Prohlášení společnosti SAS o ochraně osobních údajů pro zákazníky z Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Tato verze Prohlášení společnosti SAS o ochraně osobních údajů je určena pro zákazníky na území Evropského hospodářského prostoru, na jejichž osobní údaje se vztahuje Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR). Pokud nejste zákazníkem z Evropského hospodářského prostoru, použijte prosím tento odkaz na Prohlášení společnosti SAS o ochraně osobních údajů (SAS Privacy Statement).

 Společnost SAS Institute Inc. a její dceřiné a propojené společnosti (dále jen „SAS“ nebo „my“ nebo „nás“) kladou důraz na ochranu vašich osobních údajů a zavazují se zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se zásadami odpovědného používání osobních údajů (Fair Information Practices) a příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Subjekt(y) SAS odpovědný(é) za shromažďování a používání vašich osobních údajů pro účely popsané v Prohlášení o ochraně osobních údajů je(jsou) uvedeny v části „Jak nás můžete kontaktovat“ níže v tomto dokumentu. Vaše osobní údaje sdílíme se společností SAS Institute Inc. se sídlem ve Spojených státech amerických a této společnosti je předáváme, přičemž tak můžeme činit i ve vztahu k jiným subjektům SAS, jak je dále popsáno níže.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (i) popisuje, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, zabezpečujeme, sdílíme a předáváme vaše osobní údaje a (ii) uvádí  informace o vašich právech a možnostech v souvislosti s vašimi osobními údaji a jakým způsobem můžete tato práva ve vztahu ke společnosti SAS uplatnit.

Aplikace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme, když navštívíte tuto webovou stránku nebo naše další webové stránky a mobilní aplikace, které provozujeme a které odkazují na toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (společně dále jen „webové stránky“). Informace od vás můžeme získat i jinými způsoby, např. při poskytování technické podpory, v rámci registračních formulářů, v rámci osobních setkání (např. vizitky) a od třetích stran. Pokud vám při shromažďování osobních údajů od vás poskytneme samostatné či doplňující sdělení, bude mít v případě jakýchkoli rozporů takové sdělení přednost. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na:

(i) Informace obsažené v materiálech, které získáme a zpracováváme jménem našich zákazníků prostřednictvím SAS Cloud Analytics. Informace o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi zpracovávanými prostřednictvím SAS Cloud Analytics jsou uvedeny v dokumentu SAS Solutions OnDemand Business Customer Privacy Policy;

nebo

(ii) Osobní údaje obsažené v údajích uchovávaných zákazníkem, k nimž může být společnosti SAS udělen přístup v souvislosti s poskytováním technické podpory ze strany SAS, na kterou se vztahují SAS Technical Support Policies;

nebo

(iii) Osobní údaje obsažené v údajích uchovávaných zákazníkem, k nimž může být společnosti SAS udělen přístup v souvislosti s poskytováním konzultačních služeb, které jsou předmětem smluvních ujednání mezi společností SAS a jejich zákazníků.

Pro účely tohoto prohlášení se „osobními údaji“ rozumí jakékoli informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž zahrnují veškeré údaje definované jako „osobní údaje“ v nařízení GDPR.

 Osobní údaje, které shromažďujeme, a způsob, jakým osobní údaje shromažďujeme 

Údaje, které společnost SAS může o vás shromažďovat, zahrnují:

 • Kontaktní informace, jako je vaše jméno, poštovní adresa, telefonní číslo a emailová adresa;
 • Informace o vašich profesních zájmech a zkušenostech s našimi produkty a službami;
 • Obchodní a marketingové informace, které nám umožňují poskytovat vám naše služby, včetně vašich preferencí týkajících se způsobu komunikace, jazyku komunikace a marketingu;
 • Transakční informace, včetně historie nákupů a objednávek a informací ohledně uzavřených smluv, doručování, technické podpory a fakturace;
 • Technické informace, jako např. informace o vašem přístroji, prohlížeči a způsobu, jakým používáte naše webové stránky, včetně stránek, které v rámci našich webových stránek navštěvujete a kdy, a dále IP adresy.
 • Bezpečnostní údaje používané pro účely ověření totožnosti a zamezení podvodného jednání. Společnost SAS shromažďuje tyto informace různými způsoby:
 • na základě informací, které poskytnete ve vašem SAS profilu; 
 • na základě registrace, průzkumů a dalších internetových formulářů; 
 • v rámci prodejního procesu; 
 • v průběhu poskytování technické podpory, konzultací, poradenství nebo informací o produktu; 
 • v rámci procesu údržby a upgradování našich produktů; 
 • prostřednictvím automatizovaných prostředků jako jsou např. komunikační protokoly, emailová komunikace, cookies, web beacons, pixely a jiné obdobné technologie v souladu s Prohlášením společnosti SAS o používání cookies a souvisejících technologií; 
 • prostřednictvím našich mobilních aplikací (z nichž některé mohou být spravovány třetími stranami jménem společnosti SAS). 
 • na základě vaší účasti v průzkumech, soutěžích a propagačních akcích. 
 • na základě vašeho používání tzv. sociálních konektorů a oblastí sociálních sítí souvisejících se společností SAS, včetn komunikace s námi prostřednictvím platforem sociálních médií třetích stran; 
 • na základě vašeho zájmu o reklamní sdělení společnosti SAS umístěné na webových stránkách třetích stran; 
 • prostřednictvím využívání statistických analýz či jiných automatizovaných prostředků za účelem zjištění vašeho zájmu o konkrétní produkty a služby společnosti SAS.

Osobní údaje nebo jiné údaje shromážděné online mohou být rovněž kombinovány s informacemi, které nám poskytnete jiným způsobem, např. při registraci produktů, prostřednictvím call center nebo v souvislosti s nejrůznějšími akcemi, jako jsou např. obchodní výstavy, školení, semináře, soutěže, propagační akce a konference. V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy mohou být k údajům, které nám poskytnete, přidány i jiné informace získané z platforem sociálních médií a jiných zveřejněných zdrojů.

Shromažďujeme pouze informace, které považujeme za nezbytné pro níže uvedené účely. Proto může dojít k tomu, že nebudeme-li mít některé informace k dispozici, nebudeme moci vyřídit žádost nebo poskytnout určitý produkt nebo službu.  

Jak používáme vaše osobní údaje

Společnost SAS může vaše osobní údaje použít za níže uvedenými účely:

 • Vyřízení požadavků na přihlášení a objednávek softwaru a služeb učiněných online a poskytování dalších informací, které požadujete; 
 • Poskytování zákaznické podpory a komunikace s vámi ohledně vašich objednávek a nákupů, vašeho účtu u nás a vašich žádostí, dotazů a připomínek; 
 • Řízení vztahů s našimi prodejci, dodavateli a jinými obchodními partnery a komunikace s nimi;
 • Poskytování informací o důležitých novinkách týkajících se SAS, našich nových produktů a služeb, aktualizací produktů, záležitostí souvisejících s technickou podporou a akcí a speciálních nabídek, o nichž se domníváme, že by vás mohly zajímat;  
 • Zjednodušení některých uživatelských funkcí našich webových stránek, např. umožnění vaší identifikace napříč platformami nebo v různých zařízeních, což nám pomůže zajistit konzistentní uživatelskou zkušenost a přizpůsobit obsah a reklamu na míru vašim zájmům využitím technologií webové analýzy a profilování;  
 • Zlepšení funkčnosti našich webových stránek, včetně fór pro spolupráci a komunikačních kanálů jako např. SAS Support Communities, pokud si je budete přát využívat; 
 • Zabezpečení a zajištění integrity webových stránek, systémů, serverů a jiných technických prostředků společnosti SAS; 
 • Prevence a odhalování podvodů a jiných zakázaných či nelegálních činností; 
 • Anonymizace některých z těchto údajů v případech, kdy společnost SAS potřebuje získat informace o historii, procesech, provozu či zkušenostech zákazníků, přičemž nejsou vyžadovány informace, které by mohly být přiřazeny k identifikovatelné fyzické osobě.  
 • Provozování, vyhodnocování a zlepšování naší obchodní činnosti (včetně vývoje nových produktů a služeb, řízení naší komunikace, vedení účetnictví, provádění kontrol, fakturace, provádění vyúčtování a činnosti při shromažďování údajů); 
 • Splnění zákonných požadavků nebo požadavků vyplývajících ze soudních rozhodnutí nebo rozhodnutí jiných orgánů veřejné moci a zjištění, vznesení nebo obrana právního nároku; 
 • Dodržování průmyslových standardů a našich směrnic. 

Rovněž provádíme analýzu našich webových služeb, jako např. počet shlédnutí stránek, registrace, ukázkové verze, stahování dat a emailové odpovědi jak na hromadné, tak i individuální bázi za účelem zlepšování kvality nabídek a upravení našeho marketingového obsahu na míru potřebám našich zákazníků. Dále můžeme k dosažení výše uvedených účelů využívat rovněž statistické analýzy, mimo jiné za účelem lepšího pochopení vašich preferencí a přizpůsobení našich nabídek vašim potřebám.

Vaše osobní údaje můžeme pro výše uvedené účely zpracovávat, pokud:

 • je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo učinění jednání vedoucích k uzavření smlouvys vámi; 
 • společnost SAS musí splnit určité zákonné povinnosti; 
 • to vyžadují oprávněné obchodní zájmy společnosti SAS, které zahrnují marketingové účely a zlepšování našich služeb, zajištění ochrany proti podvodům a možné související odpovědnosti, zajištění souladu s právními předpisy a ochrany našich práv a zabezpečení našich sítí a systémů; anebo 
 • získáme váš souhlas, např. před tím, než vám zašleme reklamní emaily o produktech a službách společnosti SAS.

Jak sdílíme a předáváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, pronajímat ani zpřístupňovat třetím stranám jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto Prohlášení.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s jinými subjekty SAS. Společnost SAS je nadnárodní korporací, jež má dceřiné a propojené společnosti a obchodní partnery v mnoha zemích a jejíž technologické systémy přesahují hranice států. V případě, že sdílíme vaše osobní údaje s jinými subjekty SAS, můžeme proto tyto údaje předávat do zahraničí a uchovávat je či zpracovávat ve Spojených státech amerických nebo jakékoli jiné zemi, v nichž společnost SAS, její dceřiné společnosti, propojené osoby nebo obchodní pobočky působí. Společnost SAS přijala v souvislosti s předáváním osobních údajů mezi subjekty SAS, včetně zemí mimo EHP, veškerá příslušná opatření. Na jakékoli takové převody se budou vztahovat Standardní smluvní ustanovení mezi subjekty SAS. Kopii těchto Standardních smluvních ustanovení (z nichž budou vymazány obchodní informace a informace, jež nejsou relevantní) můžete obdržet na základě žádosti zaslané na adresu privacy@sas.com

Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit třetím stranám, včetně: 

 • našich dodavatelů, subdodavatelů a zpracovatelů a/nebo obchodních partnerů za účely souvisejícími s výše uvedeným; 
 • společností mimo subjektů SAS v souvislosti s prodejem nebo převodem našeho závodu nebo majetku či jakékoli jeho části;
 • informací, které sami zpřístupníte účastníkům SAS Support Communities a jiných online komunikačních kanálů; 
 • orgánů činných v trestním řízení nebo jiných orgánů veřejné moci na jejich žádost, pokud se domníváme, že takové zpřístupnění je nezbytné či vhodné;
 • případů, kdy to budeme považovat za nezbytné pro zajištění ochrany našich práv či majetku, včetně zabezpečení a integrity webových stránek.

Nekteré z těchto třetích stran mohou mít sídlo mimo EHP. Pokud mají být vaše osobní údaje takovým třetím stranám předány, budou předány v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, např. na základě uzavření Standardních smluvních doložek s našimi dodavateli, subdodavateli, zpracovateli a obchodními partnery. Kopii těchto Standardních smluvních doložek (z nichž budou vymazány obchodní informace a informace, jež nejsou relevantní) můžete obdržet na základě žádosti zaslané na adresu privacy@sas.com.

Vaše práva a možnosti

V souladu s nařízením GDPR máte ve vztahu k vašim osobním údajům určitá práva. Některá z těchto práv jsou stručně popsána níže:

 • Přístup, oprava a přenositelnost. Máte právo přiměřeného přístupu k osobním údajům, které ve vašem případě zpracováváme. Máte rovněž právo požadovat opravu neúplných, nepřesných či neaktuálních osobních údajů. V rozsahu, v němž to umožňují příslušné právní předpisy, nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, předali vám nebo jiné společnosti. 
 • Námitka. Máte právo vznést námitku proti jakémukoli používání nebo zpřístupnění vašich osobních údajů, které (i) nebylo vyžadováno zákonem, (ii) nebylo nutné pro účely splnění smluvního závazku nebo (iii) nebylo nutné pro účely naplnění oprávněných zájmů SAS. V případě, že vznesete námitku, budeme s vámi spolupracovat za účelem nalezení přiměřeného řešení.
 • Výmaz. Máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, a to v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. To se může vztahovat například na případy, kdy tyto údaje již nejsou aktuální nebo kdy jejich zpracovávání již není nutné nebo je nezákonné nebo kdy odvoláte váš souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů z naší strany nebo kdy určíme, že vyhovíme vaší námitce proti zpracovávání vašich osobních údajů z naší strany. V některých případech však budeme muset vaše osobní údaje dále uchovávat. To se týká například situací, kdy jsme povinni splnit povinnosti vyplývající ze zákona nebo kdy je to nutné pro účely zjištění, výkonu nebo obrany právního nároku nebo pro splnění účelů, pro které byly vaše údaje shromážděny.
 • Omezení zpracování. Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů po dobu, po níž zpracováváme vaši žádost nebo stížnost týkající se (i) přesnosti vašich osobních údajů (ii) zákonnosti zpracování vašich osobních údajů nebo (iii) našich oprávněných zájmů při zpracovávání údajů. Máte rovněž právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud si přejete tyto údaje použít pro účely soudního řízení. 
 • Odvolání vašeho souhlasu. Svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, který jste nám poskytli, máte právo kdykoli odvolat. Toto odvolání nemá žádný dopad na zákonnost zpracovávání údajů před tím, než došlo k odvolání vašeho souhlasu.

Výše uvedená práva můžete uplatnit zdarma, pokud příslušná žádost není nedůvodná nebo nepřiměřená (např. z důvodu jejího opakování). V některých situacích můžeme vaši žádost odmítnout nebo můžeme v souvislosti s vašimi právy určit omezení v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Před tím, než vám poskytneme jakékoli informace nebo provedeme opravu jakýchkoli nepřesností, můžeme požádat o ověření vaší totožnosti a/nebo o další informace, které nám umožní reagovat na vaši žádost. Společnost SAS si vyhrazuje právo nereagovat na žádosti vytvořené prostřednictvím aplikací třetích stran nebo automatizovaných procesů bez přímého potvrzení takových žádostí subjektem osobních údajů s užitím prostředků poskytnutých společností SAS za účelem uplatnění těchto práv, jak je uvedeno v tomto Prohlášení.

V případě, že si přejete uplatnit svá práva, vyplňte prosím formulář Data Privacy Rights Form. nebo nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech. V každém případě máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v zemi vašeho bydliště, výkonu zaměstnání nebo tam, kde se domníváte, že došlo k porušení vašich práv na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení a uchovávání osobních údajů  

Společnost SAS klade velký důraz na zabezpečení vašich osobních údajů. Přijali jsme veškerá vhodná fyzická, technická a organizační opatření nezbytná k zajištění ochrany osobních údajů před náhodnou ztrátou, zničením, pozměněním nebo poškozením a před neoprávněným přístupem či zpracováním a veškerými dalšími formami protiprávního zpracovávání. Zavedli jsme komplexní program zabezpečení informací, který je přiměřený rizikům spojeným se zpracováváním osobních údajů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých informací používáme zvýšená bezpečnostní opatření, např. šifrovací technologie při získávání nebo předávání informací týkajících se kreditních karet. Čísla kreditních karet jsou používána pouze pro zpracování platby a nejsou používána pro žádné jiné účely.

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k naplnění účelů popsaných v tomto Prohlášení a zajištění souladu s našimi předpisy a dále po dobu vyžadovanou či povolenou příslušnými právními přepisy.

Externí odkazy

Jakékoli odkazy na webové stránky třetích stran umístěné na našich webových stránkách jsou poskytovány pouze pro usnadnění přístupu. Pokud na tyto odkazy kliknete, opustíte naše webové stránky. Webové stránky třetích stran jsme nepřezkoumávali a nemáme kontrolu nad jejich obsahem. Společnost SAS nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné z těchto webových stránek třetích stran, jejich obsah či zásady ochrany osobních údajů. Společnost SAS nečiní ve vztahu k nim nebo jakýmkoli informacím, softwaru či jiným produktům nebo materiálům obsaženým na těchto stránkách či jakýmkoli zjištěním učiněným při jejich používání žádná prohlášení ani neposkytuje žádné záruky. Pokud se rozhodnete navštívit jakékoli webové stránky třetích stran, na něž poskytujeme odkaz, činíte tak na své vlastní riziko a v této souvislosti vám doporučujeme seznámit se s jejich zásadami ochrany osobních údajů. 

Změny tohoto Prohlášení

V případě, že dojde k jakékoli aktualizaci tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zveřejníme zde příslušné změny a upravíme datum revize v tomto dokumentu tak, abyste měli vždy přehled o tom, jaké údaje shromažďujeme online, jakým způsobem je používáme a jaké možnosti máte k dispozici. Pokud budete po zveřejnění těchto změn dále používat naše webové stránky, budeme mít za to, že s těmito změnami souhlasíte.

Jak nás můžete kontaktovat

Budete-li mít v souvislosti s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy nebo budete chtít podat stížnost nebo uplatnit svá práva uvedená výše, kontaktujte nás prosím prostřednictvím emailu na adrese privacyrights@sas.com, nebo písemně na adrese.