SAS | The Power to Know
FCG och SAS om hantering av operativa risker
line 112292


Se presentationerna från seminariet

här

line 112292

 

Översikt


FI arbetar för högtryck med nya regelverk med fokus på god intern kontroll och en sund riskhantering. Redan i slutet av juni kom remisspromemorian för styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut och nu väntar vi på nya regler även för de närliggande områdena hantering av operativa risker och hantering av it-system, informationssäkerhet och insättningssystem.

Reglerna om hantering av operativa risker
Mot bakgrund av detta ökade fokus på intern kontroll och hantering av operativa risker har FCG i samarbete med SAS Institute inbjudit Agnieszka Arshamian från Finansinspektionen att på ett seminarie berätta om de kommande reglerna om hantering av operativa risker och sätta dem i ett sammanhang med övriga regelverk.

Vad dessa nya regler innebär för verksamheten
Kristian Bentzer från FCG
kommer också presentera FCG:s syn på hur man som institut bör tar sig an dessa nya regelverk, vilka som är de största utmaningarna med dessa nya regler och vad de innebär för verksamheten rent praktiskt.
 

Att skapa överblick
En av de stora utmaningarna är alltid att skapa överblick och tydlighet, här kan systemstöd underlätta. Eva Setzer Fromell från SAS Institute klargör vilka krav du bör ställa på den tekniska lösningen för att den skall hjälpa och inte stjälpa riskarbetet.

Läs hela agendan nedan >>

 

fcg-logo

FCG är ett konsultföretag bestående av experter med fokus på risk- och kapitalhantering, regelefterlevnad samt intern styrning och kontroll i finansiella företag.

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina långsiktiga, strategiska mål genom att identifiera och genomföra förbättringar inom exempelvis riskhantering och regelefterlevnad. Vi kombinerar bred branscherfarenhet med specialiserad och företagsspecifik kunskap. Vår långa erfarenhet av såväl strategiskt som praktiskt arbete i finansiella företag, garanterar ett affärsorienterat angreppssätt på de problemställningar vi ställs inför.

Våra kunder är banker, försäkringsföretag, fondbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag.

sas logo

SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte 2012 2,87 miljarder dollar i 135 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden.

Världen runt har SAS Institute totalt gjort 65 000 kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag cirka 150 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer.

Agenda

08.00 - 08.30Registrering & kaffe
 
08.30 - 08.35Inledning & välkomnande
Eva Setzer Fromell, Business Advisor, SAS Institute, Nordisk Risk
 
08.35 -  09.15Nya regler för hantering av operativa risker
Agnieszka Arshamian, Senior riskanalytiker, Finansinspektionen
 
09.15 - 09.45Utmaningar och praktiska konsekvenser för företagen
Kristian Bentzer, Partner, FCG
 
09.45 - 10.00Vad skall du kräva av ett systemstöd?
Eva Setzer Fromell, Business Advisor, SAS Institute, Nordisk Risk
 
10.00Avslut och summering

Back to Top