Regulamin szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowe SAS Institute:

 1. Centrum Szkoleniowe SAS Institute prowadzi dwa typy szkoleń:
  1. szkolenia kalendarzowe - to ogólnodostępne szkolenia organizowane w siedzibie SAS Institute lub w lokalizacji klienta lub on-line. Kalendarz tych szkoleń jest publikowany on-line lub udostępniany na życzenie. W  kalendarzu zamieszczony jest też harmonogram sesji egzaminacyjnych,
  2. szkolenia dedykowane – to szkolenia, które odbywają się według indywidualnych ustaleń z klientem.
 2. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniach jest rejestracja on-line. Dokonanie rejestracji i jej potwierdzenie przez Centrum Szkoleniowe jest wiążącą formą zamówienia szkolenia. Możliwe jest zawarcie indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy Centrum Szkoleniowym SAS Institute a klientem regulującej zasady i warunki wykonania szkolenia.
 3. Przed rozpoczęciem szkolenia do każdego uczestnika wysyłane jest zaproszenie mailowe z informacjami dotyczącymi szkolenia.
 4. Szkolenia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 12 osób. Uczestnicy szkoleń organizowanych w siedzibie SAS Institute mają do dyspozycji stanowisko komputerowe oraz otrzymują elektroniczne materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkoleń on-line (Live Web) otrzymują elektroniczne materiały szkoleniowe oraz link do zdalnego środowiska komputerowego.
 5. W przypadku szkoleń on-line (Live Web) każdy uczestnik powinien mieć zapewnione we własnym zakresie stabilne łącze internetowe wykorzystywane do połączenia z instruktorem oraz do dostępu do środowiska szkoleniowego. Zaproszenie wysyłane przed szkoleniem zawiera szczegóły dotyczące połączenia.
 6. W przypadku realizacji szkoleń poza Warszawą, do ceny szkolenia doliczane są koszty dojazdu i zakwaterowania prowadzącego lub prowadzących szkolenie.
 7. Centrum Szkoleniowe SAS Institute nie zwraca kosztów dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń.
 8. Centrum Szkoleniowe SAS Institute nie ponosi odpowiedzialności za jakość funkcjonowania sprzętu i infrastruktury technicznej w przypadku organizacji szkolenia w lokalizacji wskazanej przez klienta oraz za jakość połączenia internetowego uczestnika w przypadku szkoleń on-line.
 9. SAS Institute oferuje również szkolenia w formacie e-learning w języku angielskim. Po dokonaniu zakupu przez stronę, wystawiana jest faktura. Kod dostępu do e-learningu wysyłany jest po opłaceniu faktury.
 10. W przypadku szkoleń i egzaminów, których cena podana jest w walucie obcej, kwota na fakturze będzie w polskich złotych wg kursu średniego podanego przez NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
 11. SAS Institute zastrzega sobie prawo obciążenia uczestnika opłatą w wysokości 30% ceny szkolenia w przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie do 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia, 50% - w przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia oraz 100% - jeśli jest to  mniej niż 3 dni robocze.
 12. Szkolenia standardowe stacjonarne odbywają się w siedzibie Centrum Szkoleniowego SAS Institute przy ulicy Gdańskiej 27/31 w Warszawie w godzinach 9:00-16:00. Szkolenia on-line (Live Web) prowadzone przez SAS Polska odbywają się również w godzinach 9:00-16:00, pozostałe prowadzone są przez biura w innych krajach w zależności od strefy czasowej danego kraju.
 13. Centrum Szkoleniowe SAS Institute nie prowadzi odrębnej sprzedaży materiałów szkoleniowych.
 14. Po zakończeniu szkolenia każdy z uczestników ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia. Ankieta dostępna jest w trybie on-line
 15. Centrum Szkoleniowe SAS Institute zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub zdarzeń losowych (jak np. nagła choroba osoby szkolącej). W takim przypadku, uczestnicy zostaną powiadomieni o odwołaniu oraz poinformowani o najbliższym dostępnym terminie.
 16. Uczestnik rejestrując się na szkolenie, zgadza się z poniższą klauzulą:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu realizacji zgłoszenia przez SAS Institute, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).Przysługuje mi prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Więcej szczegółów: link