Handelsbanken har tecknat ett avtal om att implementera en global lösning från SAS Institute för att förebygga ekonomisk brottslighet och terroristfinansiering

SAS Institute och Svenska Handelsbanken inleder ett samarbete för att etablera en global plattform som gör det möjligt för Handelsbanken att samordna samt skapa gemensamma rutiner och processer för att bekämpa ekonomisk brottslighet, penningtvätt och terrorfinansiering. 

"I takt med den snabba digitala utvecklingen och globaliseringen är finansiell brottslighet en stor global utmaning som även snabbt ökar i komplexitet. Ökade internationella transaktionsvolymer och transaktionshastigheter ställer inte bara ökade krav på automatisering, utan ställer även större krav på användning av dataanalys och dataintelligens för att identifiera avvikande mönster i komplexa och olikartade datamiljöer. Dataanalys är kärnan i SAS Institutes kompetensområde och lägger grunden för att framgångsrikt bekämpa finansiell brottslighet", säger Stu Bradley, Vice President of Fraud & Security Intelligence på SAS Institute.  

Sett till den exponentiella utvecklingen av ekonomisk brottslighet är det av stor betydelse att kunna stötta verksamheten i det dagliga arbetet. Målbilden är inte bara att identifiera och utreda misstänkta larm, utan även att kunna utveckla nya scenarier allteftersom de kriminella nätverkens metoder och tillvägagångssätt förändras.

En snabb implementering från utvecklingsmiljöer till produktion, samt support och optimering av arbetsrutiner och processer inom hela organisationen, och tvärs mellan olika avdelningar och funktioner, är ett måste för att möta framtidens utmaningar.

"Finansiell brottslighet är ett globalt problem som förändras snabbt. Systemlösningarna för att förhindra att Handelsbanken nyttjas för kriminell verksamhet måste förändras och utvecklas i snabbare eller i samma takt som de kriminellas metoder. Detta kräver en stabil, men flexibel plattform, i kombination med avancerade analysmöjligheter med AI-kapacitet och andra moderna teknologier.  Det har varit av stor vikt att hitta ett partnerskap med en global aktör att utvecklas tillsammans med", säger Marie-Louise Dunberg, Utvecklingschef för området Financial Crime på Handelsbanken.

Målet är en gemensam arkitektur för dataanalys och att etablera globala processer för transaktionsövervakning, kundscreening, kundanalys (Customer Due Dilligence), riskklassificering, utredning, rapportering samt dataanalys av ekonomisk brottslighet.

"Vi är mycket hedrade över förtroendet från Handelsbanken att få lov att vara delaktiga i detta viktiga samarbete och att kunna motverka de ökande hoten mot vårt globala samhälle som finansiell brottslighet utgör. Det gläder oss att arbeta för en ökad säkerhet både för banken, dess kunder och samhället i stort", säger Ola Ringström, Sverigechef på SAS Institute.
 

Kontaktuppgifter

Ola Ringström, SAS Institute, ola.ringstrom@sas.com, 08-52217000
Marie-Louise Dunberg, Handelsbanken, madu05@handelsbanken.se, 08-7011000


About Handelsbanken

Handelsbanken is one of the world's strongest banks with its roots in local communities and trusting relationships. We operate on timeless values of trust and respect, for customers and colleagues. We aim to build lifelong relationships with our customers and to grow through their recommendation. Our branch teams are empowered to take all the decisions that matter to their customers, and to engage locally in the ways they find best. Colleagues all over the Bank enjoy similar trust, within our open, supportive culture. We believe in always taking responsibility. By running the Bank prudently, we are able to support our customers through all economic conditions. By sharing our knowledge freely, we can contribute to their financial capability. And by living up to our commitments we can make positive difference to the communities we serve.

Since introducing this values-based approach in the early-1970s, we have achieved our corporate goal every year.
 

About SAS

SAS is the leader in analytics. Through innovative software and services, SAS empowers and inspires customers around the world to transform data into intelligence. SAS gives you THE POWER TO KNOW®.

Editorial contacts:

SAS Institute, Sweden
Kicki Björkvall +46 72 354 12 00