Consulting

Overené služby prispôsobené na rýchle splnenie vašich potrieb

Čo Vám vie SAS Consulting ponúknuť?

Okrem faktu, že máme celosvetovo takmer 40 ročné skúsenosti i nasledovné:

  • Účinné zladenie vhodných technologických riešení s vašimi najnaliehavejšími výzvami.
  • SAS technológie sa rýchlo zavádzajú a integrujú do vašej IT infraštruktúry.
  • Efektívnu implementáciu a doladenie aplikácií a podnikových procesov na riešenie vašich jedinečných potrieb.
  • Nasadenie technológií sa neustále prehodnocuje s cieľom zaručiť vám dosiahnutie maximálnej hodnoty.
  • Popri širokej škále odborných znalostí z rôznych odvetví vám ponúkame praktické informácie o tom, ako môže byť vaša organizácia pomocou business analytiky ešte efektívnejšia a úspešnejšia.

Okrem služieb ponúkaných v rámci realizácie projektov, ponúkame širokú škálu balíkov služieb s cieľom poskytovať rýchle výsledky a zaručiť vám čo najlepšiu návratnosť investícií:

Implementácia softvérových SAS riešení

Okrem toho, že SAS tvorí rôzne softvérové riešenia, dodáva aj ich implementáciu priamo u zákazníka s prispôsobením sa konkrétnym požiadavkám a napojením sa na existujúcu infraštruktúru (dátové zdroje, systémy, aplikácie, procesy).

SAS® Installation and Configuration Service

Táto služba zahŕňa celý proces nasadenia softvéru SAS u zákazníka, či už ide o jednoduchý SAS nástroj alebo komplexné SAS riešenie. Obsahuje inštaláciu v rámci všetkých podporovaných platforiem, prípadne inštaláciu hotfixov, konfiguráciu pre správne zaradenie do existujúcej infraštruktúry, overenie funkčnosti, zdokumentovanie postupu a prenos know-how na stranu zákazníka (koncoví používatelia, prevádzka, administrátori, atď.).

SAS® Migration Service

Poskytujeme službu na vykonanie migrácie SAS softvéru na nové verzie. Postupujeme podľa zavedenej metodiky, ktorá obsahuje aj posúdenie nevyhnutnosti zmien v architektúre vzhľadom na zmeny v infraštruktúre zákazníka alebo technologické zmeny súvisiace s vyššími verziami operačného systému, databáz, SAS softvéru alebo softvéru tretích strán.

SAS® Architecture Assessment

Poskytujeme odborné poradenstvo pri optimalizácii využívania existujúceho SAS softvéru inštalovaného u zákazníka. Zameriavame sa na efektivitu práce koncových používateľov, aktuálnu architektúru, využívanie existujúcich HW kapacít, a pod. Výstup Assessmentu hodnotí aktuálny stav využívania SAS softvéru, vhodnosť aktuálnej SAS architektúry vzhľadom na zmeny v IT infraštruktúre od času inštalácie SAS softvéru a navrhuje zmeny v architektúre s cieľom zvýšenia efektívneho využívania SAS možností, efektivity práce používateľov a riadenia nákladov na IT.

Data Quality Audit

Každá organizácia sa usiluje o udržanie kvality svojich dát. Prv ako sa pustíte do projektu čistenia dát, nechajte si urobiť audit dátovej kvality. Naša služba poskytuje presný obraz o stave vašich dát a obsahuje konkrétne odporúčania na zlepšenie dátovej kvality spolu s plánom postupných krokov na dosiahnutie trvalo udržateľnej kvality dát.

SAS® Business Intelligence Service

Táto služba umožňuje vytvoriť silnú reportingovú vrstvu na úrovni celej organizácie alebo špecializovane pre potreby konkrétneho oddelenia so širokými možnosťami ad-hoc analýz poskytovanými SAS funkcionalitami v oblasti BI. Obsahom služby je zanalyzovanie potrieb, navrhnutie najvhodnejšieho riešenia, nasadenie SAS BI softvéru, aj odovzdanie know-how na stranu zákazníka, aby vedeli koncoví používatelia využívať BI vrstvu efektívne s minimálnym zaťažovaním IT.

SAS® Data Integration Service

Poskytujeme naše bohaté skúsenosti z budovania dátových skladov a data martov pri potrebe integrácie dát z viacerých zdrojov a vytváraní jednotného konsolidovaného zdroja dát pre analýzy, reporting, marketingové aktivity, podporu predaja, kontroling, atď.

SAS® KPI Dashboard Service

Umožnujeme vytvorenie dashboardov na monitorovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré vám znázornia ako  vaša organizácia napreduje pri plnení cieľov. Vizualizáciou vaších meraní výkonnosti a používaním dashboardov vám pomôžeme rýchlo identifikovať a prijať opatrenia na zmenu negatívných trendov.

SAS® Analytic Modelling Service

Vytvárame a rozvíjame modely pomocou softvéru SAS® Enterprise Miner, ktorý umožňuje rýchlo získať z vašich dát skutočné výsledky.

Bez ohľadu na to, či model zahŕňa profilovanie a segmentovanie, odhaľovanie podvodov, posúdenie úverového skóre, schopnosti splácania, ziskovosť, analýzu nákupného koša alebo next best offer, naši analytickí konzultanti vypracujú taký model, ktorý bude predstavovať pridanú hodnotu pre vašu organizáciu.

SAS Collection Process Assessment

Poskytujeme identifikáciu a návrh na optimalizáciu procesu vymáhania pohľadávok, kvantifikujeme ekonomický prínos implementácie optimalizácie a výsledkom Assessmentu je štúdia realizovateľnosti, odporúčania na implementáciu, pripravenosť zákazníka na využívanie predikcií v procese riadenia vymáhania pohľadávok a analýza zdrojov dát.

SAS Marketing Evolution Assessment

Pomôžeme vám zlepšiť účinnosť vašich marketingových procesov. Zahŕňa zákaznícky marketing, ako aj aktivity v oblasti akvizície zákazníkov prostredníctvom rôznych kanálov (napr. médiá, priamy aj online marketing). Poskytne audit momentálnych schopností v rámci vášho marketingu a plán na ďalšie zlepšovanie.

SAS® Marketing Optimization Services

Pomáhame riešiť problémy s výberom najvhodnejšej ponuky pre každého zákazníka v každom čase. Berieme pri tom do úvahy objektívne ohraničenia ako sú napr. kapacita kanála, rozpočet, politika kontaktu so zákazníkmi, očakávaná ziskovosť kampane, zamedzenie súčasnému ponúknutiu protichodných ponúk, a pod. Pri veľkom množstve zákazníkov a možných ponúk vzniká komplexná úloha, ktorú riešime aplikovaním efektívnych optimalizačných algoritmov. Výsledkom je, že vaši zákazníci budú dostávať ponuky, ktoré maximalizujú účinnosť vašich kampaní.

Back to Top