Privacy Statement SAS: AVG

Deze versie van het Privacy Statement van SAS is van toepassing op inwoners van de Europese Unie van wie de persoonsgegevens onderhevig zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

SAS Institute Inc., haar dochterondernemingen en gerelateerde entiteiten (“SAS”, “wij” of “ons”), hechten waarde aan uw privacy en zetten ons in om uw persoonsgegevens te verwerken conform redelijke informatiepraktijken en conform alle van toepassing zijnde wetten voor gegevensbescherming. De SAS-entiteit(en) die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden beschreven in dit Privacy Statement, zijn beschreven in dit Privacy Statement onder “Hoe kunt u ons bereiken”. We delen uw persoonsgegevens met, en geven deze door aan, SAS Institute Inc., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, en kunnen dat ook doen met en aan andere entiteiten van SAS, zoals hieronder beschreven.

Dit Privacy Statement (i) beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, beschermen, delen en doorgeven; en (ii) beschrijft uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u die rechten kunt uitoefenen tegenover SAS.

Toepassing van dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verzamelen als u onze website bezoekt of andere websites of mobiele apps die wij exploiteren en die verwijzen naar dit Privacy Statement (gezamenlijk: de “Websites”). Wij kunnen ook informatie over u verzamelen op andere manieren, waaronder informatie verzameld tijdens het leveren van Technical Support, via registratieformulieren, via persoonlijk contact (zoals visitekaartjes) en via derden. Indien wij u een afzonderlijke of aanvullende kennisgeving verschaffen tijdens het verzamelen van uw persoonsgegevens, zal die kennisgeving prevaleren bij de afwikkeling van eventuele conflicten.

Dit Privacy Statement heeft geen betrekking op:

(i) informatie die is opgenomen in de materialen die wij ontvangen en verwerken uit naam van onze klanten via onze SAS Cloud Analytics aanbiedingen. Voor informatie over hoe we omgaan met informatie verwerkt via SAS Cloud Analytics, verwijzen wij u naar de SAS Solutions OnDemand Business Customer Privacy Policy;

of

(ii) persoonsgegevens in door de klant beheerde gegevens waartoe SAS toegang kan krijgen in het kader van het leveren van Technical Support. Hierop zijn de SAS Technical Support Policies van toepassing;

of

(iii) persoonsgegevens die zijn opgenomen in door de klant beheerde gegevens waartoe SAS toegang kan krijgen in het kader van de levering van consultancy services. Hierop zijn de overeenkomsten tussen SAS en haar klanten van toepassing.

De term “Persoonsgegevens”, zoals gebruikt in dit Privacy Statement, betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijk persoon, en is bedoeld alle gegevens welke zijn gedefinieerd als “persoonsgegevens” onder de AVG te omvatten.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en hoe verzamelen we die gegevens

De informatie die SAS over u kan verzamelen omvat:

 • contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • gegevens met betrekking tot uw beroepsmatige interesses en ervaringen met onze producten of diensten.
 • zakelijke en marketinggegevens die ons helpen om onze diensten aan u te kunnen aanbieden, waaronder uw contact-, taal- en marketingvoorkeuren.
 • gegevens met betrekking tot transacties, waaronder uw aankoopgeschiedenis, bestel- en contractgegevens, gegevens met betrekking tot levering en technical support, en facturatiegegevens.
 • technische informatie, zoals gegevens over uw apparaat, uw browser, hoe u onze website gebruikt, waaronder welke pagina’s van onze Websites u bezoekt en wanneer, en IP-adressen.
 • Beveiligingsgegevens die we gebruiken voor authenticatie en fraudepreventie

SAS verzamelt deze informatie op verschillende manieren:

 • Via informatie die u invult op uw SAS Profile.
 • Via registratie, enquêtes en andere online formulieren.
 • Als onderdeel van een lopend verkoopproces.
 • Tijdens het leveren van Technical Support, consultatie, live-chat of informatie over producten.
 • Via het proces van het onderhouden en updaten van onze producten.
 • Via geautomatiseerde middelen zoals communicatieprotocollen, e-mailcommunicatie, cookies, web beacons en -pixels, en andere gerelateerde technologieën, conform het Statement van SAS voor het gebruik van Cookies en Gerelateerde Technologieën.
 • Via onze mobiele applicaties (waarvan sommige door derden kunnen worden beheerd namens SAS).
 • Via uw deelname aan enquêtes, wedstrijden en promoties.
 • Via uw gebruik van sociale netwerken en aan SAS gelieerde sociale netwerkomgevingen, waaronder interacties met ons via sociale media platformen die worden beheerd door derden.
 • Via uw interesse in advertenties geplaatst door SAS op websites van derden.
 • Via het gebruik van statistische analyses of andere geautomatiseerde middelen, om gevolgtrekkingen te maken over uw interesses, meer specifiek met betrekking tot de producten en diensten van SAS.

Persoonsgegevens en andere gegevens die online worden verzameld, kunnen ook gecombineerd worden met de informatie die u aan ons verschaft via andere bronnen, zoals via productregistraties, callcenters, of in het kader van evenementen zoals vakbeurzen, trainingen, wedstrijden en promoties, en conferenties. Waar dit wettelijk is toegestaan, kan andere informatie die wordt verzameld via sociale media platformen en andere gepubliceerde bronnen worden toegevoegd aan de gegevens die u verschaft.

Wij verzamelen de gegevens die wij nodig achten alleen voor de hieronder beschreven doeleinden. Daarom kan het voorkomen dat we niet kunnen voldoen aan een aanvraag of bestelling voor een product of dienst als we niet alle benodigde informatie tot onze beschikking hebben.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens

SAS kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om te voldoen aan aanmeldingsaanvragen, online bestellingen van software of diensten, of om andere informatie die u heeft aangevraagd, te verstrekken.
 • Om klantondersteuning te bieden en met u te communiceren over uw bestellingen, aankopen of accounts bij ons, aanvragen, vragen en opmerkingen.
 • Om u te informeren over belangrijk nieuws over SAS, onze nieuwe producten en diensten, updates van producten, technical support onderwerpen, evenementen en speciale aanbiedingen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn.
 • Om de Websites gebruikersvriendelijker te maken voor u, bijvoorbeeld door u te identificeren op verschillende platforms en apparaten voor een consistente gebruikerservaring, en het personaliseren van de inhoud en advertenties die relevant zijn voor uw interesses met behulp van analytics en profileringstechnologie.
 • Om het gebruik van bepaalde functies op de Websites te vergemakkelijken, inclusief gezamenlijke forums en communicatiekanalen zoals de SAS Support Communities, indien u daar gebruik van wenst te maken.
 • Om de beveiliging en integriteit van de SAS Websites, systemen, servers en andere technische middelen te beschermen.
 • Om fraude en andere verboden of illegale activiteiten te voorkomen en vast te stellen.
 • Om bepaalde gegevens te anonimiseren indien SAS inzicht wenst te krijgen in de geschiedenis, processen, handelingen en klantenervaringen waarvoor we geen informatie nodig hebben die valt terug te leiden tot een bepaald natuurlijk persoon.
 • Om onze activiteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; het beheren van onze communicatie; en het uitvoeren van accounting, inspecties, facturatie, vereffening en incassoactiviteiten).
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten, of indien vereist door een gerechtelijke procedure of overheidsaanvraag, en om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • Om te voldoen aan sector standaarden en aan ons beleid.

Daarnaast analyseren we onze webdiensten, zoals pagina weergaves per browsersessie, registraties, demo’s, downloads en reacties via e-mail op totaalniveau en soms op individueel niveau om de kwaliteit van die uitingen te verbeteren en om onze marketing beter op de behoeftes van onze klanten af te stemmen. We kunnen ook statistische analyses toepassen om de hierboven beschreven doeleinden te behalen, waaronder het beter begrijpen van uw marketingvoorkeuren en om onze uitingen aan uw behoeftes aan te passen.

We kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de bovenstaande doeleinden indien:

 • dat nodig is om te voldoen aan een contract of om stappen te nemen om een contract met u aan te gaan,,
 • SAS die gegevens nodig heeft om te voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten,
 • dat vereist is voor de legitieme zakelijke belangen van SAS, waaronder marketing en het verbeteren van onze dienstverlening, preventie van fraude en andere risico’s, het zorgdragen voor naleving en onze mogelijkheid juridische verdediging te organiseren, en het garanderen van de veiligheid van onze netwerken en systemen, en
 • we uw toestemming hebben verkregen, bijvoorbeeld voordat we u promotie-e-mails over de producten en diensten van SAS versturen.

Hoe delen we uw persoonsgegevens en hoe geven we uw gegevens door

We zullen uw persoonsgegevens niet aan anderen verkopen, verhuren, leasen of publiceren voor doeleinden en op manieren anders dan zoals beschreven in dit Privacy Statement.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere SAS-entiteiten. SAS is een wereldwijde organisatie met dochterondernemingen, gerelateerde entiteiten en zakenpartners in veel landen en met grensoverschrijdende technische systemen. Daarom kunnen we uw persoonsgegevens naar het buitenland doorgeven als we de gegevens delen met andere SAS-entiteiten, hetgeen betekent dat de gegevens kunnen worden opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika of in andere landen waar SAS of haar dochterondernemingen, gerelateerde entiteiten of business units vestigingen hebben. SAS heeft maatregelen genomen om het mogelijk te maken dat alle persoonsgegevens worden doorgegeven van en naar SAS-entiteiten, ook naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Voor al zulke doorgiftes gebruiken we modelcontractbepalingen tussen SAS-entiteiten. U kunt een kopie van deze modelcontractbepalingen (zonder niet-relevante en commerciële informatie) aanvragen door een e-mail te sturen naar privacy@sas.com.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder:

 • onze leveranciers, onderaannemers en verwerkers; en/of zakenpartners voor doeleinden die zijn gerelateerd aan de hierboven genoemde
 • bedrijven die geen SAS-entiteit zijn, in verband met een verkoop of overdracht van een deel van of het gehele bedrijf of de activa
 • informatie die u beschikbaar stelt aan deelnemers van de SAS Support Communities en andere online communicatiekanalen
 • wetshandhaving of andere overheidsfunctionarissen op aanvraag indien we van mening zijn dat een dergelijke verstrekking noodzakelijk of passend is
 • waar we het anderszins noodzakelijk achten om onze rechten en eigendommen te beschermen, waaronder de veiligheid en integriteit van de Websites.

Sommige van deze partijen kunnen buiten de EER gevestigd zijn. Indien doorgiftes naar deze derden zich voordoen, geven we uw persoonsgegevens door conform toepasselijk recht, zoals door het overeenkomen van modelcontractbepalingen met onze leveranciers, onderaannemers, verwerkers en zakenpartners. Indien van toepassing, kunt u een kopie van dergelijke modelcontractbepalingen (zonder niet-relevante en commerciële informatie) aanvragen door een e-mail te sturen naar privacyrights@sas.com.

Uw rechten en keuzes

De AVG biedt u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Hieronder volgt een korte beschrijving van enkele van die rechten:

 • Toegang, Correctie en Overdraagbaarheid. U kunt toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens binnen redelijke grenzen. U hebt ook het recht om correcties van incomplete, onjuiste of verouderde gegevens aan te vragen. Voor zover vereist door toepasselijk recht, kunt u aanvragen dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar u of naar een ander bedrijf.
 • Bezwaar. U kunt bezwaar aantekenen tegen enig gebruik of enige publicaties van uw persoonsgegevens die niet (i) wettelijk vereist zijn, (ii) nodig zijn om te voldoen aan een contractuele verplichting, of (iii) vereist zijn voor SAS om legitieme belangen te voldoen. Indien u bezwaar aantekent, zoeken we samen met u naar een redelijke oplossing.
 • Verwijdering. U kunt ook een verzoek indienen tot verwijdering van uw persoonsgegevens, voor zover wettelijk toegestaan. Dit kan bijvoorbeeld relevant zijn als de gegevens verouderd zijn of het verwerken ervan niet langer noodzakelijk is of onwettig is; als u uw toestemming tot het verwerken van gegevens intrekt als deze verwerking is gebaseerd op toestemming; of indien we vaststellen dat we een bezwaar dat u hebt ingediend betreffende onze gegevensverwerking moeten respecteren. Echter, soms is het noodzakelijk voor ons om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld in situaties waar we onze juridische verplichtingen moeten naleven, voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of in sommige gevallen om te voldoen aan het doel waarvoor uw gegevens werden verzameld.
 • Beperking van verwerking.U kunt aanvragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken terwijl we uw aanvraag of bezwaar betreffende (i) de juistheid van uw persoonsgegevens, (ii) de wettigheid van het verwerken van uw persoonsgegevens, of (iii) onze legitieme belangen bij het verwerken van uw gegevens, aan het verwerken zijn. U kunt ook aanvragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien u de persoonsgegevens wenst te gebruiken voor procesvoering doeleinden.
 • Intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming die u ons eerder hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking van uw toestemming heeft geen effect op de wettigheid van het verwerken van uw gegevens voor zover dat plaatsvond voordat u uw intrekking indiende.

Daarnaast biedt SAS u de keuze om verschillende soorten communicatie en informatie te ontvangen met betrekking tot ons bedrijf, producten en diensten. U kunt zich aanmelden voor onze online nieuwsbrieven en andere publicaties; u kunt er ook voor kiezen marketingcommunicaties en andere speciale aanbiedingen te ontvangen per e-mail. Indien u uw voorkeuren voor e-mailcommunicatie op enig moment wilt aanpassen, bieden we links aan waarmee u zich kunt afmelden en een opt-out-mechanisme voor uw gemak. U kunt uw voorkeuren ook bekijken en aanpassen via uw SAS Profile pagina. In sommige gevallen kunt u er separaat voor kiezen om bepaalde marketing berichten van andere SAS-entiteiten en businessunits te ontvangen, zoals JMP, een divisie van SAS. U kunt zich te allen tijde afmelden voor communicatie over de producten en diensten van JMP.

U kunt deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij de aanvraag ongegrond of overmatig is, bijvoorbeeld omdat het een herhaling is. In sommige situaties kunnen we ervoor kiezen niet te handelen of kunnen we uw rechten beperken, voor zover wettelijk toegestaan. Voordat SAS u informatie kan verstrekken of onjuistheden kan rechtzetten, kunnen we u vragen uw identiteit te bevestigen en/of andere details te leveren om ons te helpen reageren op uw verzoek. 
SAS behoudt zich het recht voor om niet te reageren op verzoeken die worden gegenereerd via applicaties van derden of geautomatiseerde processen zonder directe validatie van de verzoeken door betrokkenen die gebruik maken van de door SAS ter beschikking gestelde middelen voor de uitoefening van deze rechten zoals beschreven in deze Verklaring.

Voor het uitoefenen van uw rechten verzoeken wij u het Data Privacy Rights Form in te vullen of contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt, of waar u vindt dat uw privacy rechten zijn geschonden.

Gegevensbescherming en gegevensbehoud

SAS draagt zorg voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We treffen passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs zijn ontworpen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van verwerking. We onderhouden een uitgebreid programma voor informatiebeveiliging, dat in verhouding staat tot de risico’s die aan de verwerking zijn verbonden. We gebruiken verhoogde beveiligingsmaatregelen als we gevoelige informatie verwerken, zoals gebruik van versleutelingstechnologie bij het verzamelen of doorgeven van creditcardgegevens. Creditcardnummers worden alleen gebruikt voor het verwerken van betalingen en niet voor andere doeleinden.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de in dit Statement beschreven doeleinden, om ons aan ons beleid te houden, en voor enige periode zoals wettelijk vereist of toegestaan op grond van toepasselijke wetgeving.

Externe links

Links naar websites van derden vanaf onze Website worden uitsluitend voor uw gemak beschikbaar gesteld. Als u deze links gebruikt, verlaat u onze website. We hebben deze websites van derden niet beoordeeld en hebben er geen controle over. SAS aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze websites, de inhoud van deze websites, of hun privacy beleid. SAS onderschrijft deze websites of enige informatie, software of andere producten of materialen welke u aantreft op deze websites niet, en geeft daarover geen verklaringen. Als u naar deze websites van derden navigeert, doet u dat op eigen risico en we raden u aan het op die websites van toepassing zijnde privacy beleid te lezen.

Aanpassingen aan deze verklaring

Indien de bepalingen van dit Privacy Statement worden herzien, zullen we deze wijzigingen hier publiceren en de revisiedatum in dit document bijwerken, zodat u altijd weet welke informatie we online verzamelen, hoe we deze gebruiken, en welke keuzes u heeft. Het blijven gebruiken van de Website na de plaatsing van herzieningen van dit Privacy Statement betekent dat u die wijzigingen accepteert.

Hoe kunt u ons bereiken

Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement, of indien u uw hierboven beschreven privacy rechten wenst uit te oefenen, neemt u dan contact met ons op via e-mail: privacyrights@sas.com, of via de post op het adres van de SAS-entiteit die fungeert als verwerkingsverantwoordelijke in uw rechtsgebied.

Revised May 16, 2018