Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van SAS Opleidingen hebben betrekking op de opleidingen verzorgd door SAS® Institute B.V., hierna: 'SAS', gevestigd te Huizen en ingeschreven in het handelsregister te Hilversum onder nummer 32043244.

Tarieven en betaling
De tarieven voor de reguliere opleidingen treft u aan op de opleidingskalender. De genoemde tarieven zijn inclusief opleidingsmateriaal, ontbijt, lunch, dranken en versnaperingen.

Naast reguliere opleidingen biedt SAS tevens bedrijfsspecifieke opleidingen aan. De investering is afhankelijk van het onderwerp, de geschatte voorbereidingstijd, duur en locatie van de opleiding.

De kosten van de opleiding worden na afloop aan u gefactureerd. Het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt, onder vermelding van het factuurnummer. Indien u niet tijdig betaalt, wordt u geacht van rechtswege in verzuim te zijn en bent u zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.

SAS behoudt zich het recht voor de tarieven van de opleidingen te wijzigen of te herzien.
Alle gehanteerde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Opleidingsmateriaal
Op het verstrekte opleidingsmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Eigendomsrechten op de documentatie en eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten berusten te allen tijde bij SAS. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist. Het is niet toegestaan het materiaal te kopiëren, te verspreiden of bekend te maken voor enig ander doel dan ondersteuning van de opleiding en verrijking van uw kennis.

SAS en alle andere product- en servicenamen van SAS Institute zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van SAS Institute Inc. CRI NC, USA 1.

Annulering
Tot tien (10) werkdagen voor aanvang van een reguliere opleiding kunt u kosteloos annuleren, hetgeen uitsluitend schriftelijk mogelijk is. De annuleringstermijn voor een bedrijfsspecifieke opleiding is vijftien (15) werkdagen. Annuleert u later dan de gestelde termijn dan bent u het volledige bedrag verschuldigd. Uiteraard staat het u vrij de reguliere opleiding zonder bijkomende kosten door een collega te laten volgen. In dat geval dient u SAS zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

SAS behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen voor een reguliere opleiding of in geval van ziekte van de docent een opleiding te annuleren.

Aansprakelijkheid
SAS zal in alle gevallen en onder alle omstandigheden van gevolgschade worden uitgesloten met betrekking tot de opleidingen welke zij uitvoert.

Back to Top