Mirella Cerutti

Regional Vice President, Italy-Austria-SEE 

Copyright: SAS