowania decyzji klinicznych przez lekarzy. W obszarze działalności biznesowo – administracyjnej celem hurtowni będzie zwiększenie efektywności pracy Instytutu poprzez udostępnienie informacji umożliwiających lepsze wykorzystanie zasobów Instytutu,
tj. zasobów ludzkich związanych z czasem i efektywnością pracy, zasobów sprzętowych i materiałowych, w tym w szczególności leków i medycznych środków technicznych. Hurtownia w tym obszarze powinna powiązać dane ewidencyjne z danymi kosztowymi i poprzez implementację zaawansowanych narzędzi analitycznych powinna wspierać zarządzanie Instytutem.

Rozwiązanie

Wdrożone komponenty SAS Business Intelligence Platform 9.3 to:

  • DAS Data Integration Studio 4.5
  • SAS Enterprise Guide 5.1
  • SAS Add-in for MS Excel
  • SAS OLAP Cube Studio 4.3
  • SAS Information Map Studio 4.31
  • SAS Web Report Studio 4.3
  • SAS BI Dashboard 4.3
  • SAS Management Console 9.3
  • DataFlux Data Management Console 2.3

Wdrożenie zostało zrealizowane w terminie: wrzesień 2012 – kwiecień 2013.
Kolejne etapy obejmowały: analizę, przygotowanie środowiska, implementację mechanizmów zasilających i struktur danych, implementację raportów i analiz, wdrożenie na środowisku produkcyjnym oraz przeprowadzenie szkoleń.

Użytkownicy

Pracownicy Instytutu Kardiologii w Warszawie (kierownictwo, pracownicy administracji, pracownicy medyczni) w podziale na: odbiorców informacji w formie raportów, twórców raportów – analityków, administratora.

Uzyskane korzyści

Zrealizowano wszystkie cele i wymagania zdefiniowane przez Klienta. W założonym czasie udało się przygotować środowiska testowe i produkcyjne (instalacja i konfiguracja wymaganych komponentów oprogramowania SAS), zaprojektować oraz wdrożyć hurtownię danych zasilana z systemów źródłowych, opracować struktury danych na potrzeby warstwy prezentacyjnej oraz przygotować predefiniowane raporty oraz analizy. Dodatkowym efektem było zwiększenie świadomości Klienta co do jakości danych źródłowych.

Plany rozwojowe na przyszłość

Uzupełnianie systemu CBPM o nowe raporty i analizy, dostosowanie zakresu przechowywanych danych do ewentualnych zmian w systemach źródłowych. Rozwój modelu wyznaczania kosztów procedur medycznych po wykonaniu dokładnych analiz otrzymanych wyników, wyciagnięciu wniosków i wprowadzeniu odpowiednich zmian na poziomie funkcjonalności systemów źródłowych i na poziomie proceduralnym.

wdrożenie komponentów SAS Business Intelligence Platform

Potrzeba biznesowa:

Instytut Kardiologii potrzebował sprawnego narzędzia umożliwiającego przeprowadzanie analiz i budowanie raportów do analiz zgromadzonych danych. Problemem było także wyznaczenie rzeczywistego kosztu wykonanych świadczeń medycznych, co stanowiło utrudnienie w kontaktach i negocjacjach z Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia oraz w zarządzaniu jednostką.

Rozwiązanie:

Wdrożone zostały komponenty SAS Business Intelligence Platform.

Korzyści:

Wdrożone rozwiązanie wspiera pracowników Instytutu w obszarach badań naukowych, pracy klinicznej, działalności administracyjnej. Oprogramowanie SAS umożliwia realizację zadań w przyjaznym dla użytkownika interfejsie graficznym. Wdrożenie zrealizowało cele biznesowe klienta.

Odwiedź Instytut Kardiologii na ich stronie internetowej.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.