Textanalys ger överblick över infektioner

Sygehus Lillebælt, Danmark, har i samarbete med SAS Institute som första sjukhus i världen infört ett system för att monitorera antal patienter som får vårdrelaterade infektioner. Professor Jens Kjølseth Møller på Sygehus Lillebælt är hjärnan bakom det nya systemet för infektionsövervakning som SAS Institute med hjälp av avancerad analys gör möjligt. Jens Kjølseth Møller förväntar sig att systemet kan minska infektioner under inläggning med en tredjedel och därmed öka patientsäkerheten.

Ingen kan vara tillfreds med att patienter som läggs in på danska sjukhus riskerar ytterligare sjukdom. Därför är arbetet med patientsäkerhet också ett viktigt fokusområde för Sygehus Lillebælt. Nu har vi ett verktyg som kan avläsa infektioner på patientnivå

Niels Nørgaard Pedersen
Administrerende sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt.

Det uppskattas att var tionde patient drabbas av en infektion medan de är inlagda på sjukhus i Danmark och att mer än 3000 patienter dör varje år till följd av sina infektioner. Men hittills har ingen känt till det verkliga infektionstalet och man har inte heller haft underlag för att avgöra vilka åtgärder som bör vidtas. Sygehus Lillebælt har, som första sjukhus i världen, implementerat ett nytt övervakningssystem som ger en komplett bild av vårdrelaterade infektioner ner på patientnivå.

Systemet representerar ett danskt pionjärarbete som förenar många års klinisk erfarenhet med modern teknik. Epokgörande, anser sjukhusdirektören.
”Ingen kan vara tillfreds med att patienter som läggs in på danska sjukhus riskerar ytterligare sjukdom. Därför är arbetet med patientsäkerhet också ett viktigt fokusområde för Sygehus Lillebælt. Nu har vi ett verktyg som kan avläsa infektioner på patientnivå. Det innebär att vi nu kan ge våra kliniskt ansvariga möjlighet att monitorera våra insatser och göra mer av det som fungerar. Detta är en ny era i arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner”, säger Niels Nørgaard Pedersen, adm. sjukhusdirektör på Sygehus Lillebælt.

Det första kompletta övervakningssystemet för infektioner
Sygehus Lillebælt valde att samarbeta med SAS Institute på grund av deras omfattande analyskapacitet. Bland annat används textanalys som kan läsa den ostrukturerade texten i journalerne och via uppsattaregler och kliniska termer hitta så kallade ”triggers”. Dessa triggers i texten indikerar att det har förekommit en infektion.
”Vi har nu den totala bilden över hur många infektioner det har varit under en viss period på en viss avdelning. Vi gick från att själva bearbeta en massa siffror till att, i samarbete med SAS Institute, kunna leverera ett ledningsverktyg till läkare och avdelningschefer. Vi levererar rådata till SAS Institute, som sedan presenterar informationen på ett sätt som klinikerna är vana vid när det gäller att hämta annan ledningsinformation”, säger Jens Kjølseth Møller.
Fler sjukhus vill ha infektionsövervakning
År 2014 kunde avdelningscheferna på Sygehus Lillebælt för första gången få rapporter över samtliga infektioner. Lösningen ger sjukhus- och avdelningschefer möjlighet att övervaka utvecklingen av sjukhusförvärvade infektioner med överblicks- och utvecklingsrapporter över tid på sjukhusnivå och ända ner till avdelnings- och arbetsgruppsnivå.
”Den kunskap vi nu får om patienterna i dag är den kunskap som hjälper till att förebygga infektioner hos patienterna i morgon. Vi kommer att få bekräftat mycket av det vi redan visste. Men vi kommer även att arbeta mycket mer aktivt med det vi kallar intervention, där vi försöker ändra rutiner för att se om vi kan förbättra hur vi gör nu”, säger Jens Kjølseth Møller.

Professorn står inte bara högt i kurs på Sygehus Lillebælt, utan blir nu kontaktad från världens alla hörn. Speciellt USA och närliggande länder i Europa är intresserade av det nya övervakningssystemet. Här är det en fråga om hur systemet kan anpassas till de länder som inte har ett individuellt registersystem motsvarande danskt CPR-nummer (personnummer).

För mer information, kontakta Morten Krogh Danielsen, SAS Institute, tfn. +45 7028 2648.

Sygehus Lillebælt, Logo, Kundehistorie

Utmaning

  • Det uppskattas att var tionde patient drabbas av en infektion medan de är inlagda på sjukhus i Danmark och att mer än 3 000 patienter dör varje år till följd av sina infektioner.
  • Det har tidigare inte varit möjligt att ge en komplett överblick över antalet infektioner, eftersom man inte kunde registrera de infektioner som läkare och sjuksköterskor noterade i patientjournaler och inläggningsanteckningar. Detta innebar att upp till en tredjedel av alla infektioner inte registrerades.

Lösning

  • SAS® Text Analytics: som via algoritmer kan hitta information i ostrukturerad text i elektroniska journalsystem vilka är av betydelse när det gäller vårdrelaterade infektioner. SAS ger stöd för databearbetning, analys och visualisering. 
  • En sammanställning över infektionsmonitoreringenvisas via regionens ledningsinformationsportal där läkare och avdelningschefer är vana att hämta annan information.

Resultat

  • Ett komplett övervakningssystem som ger full överblick över vårdrelaterade infektioner utifrån både strukturerade texter från t.ex. register och ostrukturerade texter såsom patientjournaler.
  • Övervakningssystemet möjliggör analys och övervakning av vårdrelaterade infektioner. I första omgången övervakas de fyra vanligaste infektionerna vilkaär urinvägsinfektion, blodförgiftning, lunginflammation och sårinfektion. Med hjälp av övervakningssystemet kan läkarna göra analyser av orsakssamband på patientnivå och därigenom få kunskap som kan ligga till grund för förebyggande insatser.
The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.