Cardif

BNP Paribas Group

Informacja o kliencie

Firma Cardif istnieje na rynku polskim od 1997 roku, kiedy rozpoczęła działalność jako Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. W 1999 roku został utworzony oddział ubezpieczyciela zagranicznego – Cardif Assurances Risques Divers S.A. oferujący ubezpieczenia majątkowe i specjalizujący się w ofercie bancassurance. Cardif jest częścią jednej z najsilniejszych grup finansowych na świecie BNP Paribas Group. W trosce o jak najlepsze zaspokojenie potrzeb Partnerów i Klientów Cardif systematycznie wzbogaca ofertę o nowe produkty, dostosowując je do indywidualnych potrzeb oraz rozwijając zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Potrzeba biznesowa

Każda rozwijająca się organizacja dochodzi do momentu, w którym raportowanie ad-hoc na bazie pojedynczych systemów produktowych nie jest w stanie zaspokoić potrzeb użytkowników. Dodatkowo wraz z rozwojem firmy gwałtownie rośnie ilość gromadzonych danych, co nie tylko wydłuża czas potrzebny na przygotowanie raportów, ale wymusza na organizacji podział systemów na służące do obsługi pojedynczych transakcji oraz systemy zoptymalizowane pod kątem analitycznego przetwarzania dużej ilości danych. Kolejnym wyzwaniem stało się utrzymanie spójności pojęciowej pomiędzy powstającymi systemami IT. Pojawiła się potrzeba uporządkowania i ujednolicenia słownika pojęć biznesowych.

,,Wdrożenie Hurtowni Danych to nie tylko nowe możliwości raportowe, ale także pierwszy krok do czerpania biznesowych korzyści z  wykorzystania zaawansowanej analityki. Docelowy Model Hurtowni danych udało się zdefiniować tak, by znacznie wykraczał poza obecne wymagania i umożliwiał łatwy rozwój w przyszłości.”

Michał Gorczyca, Dyrektor Departamentu Operacyjnego i Informatyki w Grupie Cardif

Dlaczego SAS?

SAS zaproponował najbardziej kompletną ofertę, dopasowaną do oczekiwań i potrzeb organizacji. Do wyboru przyczyniła się również renoma narzędzi SAS w obszarze analitycznym, potwierdzona referencjami zarówno zewnętrznymi, jak i pochodzącymi z innych spółek z grupy finansowej BNP Paribas. Nie bez znaczenia były też kwalifikacje specjalistów SAS. Konsultanci, którzy zostali włączeni do projektu pracowali w SAS od lat, doskonale znali oferowane rozwiązania i byli w stanie dostarczyć wsparcie merytoryczne na każdym etapie wdrożenia

Rozwiązanie

Kluczowe okazało się odpowiednie zdefiniowanie modelu danych, który w efektywny sposób zintegruje i ujednolici dane z licznych systemów dziedzinowych. SAS, bazując na doświadczeniach z podobnych projektów zrealizowanych w sektorze ubezpieczeniowym, zaproponował gotowy projekt modelu danych. W ramach wdrożenia dostosowano ten model do konkretnych potrzeb, które ze względu na specyfikę organizacji różniły się od potrzeb innych zakładów ubezpieczeniowych. Kolejnym krokiem było zbudowanie Data Mart-ów: sprzedażowego, roszczeniowego i aktuarialnego, które stanowią doskonałą bazę dla tworzenia analiz koncentrujących się na tych obszarach działalności. Zwieńczeniem projektu było oddanie w ręce użytkowników kilkunastu raportów, które dały próbkę możliwości nowej platformy. Z jednej strony projekt dostarczył użytkownikom konkretne produkty wspierające codzienne procesy biznesowe, z drugiej strony otwarta architektura całego rozwiązania pozwala w łatwy sposób rozwijać system i tworzyć kolejne raporty i analizy.

Użytkownicy

Większość użytkowników końcowych korzysta wyłącznie z gotowych raportów, dostępnych w przeglądarce. Raporty te mają dynamiczny charakter, który pozwala na łatwe dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb. W miarę potrzeb pracownicy mogą również uzyskać bezpośredni dostęp do Hurtowni i samodzielnie analizować dane detaliczne z wykorzystaniem szerokiej palety narzędzi SAS.

Uzyskane korzyści

Wdrożenie Hurtowni Danych w znaczący sposób usprawniło procesy raportowania i wsparcia działań operacyjnych w firmie. Poprzez wypracowanie wspólnej definicji pojęć biznesowych w ramach tego projektu udało się również usprawnić komunikację pomiędzy poszczególnymi działami. Od strony technicznej nie bez znaczenia jest przeniesienie złożonych algorytmów wykorzystywanych do generowania analiz aktuarialnych z serwerów systemów polisowo-produktowych na serwery Hurtowni Danych, co pozwoliło odizolować działania operacyjne od działań raportowych.

Plany na przyszłość

Pierwszym planowanym projektem jest wykorzystanie możliwości prognozowania głównych wskaźników ubezpieczeniowych.

Cardif

Potrzeba biznesowa

W związku z dynamicznym rozwojem organizacji rosły potrzeby w zakresie rozwoju systemów IT. Powstała potrzeba wdrożenia Hurtowni Danych, umożliwiającej nowoczesne, niezawodne i błyskawiczne gromadzenie i przetwarzanie coraz bardziej złożonych analiz i raportów.

Rozwiązanie

W ramach projektu wdrożono kompleksowy system analityczno-raportowy oparty o technologię SAS składający się z:

  • Hurtowni Danych Detalicznych wraz z procesami ETL do cyklicznego zasilania
  • Trzech tematycznych warstw Data Mart wraz z procesami ETL do aktualizacji danych
  • Zestawu kilkunastu raportów jako wizualizacji możliwości, które Hurtownia Danych zapewnia użytkownikom

Korzyści

Stworzenie Hurtowni Danych pozwoliło nie tylko zgromadzić przetwarzane w organizacji dane w jednym miejscu, ale przede wszystkim umożliwiło wypracowanie jednego wspólnego dla całej firmy słownika pojęć biznesowych. Dzięki konsolidacji danych uzyskano solidny fundament dla przyszłych analiz i raportów przekrojowych, które swoim zakresem obejmują całą organizację.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.