Etkinlik Kapsamında İşlenen Kişisel Verileriniz Hakkında Bilgilendirme

Sayın Katılımcı,

SAS Institute Inc.’in iştirakı olan SAS Institute Bilgisayar Sistemleri Ltd. Şti. ve SAS Institute Inc. (“SAS”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile etkinliğimize kayıt olurken sağladığınız kişisel verileriniz

 • katılmakta olduğunuz etkinliğin düzenlenmesi amacı ile Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın (c) bendine istinaden işlenecek ve gereken ölçüde etkinliğin düzenlendiği mekanın işletmesine, alt yüklenicilerimize ve etkinliği birlikte düzenlediğimiz taraflara aktarılacak;
 • etkinliğe ilişkin dahili raporlama faaliyetlerimiz kapsamında Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın (f) bendine istinaden SAS’ın meşru menfaati çerçevesinde işlenecek;
 • emredici mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kanun’un 5. Maddesi’nin 2. Fıkrası’nın (ç) bendine istinaden gerektiği ölçüde muhafaza edilecek ve resmi talep üzerine yetkili kurumlar ile paylaşılacak; ve
 • izin vermeniz halinde size etkinliklerimiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz, kampanyalarımız ve tekliflerimiz ile ilgili bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama içerikli elektronik mesajlar göndermek ve SAS’ın satış ve pazarlama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek amacıyla Kanun’un 5. Maddesi’nin 1. Fıkrası’na istinaden ve açık rızanıza dayanılarak işlenecek ve yurt dışında bulunan SAS grup şirketlerine aktarılacaktır. Bu kapsamda tarafınıza iletilecek mesajlar 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve TicariElektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ile uygun olacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izini Kanun hükümlerine, tarafınıza Ticari Elektronik İleti gönderilmesi için verdiğiniz onayıysa yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerine tabi olarak her zaman geri çekilebilirsiniz. İzniniz geri çekilene kadar geçerli olmaya devam edecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin dahil olduğu işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep etme, işleme amaçlarını öğrenme ve kişisel verilerimin bu amaçlar ile uygun olarak
  işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin yurt içi ve dışında hangi taraflara aktarıldığı hususunda bilgi talep etme;
 • Eksik ya da yanlış kişisel verilerimin düzeltilmesini talep etme ve bu talebin verilerinizin aktarılmış olduğu üçüncü kişilere iletilmesini talep etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme ve bu talebin verilerinizin aktarılmış olduğu üçüncü kişilere iletilmesini talep etme;
 • Kişisel verilerinizin sadece otomatik sistemler ile işlenmesi sonucu aleyhinize bir sonuç oluştuğu takdirde bu sonuca itiraz etme; ve
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi sonucu herhangi bir zarara uğradığınız takdirde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınızı kullanmak üzere, ya da rızanızı geri çekmek için lütfen basvuru@sas.com adresi üzerinden SAS ile iletişim kurunuz.