Studenti a pedagogové ČZU v Praze mají k dispozici analytické nástroje SAS více jak 10 let

Česká zemědělská univerzita v Praze patří mezi prestižní české univerzity. O studium na jejích pěti fakultách Fakultě provozně ekonomické (PEF), Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (FAPPZ), Fakultě technické, Fakultě lesnické a dřevařské, Fakultě životního prostředí a dvou institutech – Institutu tropů a subtropů a Institutu vzdělávání a poradenství – je velký zájem a počet zájemců o studium se rok od roku zvyšuje. S počtem téměř 22 000  studentů zaujímá univerzita 7. místo mezi 26 českými univerzitami (za rok 2009).

Výhodou systému  SAS je  široké spektrum  zařazených statistických metod a jejich kvalita, rovněž tak i možnost pracovat jak v uživatelském menu, či  pomocí  programování vytvářet vlastní výstupy. Silnou stránkou je  rovněž  množství grafických technik.

prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.
zástupkyně vedoucího Katedry statistiky ČZU v Praze

V roce 2006 oslavila ČZU své 100. výročí

Program SAS je dostupný studentům i pedagogům na všech fakultách ČZU, a to již od roku 1997. ČZU byla první vysokou školou v České republice, která začala SAS pro výuku a výzkum používat. Největším uživatelem je Provozně ekonomická fakulta, kde je Katedrou statistiky zařazen do povinné i volitelné výuky v bakalářském, magisterském a doktorském studiu.

„SAS byl první produkt, o který jsme velmi usilovali", říká prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc., zástupkyně vedoucího Katedry statistiky ČZU v Praze. „Do té doby jsme používali výukový program Statgraphics – což je velmi dobrý výukový program, ale není vhodný pro špičkový výzkum," pokračuje. Pedagogové PEF společně s pedagogy FAPPZ cíleně usilovali o získání softwaru SAS, což se nakonec povedlo. SAS se začal vyučovat v oborech, které jsou více zaměřeny na informatiku (obor Informatika a obor Systémové inženýrství). Na ostatních fakultách ČZU jsou pregraduální studenti průběžně seznamováni s výstupy jednotlivých procedur systému SAS a jejich interpretací. Pro doktorandy agrobiologických oborů a Institutu tropů a subtropů je pravidelně pořádán kurs Statistické procedury SAS.

Studenti ČZU mají samozřejmě možnost pracovat i s dalšími statistickými programy jako například Statistica a SPSS. „Jsme rádi, že můžeme využívat různých programů. Každý má nějaké výhody. SPSS například umožňuje velmi dobře zpracovávat dotazníky, proto studenti oboru Veřejná správa a regionální rozvoj tento program více využívají," dodává prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc.

Výuka programu SAS

K podpoře výuky práce se systémem SAS bylo vytvořeno pracovníky ČZU několik výukových materiálů, které jsou k dipozici i studentům ostatních vysokých škol. Například již v roce 2000 byl publikován učební text „Systém SAS - příručka pro uživatele" (autoři Svatošová, Hříbal, Volma), v roce 2009 byly vydány návody pro práci se systémem SAS jako součást učebního textu „Statistický software na ČZU" (část SAS zpracována autory Poláčková, Petera, Svatošová). V současné době probíhá realizace velmi inovativního e-learningového kurzu pro podporu práce v prostředí SAS. Snahou autorů tohoto projektu (Poláčková, Jindrová, Hlavsa) je vytvoření komplexního multimediálního studijního materiálu nejen pro studenty, ale i další uživatele softwaru SAS na ČZU.

Mezi pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity podporované systémem SAS patří:

  • Semestrální projekty v předmětech Statistická analýza dat, Statistické postupy Data Mining, Seminář výpočetní statistiky.
  • Bakalářské a diplomové práce studentů oborů Informatika, Systémové inženýrství, Provoz a ekonomika, Veřejná správa a regionální rozvoj a Podnikání a administrativa.
  • Zkouškové projekty doktorandů Provozně ekonomické fakulty, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Institutu tropů a subtropů.
  • Doktorské disertační práce.
  • Habilitační práce.
  • Analýzy v rámci grantových projektů řešených na PEF a FAPPZ a v rámci výzkumného záměru PEF.

Uplatnění studentů

„Absolventi PEF, zvláště oboru Informatika,  jsou na trhu práce žádaní a vedou si při hledání zaměstnání dobře. Uplatňují se v oblastech zpracování dat,  spravování  sítí, uplatnění najdou ve velkých společnostech, např.  v oblasti retailu a finančních služeb,“ poznamenává prof. Ing. Libuše Svatošová, CSc. a dodává: „větší firmy ocení znalost práce se systémem SAS, naši absolventi mají v tomto směru výhodu.“

Výhodou absolventů ČZU v Praze je, že jsou připravováni k všestrannosti a vedeni k práci v týmu. „Např. absolventi Katedry statistiky nedisponují pouze teoretickými znalostmi statistických metod, ale během studií získávají i nezbytné znalosti ekonomie a jsou vedeni k týmové práci při řešení praktických problémů,“ doplňuje Ing. Julie Poláčková.  Právě „univerzálnost“  absolventů PEF ČZU je v porovnání s absolventy jiných VŠ velkou výhodou.

Ceska zemedelska univerzita v Praze

Výzva

Konkurenceschopnost studentů,  výuka statistických postupů, kvalitní analytický systém pro špičkový výzkum.

Řešení

Studenti i pedagogové ČZU používají ve výuce i k výzkumu SAS® Enterprise MinerTM, SAS®/Lab, SAS® Academic Analysis Suite.

Výhody

Široké spektrum  zařazených statistických metod a jejich kvalita, rovněž tak i možnost pracovat jak v uživatelském menu, či  pomocí  programování vytvářet vlastní výstupy. Silnou stránkou je  rovněž  množství grafických technik.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.