Liquiditeitsrisico

Wat is het en waarom is het belangrijk

Liquiditeit is het vermogen van een bank om zonder onaanvaardbare verliezen aan haar cash en onderpand verplichtingen te voldoen. Liquiditeitsrisico  geeft weer hoe het onvermogen van een bank om aan haar verplichtingen te voldoen (reëel of vermeend) haar financiële positie of bestaan bedreigt. Instellingen beheren hun liquiditeitsrisico met effectief asset liability management (ALM).

Tijdens de recente langdurige periode van historisch lage en stabiele rentetarieven vonden financiële instellingen van alle soorten en maten liquiditeits- en balansbeheer vanzelfsprekend. Maar naarmate de rentetarieven stegen en de onzekerheid toenam, hadden veel instellingen moeite om voldoende liquiditeit en een passende balansstructuur te behouden. Dit was vaak het gevolg van afvloeiingen van deposito's en discrepanties in de duur van hun portefeuilles.

Waardeverlies van de activa deed het liquiditeitsrisico toenemen, terwijl het monetaire beleid werd verscherpt. Inadequaat balansbeheer leidde tot veelbesproken bank-faillissementen en een groter bewustzijn van liquiditeitsrisico's.

In de nasleep van deze faillissementen werd één ding duidelijk: banken en beleggingsondernemingen moeten hun liquiditeit en balansen beter beheren. En zelfbehoud is niet het enige motief om dat te doen. De gevolgen van ondermaats activa- en passivabeheer en slecht beheer van liquiditeitsrisico's kunnen veel verder reiken dan de muren van een financiële instelling. Ze kunnen het hele financiële ecosysteem en zelfs de wereldeconomie aantasten.

Regelgevende instanties willen een nieuwe financiële crisis voorkomen en het toezicht op het liquiditeitsbeheer neemt toe. Het is nu aan de financiële instellingen om hun liquiditeitsrisico en balansbeheer te verbeteren – in het belang van de onderneming én van de economie.

Wat is liquiditeitsrisicobeheer?

Liquiditeitsrisicobeheer en ALM omvatten de processen en strategieën die een bank gebruikt om:

 • Ervoor te zorgen dat een balans de gewenste nettorentemarge oplevert zonder de instelling bloot te stellen aan buitensporige risico's als gevolg van rentevolatiliteit, kredietrisico, dynamiek van vervroegde aflossing en afvloeiing van deposito's.
 • Een balans te plannen en structureren met een juiste mix van activa en passiva om het risico-rendementsprofiel van de instelling in de toekomst te optimaliseren.
 • Beoordeel of ze de cashflow en onderpand-behoeften kan dekken (onder normale en stressvolle omstandigheden) zonder de dagelijkse activiteiten, de algehele financiële positie of de publieke opinie negatief te beïnvloeden.
 • Risico's te beperken door strategieën te ontwikkelen en passende maatregelen te nemen zodat de benodigde fondsen en onderpanden beschikbaar zijn wanneer nodig.

De rol van balansbeheer

Balansbeheer, via strategisch ALM, is het proces van het beheren en optimaliseren van activa, passiva en kasstromen om aan huidige en toekomstige verplichtingen te voldoen. Effectief ALM beschermt financiële instellingen niet alleen tegen de risico's van dalende nettorentemarges en financieringstekorten, maar het is ook een kans om waarde te creëren door opbrengst versus risico te optimaliseren.

Een goed asset liability management omvat in grote lijnen de accounting, analyse en optimalisatie van portefeuilles. Het is gebaseerd op een reeks tools voor het vastleggen van transacties, forecasting, meten van renterisico's, stress testing, het modelleren van liquiditeit en gedragsanalyse.

Risico-inzichten

Krijg meer inzicht in risicobeheer aan de hand van artikelen, onderzoek en andere actuele onderwerpen.

 

Uitdagingen op weg naar succesvol balansbeheer

 • Geen centraal overzicht van balansbeheer. Silo's per departement en business units maken het moeilijker om inzicht te krijgen in de balansposten (vooral de optionele en die met betrekking tot klantgedrag). Silo's maken het ook een uitdaging om de impact van illiquide activa over geografische gebieden, bedrijfsonderdelen en activaklassen heen te beoordelen.
 • Beperkte analysecapaciteiten. Zonder voldoende analyses hebben bedrijven grote moeite met het voorspellen van kasstromen en nettorentemarges voor onderliggende transacties, vooral wanneer die transacties in de miljoenen lopen. Te sterk vereenvoudigde termijnstructuur- en gedragsmodellen leiden tot een beperkt risicomanagement van de balans.
 • Onvoldoende stresstests. Omdat te veel bedrijven bij stresstests overwegingen met betrekking tot liquiditeit van handel en financiering hebben genegeerd, zijn ze niet voorbereid op de gevolgen van marktschokken, waardoor ze moeilijk uit posities kunnen stappen of nieuwe financiering kunnen aantrekken.
 • De compliance-mentaliteit het hoofd bieden. Bedrijven die zich te veel richten op de compliance-vereisten rond balansbeheer, kunnen potentiële zakelijke voordelen over het hoofd zien.

3 stappen naar geslaagd liquiditeitsrisicobeheer en ALM

Volg deze drie stappen om binnen uw organisatie een effectief systeem voor liquiditeitsrisicobeheer en ALM op te zetten.

1. Zet een analytisch kader op voor het berekenen van risico's, het optimaliseren van kapitaal en het meten van marktgebeurtenissen en liquiditeit.

 • Minimaliseer de effecten van marktschokken en zoek naar betere mogelijkheden voor risicobeheer door de gevolgen van veranderende kosten en liquiditeit in bijna-realtime te analyseren. Zo kunt u nauwkeurig handelen.
 • Analyseer uitgebreid en gedetailleerd de dynamiek van kasstromen en marktwaarden. Beheer proactief uw activa en passiva met on-demand scenarioanalyses met toekomstgerichte aannames voor marktomstandigheden en balansontwikkelingen.

2. Beheer uw data.

 • Krijg een gecentraliseerd overzicht van bedrijfsbrede rente- en liquiditeitsrisico's door de integratie van de laatste marktinformatie, portefeuille-updates, kapitaalrendementen en een marktoverzicht van liquiditeit op basis van intraday-scenario's.

3. Integreer uw risk management processen.

 • Waardeer complexe portefeuilles en activaklassen met behulp van een efficiënt platform om waardering van de portefeuille en scenarioanalyses te integreren met consistente markt-, krediet- en gedragsmodellen. Procesharmonisatie en governance kunnen het operationele risico verder beperken.

Meer informatie over onze oplossingen voor liquidity risk

Wilt u meer weten?

Big data

Krijg meer inzicht in big data aan de hand van artikelen, onderzoek en andere hot topics.

Analyse

Blijf op de hoogte van de nieuwste inzichten over analytics via artikelen en onderzoek.

Marketing

Ontdek wat experts denken over actuele onderwerpen.