Oferta SAS 9.4 dla administratorów
Jan Alboszta, SAS
Katarzyna Wyszomierska, SAS

Wersja SAS® 9.4 przyniosła szereg nowości ułatwiających pracę administratorów. SAS® Environment Manager to interfejs, który pozwala na bieżąco monitorować zasoby wykorzystywane przez procesy SAS działające na różnych serwerach. Integracja narzędzia z metadanymi umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie uprawnień nakładanych na foldery i obiekty z poziomu przeglądarki internetowej.

Serwer metadanych czy serwer aplikacji działający w klastrze pozwalają na zapewnienie ciągłości pracy środowiska gwarantując niezawodność środowiska. Narzędzia skryptowe dają możliwość wykonywania szeregu czynności administracyjnych bez konieczności uruchamiania interfejsów graficznych.


Dostęp do nietypowych źródeł danych
Jan Bobrowski, SAS

Elastyczność jest ważną cechą systemu SAS. Przejawia się ona między innymi w łatwym dostępie do rozmaitych źródeł danych. Podczas prezentacji przedstawione zostaną różne metody dostępu do nowych lub mniej znanych źródeł danych takich jak pliki zip, strony www czy usługi internetowe.


SAS® 9.4 Konfiguracja i zarządzanie aplikacjami www. Od jednego serwera do farmy.
Jan Alboszta, SAS

SAS® 9.4 wprowadza fundamentalne zmiany w architekturze swojej warstwy midtier. Wszystkie rozwiązania SAS® 9.4 działają na SAS Web Application Server. Przyjrzymy się mu bliżej i omówimy go, wraz z towarzyszącymi komponentami.
Ujednolicone zostało zarządzanie aplikacjami www. Wszystkie operacje wykonywane są narzędziami SAS.
Pokazane zostaną przykładowe zadania administracyjne, takie jak wgranie łatki, podniesienie wersji aplikacji czy dodanie nowego serwera. SAS® 9.4 upraszcza i przyspiesza takie operacje, a dostępne w tej wersji narzędzia pozwalają na zbudowanie środowiska o wysokiej dostępności i wydajności.


SAS/Access to Hadoop w Play
Radosław Michlewski, Play

Play jest jedną z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce. W trakcie prezentacji zostaną omówione wykorzystanie Hadoop w PLAY i doświadczenia związane z zastosowaniem SAS/Access dla Hadoop w procesie analizy danych telekomunikacyjnych.


Recepta na zdrowie - administracja prostymi i złożonymi instalacjami SAS® Visual Analytics
Kamil Szadkowski, SAS

SAS® Visual Analytics to proste i wygodne narzędzie dla użytkowników biznesowych, ale również nieskomplikowane dla administratorów, nawet jeżeli instalacja obejmuje kilka serwerów. W trakcie prezentacji zostaną pokazane zagadnienia administracyjne takie, jak autoload, SAS® Visual Analytics z poziomu 4GL, serwery map - OSM, ESRI, konfiguracja alertów, monitorowanie środowiska VA oraz aspekty związane z bezpieczeństwem.


Brak funkcji? Napisz własną
Piotr Florczyk, SAS

Procedura FCMP służy do definiowania własnych funkcji. Wielu programistów używających SAS 4GL nigdy nie spotkało się z tą procedurą, a wielu używa jej tylko w najprostszy sposób. Tak jak w przypadku wielu innych narzędzi SAS, prawdziwą wartość tej procedury dostrzega się dopiero, gdy użytkownik zacznie się jej uczyć i używać. Podstawy mogą być szybko opanowane i dopiero wtedy można zacząć odkrywać bardziej interesujące i potężniejsze aspekty procedury FCMP.

Na prezentacji zostanie zademonstrowana nie tylko podstawowa forma użycia procedury FCMP ale również sposoby przechowywania i wywoływania skompilowanych za jej pomocą funkcji. Ponadto zostaną poruszone tematy związane z wywołaniem skompilowanych funkcji w kodzie makro języka oraz z formatami użytkownika.


Bezpieczeństwo komunikacji w rozwiązaniach SAS®
Krzysztof Karasek, SAS

W wielu przedsiębiorstwach wymagane jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu. SAS oferuje szeroką gamę rozwiązań pozwalających na realizację tego celu. Podczas prezentacji przedstawione zostaną możliwe sposoby realizacji szyfrowanej komunikacji pomiędzy warstwą kliencką i warstwą serwerową oraz komunikacją pomiędzy poszczególnymi elementami warstwy serwerowej. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z administracją tego typu konfiguracji oraz zarządzaniem certyfikatami.


Nowe narzędzia wsadowe dla administratorów
Kacper Świętochowski, SAS

SAS 9.4 M1 daje administratorom nowe możliwości zarządzania serwerem metadanych. W trakcie prezentacji pokazane będą dodatkowe narzędzia wsadowe umożliwiające tworzenie oraz odtwarzanie kopii zapasowych całego środowiska platformy SAS.


Automatyzacja tworzenia i zarządzania raportami za pomocą SAS.EG.Scripting
Jerzy Ślęzak, Alior Bank

SAS Entrprise Guide Scripting, jest potężnym narzędziem pozwalającym na automatyzację zadań i integrację procesów z zewnętrznymi systemami. W prezentowanym przykładzie zobaczą Państwo zautomatyzowany proces generowania raportów za pomocą SAS® Enterprise Guide i dostarczania ich w formacie MS Excel do użytkownika końcowego.

SAS EG Scripting wykorzystamy w dwóch miejscach:

1) Własny dodatek (addin) do SAS® Enterprise Guide, jako komponent generujący raporty w formacie MS Excel z możliwością uruchomienia makr VBA, dodawania tabel przestawnych i wykresów.

2) Zdarzeniowe (event-driven) przetwarzanie danych i uruchamianie projektów SAS® Enterprise Guide - integracja z zewnętrznym narzędziem harmonogramującym.


Dostęp do metadanych z SAS 4GL
Maciej Woźnikowski, SAS

Metadane to serce każdego systemu SAS. Przechowują one informacje o całym środowisku SAS – od rozmieszczenia serwerów przez źródła danych, listę użytkowników, prawa dostępu, skończywszy na definicjach raportów i przetwarzań wsadowych. Domyślnie dostęp do tych danych jest oferowany przez SAS® Management Console. Co jednak zrobić gdy informacja której szukamy nie jest dostępna z poziomu tego programu? Rozwiązaniem jest dostęp z poziomu kodu w SAS 4GL.

W ramach tej prezentacji przedstawione zostaną metody dostępu do metadanych z poziomu kodu w SAS 4GL oraz przykładowe ich zastosowanie dla celów raportowych oraz dla potrzeb administracji środowiskiem.


SAS® Enterprise Miner – struktura projektów i uruchamianie wsadowe
Paweł Plewka, SAS

Wiedza o tym, jak zbudowany jest projekt SAS® Enterprise Miner, może być istotna, gdy zachodzi potrzeba zarządzania projektami z poziomu systemu operacyjnego. Typowymi działaniami w tym przypadku może być przenoszenie projektów, ich kopiowanie, odblokowywanie lub usuwanie uszkodzeń. Można też na tym poziomie operować źródłami danych lub dostawać się do utworzonych modeli.

Z poziomu systemu operacyjnego możliwe też jest sterowanie tworzeniem, uruchamianiem i usuwaniem projektów dzięki mechanizmowi uruchamiania wsadowego. To z kolei daje możliwość masowego przeliczania projektów, harmonogramowania i automatyzacji procesów.


Wielowątkowe przetwarzanie danych w języku DS2
Jan Bobrowski, SAS

DS2 jest nowym językiem dostępnym w systemie SAS. Został zaprojektowany do pracy w systemach Massive Parallel Processing, może jednak przydać się w każdym środowisku SAS. Jest używany przez wiele rozwiązań z platformy SAS, a jego znaczenie będzie wzrastać. Prezentacja dotyczyć będzie wielowątkowości i innych nowych funkcjonalności dostępnych w DS2.


Projektowanie układu raportu proste jak nigdy dotąd
Robert Soszyński, SAS

Mechanizm ODS Layout, zawarty w Output Delivery System (ODS), umożliwia użytkownikowi systemu SAS pozycjonowanie względne i bezwzględne elementów na raporcie. Podczas demonstracji zostanie zaprezentowane jak z prostego raportu wygenerowanego przez system SAS stworzyć przejrzysty i miły dla oka raport, a dzięki zastosowaniu parametryzacji programu, wykorzystując język makr, oraz użyciu Stored Process'u raz przygotowany raport będzie służył wielu użytkownikom przez lata.


Zaawansowane przetwarzanie SAS na wybieranych zakresach danych z Excela
Joanna Nawalany, SAS

Przetwarzanie danych w SAS i wykorzystanie jego zaawansowanej analityki z poziomu oprogramowania Microsoft Excel nie musi być bardzo skomplikowane. W ramach tej prezentacji zostanie pokazane jak w kilku prostych krokach przekształcić i wykorzystać kod SAS 4GL, tak by można było go uruchamiać z poziomu arkusza Excel wykorzystując do przetwarzania wybrane dane z kolumn i wierszy tabeli Excel i tworzyć raporty zapisywane bezpośrednio do tego samego arkusza.


SAS na biurku – integracja z MS Office oraz MS Sharepoint
Kamil Szadkowski, SAS

System SAS pozwala na różne sposoby integracji ze środowiskiem MS Office. W trakcie prezentacji pokazane zostaną trochę mniej znane możliwości takie jak współpraca z MS Word czy publikacja i odczyt raportów na MS Sharepoint. Zaprezentowane będą sposoby umieszczania raportów SAS® Visual Analytics w dokumentach MS Office. Oprócz informacji dla praktyków znajdą się również aspekty administracyjne. Powiemy, czym jest PC Files Server i dlaczego warto go mieć.


Złożone zapytania w SAS® Enterprise Guide
Kamil Staniszewski, SAS

Czy złożone znaczy trudne? Zdecydowanie nie! Podczas tej prezentacji zostanie pokazane jak budować zapytania do zbiorów danych tak, by móc je później ponownie wykorzystać. Przedstawione będzie, kiedy warto odpytać wynik innego zapytania, by otrzymać żądane dane i jak to zrobić.


Tworzenie własnych węzłów w SAS® Enterprise Miner
Bartosz Kutyła, SAS

SAS® Enterprise Miner oferuje szereg gotowych węzłów, ale pozwala także na definiowanie własnych. W czasie prezentacji zostanie zaprezentowany proces tworzenia ikon, kodu serwerowego oraz opisu właściwości węzła w formacie XML. Pokazane zostanie, w jaki sposób zaimplementować nowy węzeł na środowisku EM client/server.


SAS przez Internet
Zbigniew Wyszomierski, SAS

SAS® Studio jest nowym, alternatywnym interfejsem umożliwiającym programiście dostęp do usług obliczeniowych SAS z wykorzystaniem przeglądarki WWW w architekturze SAS® 9.4. Interfejs poza możliwością pisania własnego kodu, zawiera zestaw przykładowych programów, gotowych kreatorów oraz prosty mechanizm ich tworzenia. Z perspektywy licencyjnej interfejs SAS® Studio nie potrzebuje osobnej licencji, jest dołączany do istniejących licencji SAS Base na Windows i Linux oraz do większości pakietów. Podczas prezentacji poza kilkoma przykładowymi programami, przedstawiony będzie sposób korzystania z podstawowych zasobów programisty takich jak: biblioteki, formaty i makra.


SAS Real-Time Decision Manager – decyzje i dane w czasie rzeczywistym
Tomasz Koprowski, SAS
Michał Wojnicki, SAS

Aplikacja SAS® Real-Time Decision Manager (RTDM) należąca do pakietu Customer Intelligence przeznaczona jest do realizacji indywidualnych procesów decyzyjnych w czasie rzeczywistym. Aplikacja umożliwia graficzne zdefiniowanie procesu decyzyjnego opartego zarówno o dane wejściowe, dane pobierane z baz danych, jak i zewnętrzne usługi informacyjne. Wynikiem procesu mogą być dane zwrotne przekazywane do programu wywołującego, zapis do repozytoriów danych lub wywołanie zewnętrznych usług informacyjnych. RTDM stosowany jest w przypadkach wymagających podjęcia decyzji wg wcześniej zdefiniowanej logiki i odpowiedzi w czasie rzędu milisekund, z uwzględnieniem wymogu skalowalności. Aplikacja umożliwia także działanie w architekturze o wysokiej dostępności z zapewnieniem odporności na awarie poszczególnych komponentów programowych lub sprzętowych. Narzędzie RTDM pozwala również na konsumpcję notyfikacji o zmianach danych w systemach źródłowych, co w prosty sposób otwiera drogę do budowy repozytorium danych aktualizowanego on-line. Celem prezentacji jest przedstawienie aspektów technicznych wdrożenia RTDM takich jakich infrastruktura sprzętowa, architektura aplikacyjna i aspekty wydajnościowe.


Zabezpieczanie dostępu do danych
Maciej Woźnikowski, SAS

Jednym z największych problemów podczas zarządzania system informatycznym jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnym utrzymaniu wygody działania użytkowników.

Problem ten nie jest obcy dla SAS. Z jednej strony staramy się udostępniać użytkownikom biznesowym maksimum możliwości przy odczycie, przetwarzaniu i analizie danych. Jednocześnie stale rozwijane i ulepszane są mechanizmy przeznaczone dla administratorów, mające na celu utrzymanie porządku i powstrzymanie nieprzewidzianych działań użytkowników.

W ramach tej prezentacji przedstawione zostaną możliwości zabezpieczenia dostępu do danych (zarówno plikowych jak i przechowywanych w bazach danych) dostępne w SAS® 9.4.


Model danych warstwy detalicznej hurtowni danych – teoria kontra praktyka
Michał Jabłonka, SAS

Jedną z kluczowych decyzji, którą należy podjąć w projekcie budowy Hurtowni Danych, jest wybór koncepcji gromadzenia danych detalicznych. Od wielu lat każda dyskusja w temacie warstwy detalicznej sprowadza się do wyboru pomiędzy koncepcją zaproponowaną przez Billa Inmona oraz podejściem Ralpha Kimballa. Wady i zalety obu tych rozwiązań zostały przeanalizowane w setkach artykułów oraz potwierdzone wdrożeniami na całym świecie. Czy na pewno nic już nas nie jest w stanie zaskoczyć w tym temacie ?

W ramach wystąpienia zostanie przedstawione najnowsze wdrożenie Hurtowni Danych, wykonane przez zespół konsultantów SAS Polska, w którym etap projektowania modelu warstwy danych detalicznych okazał się znacznie ciekawszy niż przewidywano.


SAS® Enterprise Guide add-ins i integracja SAS-Oracle
Sebastian Dziadkowiec, Accenture
Tomasz Strąkowski, T-Mobile Polska

Prezentacja rozpocznie się krótkim opisem środowiska analitycznego w T-Mobile Polska. Przedstawione zostanie wykorzystanie add-inów do SAS® Enterprise Guide w T-Mobile Polska i wynikające z tego korzyści m.in. w kontekście integracji SAS-Oracle. Pokażemy tworzenie własnych add-inów – środowisko pracy, możliwości, bezpieczeństwo. Prezentację zakończy demo przykładowych add-inów.


Nieszablonowe użycie SAS® Visual Analytics: ciekawe i niestandardowe funkcjonalności
Piotr Borowik, SAS

Raporty w SAS® Visual Analytics mogą być w prosty sposób przygotowane za pomocą standardowej funkcjonalności narzędzia, dostępnej w sposób intuicyjny, bez konieczności kodowania czy nawet dłuższych szkoleń. Niektóre jednak opcje nie są tak oczywiste, a z drugiej strony użycie ich pozwala na uzyskanie ciekawych zastosowań. W trakcie prezentacji pokazane zostanie między innymi: wykorzystanie własnych formatów użytkownika, definiowanie własnych obszarów na mapach geograficznych, integrację z procesami gotowymi, włączanie raportów w IFrame, oraz kilka innych ciekawych, drobnych tricków możliwych do użycia w ramach SAS® Visual Analytics.


Kiedy czas na SAS® GRID
Sławomir Bokiniec, SAS

SAS Grid to kolejny etap w rozwoju środowiska przetwarzania. Odpowiada na pojawiające się w pewnej skali kwestie m.in. zarządzania przetwarzaniami generowanym przez różnego rodzaju aplikacje i różne grupy użytkowników, możliwości ich kolejkowania, priorytetyzowania i wstrzymywania. Klienci, którzy korzystają z SAS Grid'a mogą w znacznie prostszy i ekonomiczniejszy sposób reagować na dowolne zmiany w zapotrzebowaniu na moc obliczeniową czy potrzeby niezawodnościowe. Istotnym komponentem SAS Grida zapewnianym na początku projektu jego implementacji jest wydajny system I/O. Oprócz omówienia możliwości SAS Grida prezentacja pokaże jak udaje się uzyskać odpowiednio wydajne I/O na przykładzie zakończonego właśnie projektu POC.


Przetwarzanie równoległe w SAS® Enterprise Guide z gridem i bez grida
Katarzyna Wyszomierska, SAS

Tradycyjnie zadania w projekcie SAS® Enterprise Guide'a są wykonywane sekwencyjnie przez jeden proces sas, uruchamiany w momencie nawiązania połączenia z workspace serwerem. Takie podejście jest dobre, gdy kolejne zadania korzystają z wyników poprzednich. Czasami jednak w projekcie są niezależne gałęzie, które można uruchamiać jednocześnie. Takie możliwości są dostępne w SAS® Enterprise Guide począwszy od wersji 5.1 i to zarówno wtedy, gdy jest skonfigurowane środowisko SAS® GRID, jak również gdy dostępny jest tylko standardowy workspace serwer. Prezentacja będzie pokazywać, jak wykorzystać przetwarzanie równoległe w różnych środowiskach, jakie są jego zalety i wady.


Przetwarzanie równoległe i warunkowe w SAS® Data Integration Studio
Kamil Staniszewski, SAS

Jak przyspieszyć przetwarzanie w SAS Data Integration Studio? Nie zawsze konieczne jest wykonanie wszystkich transformacji, z kolei czasami można wykonać kilka kroków równolegle. Podczas tej prezentacji zostanie pokazane jak uzależnić wywołanie fragmentu kodu od wyników działania innych przetwarzań, jak również jak przetwarzać równolegle zarówno wtedy, gdy dostępny jest SAS GRID, jak również w standardowym środowisku. Po zapoznaniu się z przetwarzaniem warunkowym i równoległym będziemy w stanie budować zadania w SAS® Data Integration Studio tak, aby zoptymalizować czas ich przetwarzania jak i optymalnie wykorzystać dostępne środowisko pracy.

SAS dla Administratorów i Praktyków

 

Data

15 maja 2014

16 maja 2014

Miejsce

SAS Innovation Hub

ul. Gdańska 27/31

01-633 Warszawa

Kontakt

SAS Institute Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633, Warszawa
tel: (22) 560 46 00
fax: (22) 560 46 04
seminarium@spl.sas.com