SAS Slovakia Newsletter / Tipy a triky

Analytika v utilitných spoločnostiach? Prečo?

Pozrieme sa na jednu z možných aplikácií analytiky v utilitných spoločnostiach - segmentáciu zákazníkov.

Či sa jedná o komunikáciu so zákazníkmi, s regulačnými úradmi, efektívnu integráciu obnoviteľných zdrojov energie, zabezpečenie dostupnosti služieb – požiadavky na utilitné spoločnosti nikde neboli také vysoké ako v súčasnosti. Zákazníci požadujú zvýšenie spoľahlivosti a zároveň nezvyšovanie cien bez opodstatneného dôvodu. Spoločnosti musia zároveň efektívne investovať do údržby a modernizácie systému a účinne riadiť často starnúcu infraštruktúru pre zabezpečenie zvýšených nárokov na dodávku – napr. elektrickej energie pre dátové a výpočtové centrá. Rozsah a komplexnosť týchto aktivít je jedným z dôvodov prečo zvažovať integráciu analytického prístupu.

Odvetvie vkladá veľké nádeje pri riešení týchto problémov do inteligentnej siete/sústavy (smart grid). Čo to však inteligentná sieť je? Základné funkčné vlastnosti inteligentnej siete sú:

 • možnosť aktívnej účasti spotrebiteľov
 • zahrnutie všetkých možností produkcie a skladovania
 • umožnenie nových produktov a služieb
 • optimalizácia využitia aktív a efektívna prevádzka
 • predvídanie a reakcia na výkyvy v sústave
 • odolnosť voči útokom a prírodným katastrofám

V Európe sa očakáva modernizácia prenosovej a distribučnej sústavy po zavedení tzv. smart meradiel (smart meters). Spoločnosť Pike Research odhaduje zavedenie 240 milónov smart meradiel v Európe do roku 2020².  Inteligentné siete spoločne s analytikou sú však globálnou témou o čom svedčia aj očakávané investície do dátovej analytiky inteligentných sietí v nasledovnej tabuľke.

Odhadované investície do dátovej analytiky inteligentných sietí (mil. USD )

Region

2011

2012

2013

2014

2015

CAGR
(11-15)

(11-15)

North America

$269

$552

$903

$1 352

$1 855

62.0%

Latin America

$17

$37

$63

$105

$162

75.7%

Europe

$255

$436

$664

$878

$1 152

45.8%

Asia Pacific

$105

$226

$407

$631

$855

68.9%

Middle East/Africa

$21

$43

$75

$117

$156

65.1%

TOTAL

$667

$1 264

$2 112

$3 083

$4 180

58.2%

Pike Research. Smart Grid Data Analytics: Business Intelligence, Situational
Awareness and Predictive Analytics for Utility Customer Information and Grid
Operations. Market Analysis and Forecasts.

S cieľom hlbšie porozumieť akým spôsobom nové energetické prostredie ovplyvní našich zákazníkov,  realizoval SAS prieskum medzi poprednými predstaviteľmi odvetvia v rámci konferencie he Premier Business Leadership Series, na jeseň 2012 v Las Vegas. Prieskum bol zameraný na integrované plánovanie zdrojov, analytiku zákazníka a inteligentnú sieť. Väčšina účastníkov sa zhoduje v názore, že objem a typ údajov z inteligentných sietí podstatným spôsobom zmení plánovanie, segmentáciu zákazníkov a interakciu so zákazníkmi. Skupina vrcholových manažérov sa tiež zhodla, že medzi „problémy“ utilitných spoločností patrí:

 • kapitálové investície do nových technológií a starnúcej infraštruktúry
 • rýchlosť zmien v technológiách a nedostatok štandardov
 • zmena zákazníckeho vnímania odvetvia
 • rast tržieb a zisku na ustálenom trhu

V tomto príspevku si povieme čo je to analytika, prečo je dôležitá a pozrieme sa na jednu z možných aplikácií analytiky v utilitných spoločnostiach -  segmentáciu zákazníkov.

Čo je to analytika a prečo je dôležitá?

Pod analytikou zvyčajne rozumieme aplikovanie štatistických metód pre zodpovedanie biznis otázok ako napríklad „Aká je priemerná cena za kWh elektrickej energie pre našich zákazníkov?“ alebo „ Aká je očakávaná záťaž systému zajtra o 13:00?“. Analytika je popisujúca (príklad priemernej ceny z kWh) alebo prediktívna (príklad očakávane záťaže).

So zvyšujúcou dostupnosťou takmer okamžitých dát z inteligentných sieti sa analytika používa aj na zodpovedanie situačných otázok ako napríklad: „Ktoré sú najlacnejšie z dostupných zdrojov, ktoré môžeme použiť na požadované zníženie záťaže?“. Zodpovedanie takýchto otázok vyžaduje viac dát a overené modely pre podporu rozhodovania. Analytika však nie je len o tvorbe a prevádzke modelov. Ide o nekončiaci sa proces skúmania dát, tvorby a validácie modelov, následne poskytnutia výsledkov správnym ľudom v správnom čase a poučenia sa z výsledkov pre ďalšie zlepšenie procesu.

Prečo je analytika dôležitá? Väčšina organizácií pôsobí v prostredí, ktoré je bohaté na dáta avšak chudobné na informácie. Bez aplikovania analytiky utilitné spoločnosti budú zaostávať za konkurenciou pri identifikácií nových príležitosti príjmov, optimálnej integrácii obnoviteľných zdrojov energie alebo pochopení svojich zákazníkov.

Segmentácia zákazníkov

Vždy keď spotrebiteľ energie vykoná akciu – či už je to požiadavka na servisný výjazd, predĺženie zmluvy alebo zrušenie doplnkovej služby – ide o zákazníka.  Táto proaktívna činnosť, miesto pasívneho odberu energie, definuje zákazníka ako jednotlivca s určitými preferenciami platby, kontaktovania, schopnosti úhrady, citlivosti na zmenu ceny a životné prostredie.

Utilitná spoločnosť sa stáva efektívnou marketingovou organizáciu keď je schopná prispôsobiť svoju ponuku na základe preferencií zákazníka. Spoločnosť Accenture na základe svojej skúseností so energetickými spoločnosťami z celého sveta vytvorila štruktúru zákazníckych segmentov utilitných spoločností.

Pokiaľ utilitné spoločnosti rozumejú zákazníckym segmentom, môžu získať znalosti z každého kontaktu so zákazníkom a využiť tieto znalosti pre poskytnutie lepšej ponuky, úpravu očakávanej spotreby alebo efektívne splniť požiadavky zákazníka.

 Šesť zákazníckych segmentov podľa Accenture³

 • eko-zvažujúci (12 %) – najvyšší záujem na zníženie dopadu na životné prostredie. Väčšia ochota zníženia komfortu. Citlivosť na cenu ale ochota investovať do ekologických technológií a programov. (častejšie ženy)
 • cenovo-uvedomelí (17 %) – najvyššia citlivosť na cenu. Nižší záujem o komplikované informácie. Väčšia dôvera k poskytovateľovi. (častejšie ženy)
 • pragmatickí (21 %) – nižšia dôvera k poskytovateľovi. Vyššia citlivosť na cenu. Pomalšia akceptácia nových technológií. (častejšie muži)
 • skeptickí (21 %) – Najnižšia dôvera k poskytovateľovi. Nízka citlivosť k sociálnym otázkam a k cene. (vyšší príjem).
 • ľahostajní (13%) – najnižšia ochota redukcie použitia hlavných spotrebičov. Rýchla akceptácia nových technológií. Väčšia dôvera k poskytovateľovi. Očakávajú jednoduchú faktúru a časovo obmedzenú viazanosť. (častejšie muži, do 24 rokov, nižší príjem)
 • proaktívni (16%) – najvyššia ochota redukcie použitia hlavných spotrebičov, ale najnižší záujem o dopad na životné protredie. Vysoká preferencia osobného kontaktu pri získavaní informácií.


² The Green IT Review. Pike Research Forecasts 240 Million Smart Meters Deployed in Europe by 2020. http://www.thegreenitreview.com/2011/03/pike-research-forecasts-240-million.html.
³ Smart Grid Consumer Collaborative

Peter Horný, Senior Consultant, SAS