คำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวของ SAS

SAS Institute Inc. บริษัทในเครือ และบริษัทสาขา (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “SAS” หรือ “เรา” หรือ “กับ, แก่, แด่ ฯลฯ เรา”) ห่วงใยในความเป็นส่วนตัวของคุณ และมีความประสงค์ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านข้อมูลที่เป็นธรรมและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ หน่วยงานของ SAS ที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้กำหนดไว้ในหัวข้อ “ติดต่อบริษัทอย่างไร” ของเอกสารนี้ โปรดทราบว่าเราแบ่งปันและโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยัง SAS Institute Inc. ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจดำเนินการเช่นเดียวกันดังกล่าวกับหน่วยงานอื่น ๆ ของ SAS ตามรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

คำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ (1) กำหนดวิธีที่เราจัดเก็บ ใช้ คุ้มครอง แบ่งปัน และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ (2) กำหนดสิทธิและทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการใช้สิทธิต่าง ๆ ดังกล่าวกับ SAS 

ขอบเขตของคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัว

คำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวใช้บังคับกับข้อมูลที่เราจัดเก็บเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น ๆ ของเรา รวมถึงแอปมือถือที่เราปฏิบัติการและที่อ้างอิงถึงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ (ซึ่งเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เราอาจจัดเก็บข้อมูลจากคุณด้วยวิธีอื่น รวมถึงข้อมูลที่จัดเก็บในระหว่างติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค หรือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หรือข้อมูลที่ให้เมื่อพบเจอตัวบุคคล (เช่น นามบัตร เป็นต้น) และข้อมูลจากบุคคลภายนอก ถ้าเราจัดส่งหนังสือบอกกล่าวแยกต่างหากหรือหนังสือบอกกล่าวเพิ่มเติมจากที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณแล้ว หนังสือบอกกล่าวดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเหนือกว่าขอบเขตเนื้อหาใด ๆ ที่ขัดแย้งกัน

คำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ใช้บังคับกับ

(1) ข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหาที่เราได้รับและประมวลผลในนามของลูกค้าของเราผ่านทางแผนกโฮสติ้งทั่วโลกและบริการมืออาชีพของสหรัฐอเมริกา หรือ Global Hosting and U.S. Professional Services Division สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูล โปรดดู SAS Global Hosting and US Professional Services Business Customer Privacy Policy;

หรือ

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในสารสนเทศที่ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมที่ SAS อาจเข้าถึงได้โดยเกี่ยวข้องกับการให้บริการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิคของ SAS โดยปฏิบัติตามนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค หรือ SAS Technical Support Policies;

หรือ

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในสารสนเทศที่ลูกค้าเป็นผู้ควบคุมที่ SAS อาจเข้าถึงได้โดยเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์อัจฉริยะ หรือ Intelligent Advertising ของเรา โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง SAS และลูกค้า

ข้อมูลที่เราจัดเก็บและวิธีที่เราจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ SAS อาจจัดเก็บประกอบด้วย

 • ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลของคุณ เป็นต้น
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจด้านอาชีพและประสบการณ์ของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
 • ข้อมูลทางธุรกิจและการตลาดที่ช่วยให้เราส่งมอบบริการให้คุณ รวมถึงความพึงพอใจด้านการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาและการตลาด
 • ข้อมูลทางธุรกรรม รวมถึงประวัติการจับจ่ายใช้สอย ข้อมูลคำสั่งซื้อหรือสัญญา รายละเอียดการส่งมอบและการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค และข้อมูลการชำระเงินหรือการเรียกเก็บเงิน
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ของคุณ วิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงหน้าเว็บไซต์ของเราที่คุณเข้าชมและเวลาเข้าชม และที่อยู่ไอพี เป็นต้น
 • ข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบความแท้จริงของตัวบุคคลและการป้องกันการฉ้อโกง

SAS จัดเก็บข้อมูลหลายวิธี ดังนี้

 • จากข้อมูลที่คุณให้ไว้ใน ประวัติ SAS ของคุณ
 • จากการลงทะเบียน ทำแบบสอบถาม และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์อื่น ๆ
 • โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขายที่กำลังดำเนินอยู่
 • ในขณะสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิคออนไลน์ ให้คำปรึกษา สนทนาตามเวลาจริง หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์
 • จากการประมวลผลการรักษาระดับและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
 • จากการทำงานของระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น โปรโตคอลว่าด้วยการสื่อสาร การสื่อสารทางอีเมล คุกกี้ เว็บบีคอน และพิกเซล และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คำชี้แจงคุกกี้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องของ SAS
 • จากแอปพลิเคชันมือถือ (โดยที่บางแอปพลิเคชันอาจบริหารจัดการโดยบุคคลภายนอกในนามของ SAS)
 • จากการที่คุณมีส่วนร่วมทำแบบสอบถาม การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขาย
 • จากการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์และพื้นที่เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ของคุณที่เชื่อมโยงกับ SAS รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเราบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก
 • จากความสนใจในโฆษณาของ SAS ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
 • จากการวิเคราะห์ทางสถิติหรือใช้การทำงานของเทคโนโลยีอัตโนมัติอื่น ๆ เพื่อสันนิษฐานความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ SAS เป็นพิเศษของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราจัดเก็บออนไลน์ที่อาจรวบรวมเข้ากับข้อมูลที่คุณให้เราจากช่องทางอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานอื่น ๆ เช่น งานเดินสายออกร้าน งานสัมมนาฝึกอบรม การแข่งขันหรือส่งเสริมการขาย และการประชุม อาจเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บรวบรวมได้จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือแหล่งเผยแพร่ข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลที่คุณให้ ถ้ากฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้  

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

SAS อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการ ต่อไปนี้

 • เพิ่มเติมข้อมูลลงในคำขอลงทะเบียนหรือคำสั่งซื้อซอฟต์แวร์หรือบริการออนไลน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณขอ
 • สนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าและติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ การซื้อหรือบัญชีของคุณที่ทำไว้กับเรา รวมถึงคำขอ คำถามหรือความคิดเห็นของคุณ
 • แจ้งให้คุณทราบข่าวสำคัญเกี่ยวกับ SAS ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของเรา ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ประเด็นเกี่ยวกับการสนับสนุนช่วยเหลือทางเทคนิค การจัดงานหรือข้อเสนอพิเศษที่บริษัทเห็นว่าคุณอาจสนใจ
 • ทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ เช่น โดยการระบุตัวตนของคุณข้ามแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ใช้งานที่เชื่อมต่อกัน และจัดทำเนื้อหาและโฆษณาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณจากเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลหรือจัดทำประวัติ
 • อำนวยความสะดวกให้การใช้งานคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ รวมถึงพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกันและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เช่น
  ชุมชนเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือของ SAS ตามที่คุณประสงค์ใช้งาน
 • รักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ระบบ เซิร์ฟเวอร์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ทางเทคนิคของ SAS
 • ปกป้องและตรวจสอบการฉ้อโกงหรือกิจกรรมต้องห้ามหรือผิดกฎหมายอื่น ๆ
 • ติดต่อคุณเพื่อส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าหรือกิจกรรมการวิจัยอื่น ๆ ด้านการตลาด
 • ประมวลผลการลงทะเบียนออนไลน์ของคุณ และงานที่จัดขึ้นเพื่อการพบปะตัวบุคคลที่ SAS หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราจัดขึ้น
 • ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก
 • ปฏิบัติการ ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจ (รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ บริหารการสื่อสาร และกิจกรรมการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ส่งใบเรียกเก็บเงิน กระทบยอดบัญชีและเรียกเก็บเงิน)
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายที่พึงปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมหรือการร้องขอจากรัฐ และก่อตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิจากข้อเรียกร้องตามกฎหมาย
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและนโยบายต่าง ๆ ของเรา

นอกจากนั้น เรายังวิเคราะห์การให้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เช่น การตรวจสอบหน้าเบราว์เซอร์เซสชั่น (browser session) การลงทะเบียน การสาธิต การดาวน์โหลด และการโต้ตอบทางอีเมลทั้งหมดในภาพรวม แต่ในบางครั้ง ตรวจสอบในระดับรายบุคคลเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่นำเสนอดังกล่าวและทำการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น เราอาจใช้การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น รวมถึงเพื่อทำความเข้าใจความนิยมของตลาดและจัดทำข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เราจะไม่จำหน่ายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้อื่น อย่างไรก็ตาม มีบางสถานการณ์ที่เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราจัดเก็บกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ สถานการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึงการที่เราเปิดเผยข้อมูลให้ บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ SAS ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการให้บรรลุจุดประสงค์ที่ระบุข้างต้น
 • แบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างช่วง ผู้ประมวลผล และพันธมิตรทางธุรกิจอื่น ๆ ของเราตามจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ระบุข้างต้น และที่ได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเรา ด้วยแนวทางการจัดการหรือความยินยอมของคุณ เช่น เมื่อคุณเลือกที่จะทำให้ผู้เข้าร่วม ชุมชนเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือของ SAS และช่องทางการสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • แบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่นนอกเหนือจากหน่วยงานของ SAS ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • เพื่อตอบสนองกระบวนการอันชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
 • อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าจำเป็นต้องปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา ซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของเว็บไซต์

วิธีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่จำหน่าย หรือให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้อื่น เว้นแต่ ดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานอื่น ๆ ของ SAS SAS เป็นบริษัทระดับโลกที่มีบริษัทในเครือ บริษัทสาขา และพันธมิตรทางธุรกิจในหลายประเทศที่มีระบบทางเทคนิคข้ามชาติหลายระบบ ดังนั้น เมื่อเราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ SAS แล้ว เราอาจโอนข้อมูลดังกล่าวข้ามประเทศ และจัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดที่ SAS หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานทางธุรกิจที่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกของ SAS ตั้งอยู่ SAS ได้ดำเนินมาตรการเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่โอนไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของ SAS ด้วยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นไปตามกฎหมายในประเทศที่ใช้บังคับ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับความยินยอม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บลงบนเว็บไซต์ของเราอาจโอนข้ามประเทศ และจัดเก็บ หรือประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใดที่ SAS หรือบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานทางธุรกิจที่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกของ SAS ตั้งอยู่ เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล และการบริการจัดการข้อมูลของลูกค้าที่ง่ายยิ่งขึ้น SAS อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับจ้างช่วง คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเราในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่ให้บริการในนามของเรา การใช้เว็บไซต์ต่าง ๆ หมายถึงคุณยินยอมให้โอนข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวไปนอกประเทศถิ่นพำนักของคุณหรือประเทศที่จัดเก็บข้อมูล SAS และบริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และหน่วยธุรกิจที่จัดการเพื่อให้ข้อมูลจัดเก็บลงบนเว็บไซต์อย่างสอดคล้องกันตามที่ระบุในที่นี้ แม้ว่ากฎหมายของบางประเทศอาจให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่า

โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้บุคคลภายนอก ประกอบด้วย

 • คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง และผู้ประมวลผล และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุข้างต้น
 • บริษัทอื่น ๆ นอกเหนือจากจากหน่วยงานของ SAS ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ข้อมูลที่คุณเลือกให้ผู้เข้าร่วมชุมชนสนับสนุนช่วยเหลือของ SAS และช่องทางสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้
 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ตามที่ได้ร้องขอ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจำเป็นและเหมาะสม
 • อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าจำเป็นต้องปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเรา ซึ่งรวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องสมบูรณ์ของเว็บไซต์

บุคคลภายนอกบางรายต่อไปนี้อาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย สำหรับการโอนข้อมูลไปยังบุคคลภายนอกดังกล่าว เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

สิทธิและทางเลือกของคุณ

คุณมีสิทธิบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายละเอียดโดยสังเขปของสิทธิบางประการดังกล่าว ได้แก่

 • การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง คุณอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณโดยมีเหตุผลอันสมควร และคุณมีสิทธิร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นข้อมูลที่เก่าแล้ว
 • การคัดค้าน คุณอาจคัดค้านการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ดำเนินการได้ ถ้าคุณคัดค้าน เราอาจประสานงานกับคุณเพื่อหาวิธีอำนวยความสะดวกที่มีเหตุผลอันสมควร
 • การลบข้อมูล คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้องสงวนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ ยกตัวอย่างเช่น อาจดำเนินการเช่นนี้ในสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อจัดตั้งสิทธิ ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิจากการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • การเพิกถอนความยินยอม คุณอาจเพิกถอนความยินยอมที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านั้นเมื่อใดก็ได้ การเพิกถอนดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลก่อนที่คุณเพิกถอนความยินยอม

 

นอกจากนั้น SAS เสนอทางเลือกให้คุณรับการสื่อสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของบริษัทประเภทอื่น คุณอาจลงทะเบียนรับจดหมายข่าวหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ทั้งนี้ คุณอาจเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดและข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ จากเราทางอีเมล ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมลของคุณไม่ว่าในเวลาใด เราจะส่งลิงก์ถอนลงทะเบียนและกลไกการเลือกเนื้อหานั้นออกเพื่อความสะดวกของคุณ คุณอาจเข้าถึงและจัดการตั้งค่าของคุณได้ที่หน้า ประวัติ SAS ของคุณ ในบางกรณี คุณอาจเลือกรับการสื่อสารทางการตลาดแยกต่างหากจากหน่วยธุรกิจและบริษัทในเครืออื่น ๆ ของ SAS เช่น JMP ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ SAS คุณอาจเลือกไม่รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ JMP ออกจากการสื่อสารทางอีเมลเมื่อใดก็ได้

คุณอาจใช้สิทธิดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เว้นแต่ ไม่พบคำขอหรือคำขอมากเกินสมควร เช่น เพราะคำขอซ้ำ ๆ เป็นต้น ในบางสถานการณ์ เราอาจปฏิเสธกระทำการหรืออาจกำหนดข้อจำกัดสิทธิของคุณตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ดำเนินการ ก่อนที่ SAS จะสามารถให้ข้อมูลใด ๆ แก่คุณ หรือแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ เราอาจขอให้คุณตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน และ/หรือ ให้รายละเอียดอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราสามารถตอบสนองตามที่คุณร้องขอ

เพื่อใช้สิทธิต่าง ๆ ของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล

SAS ดูแลคุ้มครองการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพและทางเทคนิคขององค์กรที่ออกแบบโดยมีเหตุผลอันสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกทำลาย สูญหาย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และการเปิดเผยข้อมูลหรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบอื่นใดทั้งหมดที่มิชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยในข้อมูลใดที่ไม่สามารถเจาะผ่านเข้าไป แต่ SAS ยังบำรุงรักษาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยในข้อมูลอย่างครบวงจรและได้สัดส่วนกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล เราใช้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่เสริมประสิทธิภาพเมื่อต้องประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวใด ๆ เช่น โดยใช้เทคโนโลยีเข้ารหัสเมื่อจัดเก็บหรือโอนข้อมูลบัตรชำระเงิน เป็นต้น

เราไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินกว่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด หรือจัดเก็บข้อมูลไว้ตามความจำเป็นเพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ที่กำหนดในคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ให้บรรลุผลสำเร็จเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามนโยบายต่าง ๆ ของเรา และข้อกำหนดตามกฎมาย

ลิงก์เชื่อมต่อภายนอก

เราให้ลิงก์เชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกจากเว็บไซต์ของเราไว้โดยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณเท่านั้น ถ้าคุณใช้ลิงก์ดังกล่าว คุณจะออกจากเว็บไซต์นี้ เราไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าว SAS ไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ใด ๆ ดังกล่าว รวมถึงเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น และเว็บไซต์ดังกล่าวไม่จำเป็นปฏิบัติตามคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ SAS มิได้ลงนามรับรองหรือนำเสนอเว็บไซต์ดังกล่าวหรือข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผลลัพธ์ใด ๆ ที่อาจได้มาจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว ถ้าคุณตัดสินใจเข้าเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ จากลิงก์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา เราแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้

ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลล่าสุดในข้อกำหนดของคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่นี่ และปรับเปลี่ยนวันที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นวันที่ล่าสุดในเอกสารฉบับนี้ เพื่อให้คุณรับทราบประเภทของข้อมูลที่เราจัดเก็บออนไลน์อยู่เสมอ และวิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงทางเลือกที่คุณมี การใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง คุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ติดต่อเราอย่างไร

ถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น โปรดติดต่อเราได้ทางอีเมล privacyrights@sas.com หรือทางไปรษณีย์ได้ที่

 

บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 388 อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ ชั้น 38 ห้อง 3803-4 ถนนสุขุมวิท

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

ถึง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อ เดือนมิถุนายน ..2563