TILLÄMPNINGAR INOM BRANSCHEN

AI för hälso- och sjukvården

Avlasta trycket på hälso-och sjukvården och förbättra medicinskt beslutsfattande.

Affärsutmaningar

Digitaliseringen av data inom hälso- och sjukvården leder till ökade förväntningar på en personlig och virtuell vård, vilket öppnar upp för nya innovativa lösningar. Sjukvårdssystemen svämmar över av nya datakällor - som sociala faktorer, genetik, bilddata, data från medicinsk utrustning, data från bärbara enheter och sociala medier. Företag som är verksamma inom hälso- och sjukvård måste anpassa hur de använder och delar med sig av data, för att underlätta för sjukvårdssystemen. Förändringen kommer att innebära bättre medicinska beslut vilket i sin tur leder till nöjdare patienter och bättre resultat.

Så här kan AI hjälpa dig

AI-funktioner – som machine learning, computer vision, natural language processing samt prognostisering och optimering – kan frigöra den fulla potentialen i data för att förbättra människors hälsa och lösa några av sjuk- och hälsovårdens större utmaningar. Denna nödvändiga utveckling kommer att göra det möjligt för vårdorganisationer att:

  • Förbättra patienters resultat. Ge läkare mer exakt diagnostik och målinriktade förebyggande möjligheter.
  • Kontrollera kostnader.Förbättra sjukhusens operativa kapacitet genom att optimera personalresurser och vidta åtgärder för att minska antalet sjukhusbesök.

Varför SAS?

Som ledande inom avancerad analys har SAS den expertis och erfarenhet som behövs för att leverera banbrytande AI-lösningar till organisationer inom hälso- och sjukvård. Genom inbyggt AI-stöd i vår mjukvara - allt från vår kraftfulla SAS® Platform till skräddarsydda lösningar - tillhandahåller vi en intelligent och automatiserad lösning som hjälper dig att identifiera nya möjligheter och lösa komplexa problem.

SAS är en långsiktig föregångare inom machine learning och natural language processing, och en kvalitetsreferens för sjukhus och andra hälso- och sjukvårdsorganisationer. Från att prognostisera patientinteraktioner med alla aspekter av vårdleverans till att möjliggöra bättre och mer personlig vård och fullt optimerade resurser, ger SAS AI-funktioner dig "The Power to Know®".

Connect with SAS and see what we can do for you.