Regulamin szkoleń organizowanych przez Centrum Szkoleniowe SAS Institute:

 1. Centrum Szkoleniowe SAS Institute prowadzi dwa typy szkoleń:

  • szkolenie standardowe to ogólnodostępne szkolenia organizowane w siedzibie SAS Institute lub w wyznaczonych ośrodkach. Kalendarz szkoleń otwartych jest publikowany corocznie na stronach WWW lub udostępniany na życzenie,
  • szkolenia dedykowane odbywają się według odrębnych ustaleń z klientem.
 2. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniach jest zarejestrowanie się na szkolenie za pośrednictwem strony internetowej i koszyka zakupów. Możliwe jest zawarcie indywidualnej umowy szkoleniowej pomiędzy Centrum Szkoleniowym SAS Institute a klientem. W jednym i drugim przypadku niezbędne jest otrzymanie potwierdzenia zapisu na szkolenie wysyłanego przez Centrum Szkoleniowe SAS.
 3. Szkolenia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 12 osób.
 4. Podczas szkoleń organizowanych w siedzibie SAS Institute każdy z uczestników szkolenia ma do dyspozycji stanowisko komputerowe oraz elektroniczne materiały szkoleniowe. 
 5. Cena szkoleń dedykowanych jest ustalana każdorazowo indywidualnie - poprzez dodanie do ceny szkolenia otwartego dodatkowych opłat związanych z: poznaniem danych, przygotowaniem dedykowanych ćwiczeń lub warsztatów oraz przygotowaniem dodatkowych materiałów szkoleniowych.
 6. W przypadku realizacji szkoleń poza Warszawą do ceny szkolenia doliczane są koszty dojazdu i zakwaterowania prowadzącego/cych szkolenie.
 7. Centrum Szkoleniowe SAS Institute nie zwraca kosztów dojazdów i zakwaterowania uczestników szkoleń.
 8. Centrum Szkoleniowe SAS Institute nie ponosi odpowiedzialności za jakość funkcjonowania sprzętu i infrastruktury technicznej w przypadku organizacji szkolenia w lokalizacji wskazanej przez klienta.
 9. W przypadku szkoleń i egzaminów, dla których kwota jest w walucie obcej, faktura wystawiana jest na wartość zgodną ze średnim kursem NBP:

  • na dzień poprzedzający wystawienie faktury (w przypadku osób fizycznych),
  • na dzień egzaminu (gdy płatnikiem jest firma).
 10. Centrum Szkoleniowe SAS Institute zastrzega sobie prawo obciążenia Państwa opłatą operacyjną w wysokości 30% wartości szkolenia wg cennika w przypadku rezygnacji ze szkolenia do 5 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia, 50% wartości szkolenia wg cennika w przypadku rezygnacji do 3 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze, związana jest z obciążeniem Państwa opłatą w wysokości 100% wartości szkolenia wg cennika.
 11. Szkolenia standardowe odbywają się w siedzibie Centrum Szkoleniowego SAS Institute przy ulicy Gdańskiej 27/31 w Warszawie w godzinach 9:00-16:00.
 12. Centrum Szkoleniowe SAS Institute nie prowadzi odrębnej sprzedaży materiałów szkoleniowych.
 13. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia. Ankieta dostępna jest w trybie on-line, poprzez serwis WWW lub w wersji drukowanej.
 14. Centrum Szkoleniowe SAS Institute zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń lub zdarzeń losowych (jak np. nagła choroba trenera). W takim przypadku Centrum Szkoleniowe zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Państwa o odwołaniu szkolenia, informując jednocześnie o najbliższym możliwym terminie.

Back to Top