Performance Management

เพราะคุณไม่ควรหยุดแค่การบริหารประสิทธิภาพ
แต่คุณควรยกระดับประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกเมื่อที่มีโอกาส

 

ให้คุณควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ต้องการได้ โดยไม่ยอมเสียโอกาสในการเติบโต

ด้วยลักษณะเฉพาะของระบบแรงจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายรายไตรมาสหรือรายปี ความท้าทายหลักนั้นจะอยู่ที่การสามารถบรรลุเป้าหมายระยะสั้นได้โดยที่ยังคงรักษาแนวทางการเติบโตและวัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ระยะยาวเอาไว้

ช่วยคุณในการทำความเข้าใจถึงตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อต้นทุนและมูลค่าในธุรกิจของคุณ

หากคุณมีความเข้าใจต่อปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ไม่มากพอ ผู้จัดการของคุณจะไม่สามารถทำการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมได้ และจะประสบปัญหาในการกำหนดจุดที่จะทำการพัฒนาประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ หากโชคดี ผลเสียที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงผลประกอบการที่ไม่ดีเท่าที่ควรเป็น แต่ในกรณีที่เลวร้ายนั้น ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ดีพอ อาจจะก่อความเสียหายต่อธุรกิจและโอกาสในการสร้างมูลค่าของคุณ รวมถึงทำลายมูลค่าที่คุณมีอยู่ลงได้อย่างถาวร

เพิ่มความรวดเร็วและคล่องตัว

องค์กรใดที่สามารถแสวงหาและค้นพบโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ได้ง่ายกว่าคู่แข่ง รวมถึงเข้าใจความหมายและนัยยะต่าง ๆ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูล จนนำไปสู่การปรับกลยุทธ์และดำเนินการที่ฉับไวได้อย่างสม่ำเสมอ จะเป็นผู้กำชัยชนะในทุกเวทีการแข่งขัน

ช่วยคุณระบุโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และทำการตอบสนองอย่างทันท่วงที

การมุ่งมั่นตอบสนองต่อแนวทาง "triple bottom line" คือ การคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของผู้คนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับผลกำไรนั้น จะส่งผลดีในการเสริมสร้างการริเริ่มทางนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่แบรนด์ของคุณ รวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการภายในและความโปร่งใส รวมถึงเป็นการช่วยรักษาภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อถือของลูกค้า ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไว้ได้

SAS® สามารถช่วยคุณได้

  • ให้คุณสามารถมองภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและถูกต้อง ผ่านการใช้งานข้อมูลที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินงานของคุณ
  • ให้คุณบริหารจัดการและทำการเชื่อมโยงการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ทั้งกำลังคน เงินทุน และเทคโนโลยี เข้ากับแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรม โดยเราพร้อมช่วยให้คุณเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าต้นทุนและมูลค่าเกิดการไหลเวียนและเคลื่อนย้ายจากส่วนต่างๆ ภายในองค์กรระหว่างกันและกันอย่างไร และปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
  • ยกระดับการคาดการณ์เหตุการณ์อนาคต และสร้างมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ โดยให้คุณทำการประเมินได้อย่างครบวงจรว่า KPI ตัวใด เป็นตัวขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ทำการคาดการณ์และพยากรณ์เหตุการณ์ความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในอนาคตด้วยความแม่นยำ และปรับการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุด เพื่อการสร้างมูลค่าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากทรัพยากรที่คุณมี
  • ให้คุณทำการสำรวจ แบ่งปัน แปลงข้อมูลเป็นโค้ดโปรแกรม และพร้อมปรับเปลี่ยนตามเหตุการณ์ได้ ทุกเมื่อที่ต้องการ คุณจะสามารถเข้าใจภาพรวมของกรณีความสำเร็จและความล้มเหลวต่างๆ ได้ดีกว่าที่เคยเป็นมา และทำการอัพเดตและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ได้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการดำเนินงานที่คล่องตัว ฉับไว และทันการณ์
  • พร้อมเติบโตไปกับคุณด้วยการทดลองและสร้างนวัตกรรมต่างๆ คุณจะสามารถทำการทดลองและจำลองสถานการณ์ต่างๆ โดยอิงกับข้อเท็จจริงมิใช่แค่สัญชาตญาณอีกต่อไป และทำการพิสูจน์ เปรียบเทียบ และวัดผลการวิเคราะห์เหล่านั้นว่า ชุดการวิเคราะห์ใด ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดทั้งในแง่ความเสี่ยงที่คุณรับได้ และผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ผลิตภัณฑ์และระบบเพื่อการทำงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของเรา

 

แหล่งข้อมูลแนะนำ


เราให้คุณได้รับข้อมูลที่ทันเหตุการณ์ที่สุด ในประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าด้าน big data ของโลก กำลังให้ความสนใจเป็นพิเศษ


ขอเชิญคุณรับชมวิธีการวัดผล ติดตามผล และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


รับทราบข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกล่าสุดเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์

รายละเอียดวิธีสั่งซื้อ

ตัวเลือกในการสั่งซื้อ

Back to Top