Övergripande Riskplattform stärker riskkulturen

Vattenfall har utvecklat en process för Enterprise Risk Management (ERM) där alla typer av risker inkluderas i en övergripande kvantitativ modell. Processen realiserades med hjälp av SAS OpRiskManagement Solution

Vattenfall har utvecklat en process för Enterprise Risk Management (ERM) där alla typer av risker inkluderas i en övergripande kvantitativ modell. Processen realiserades med hjälp av SAS OpRiskManagement Solution.
Systemet implementerades på bara fyra månader av SAS Institute och Vattenfall gemensamt. Målet är nu att knyta riskhanteringen till alla affärsprocesserna och att risktänkandet ska genomsyra hela organisationen.

– Avgörande för valet av SAS Institute var framför allt företagets analytiska förmåga, fokusering på riskområdet samt att SAS Institute satsar mycket pengar på utveckling, säger Dan Mansfeld, Risk Manager på Vattenfall Group Risk Management.

Det måste sitta i väggarna att alla i sitt dagliga arbete ska tänka på vilka risker och möjligheter som finns.
Vattenfall logo

Dan Mansfeld
Risk Manager
Vattenfall Group Risk Management

Projektteamet, som bestod av personer från SAS Institute och Vattenfall, lyckades driftsätta ERM-lösningen på bara fyra månader trots att implementeringen delvis ägde rum under semestertider.

– En framgångsfaktor var att vi började med att fokusera på att få in de delar som redan var definierade. Nu när plattformen är i drift tar vi in nya områden efter hand, säger Dan Mansfeld.

Bakgrunden till den omfattande utvecklingen av ERM med hjälp av SAS Institutes OpRiskManagement Solution är att Vattenfall traditionellt har haft stort fokus på riskhantering och säkerhetsfrågor, men att de saknade en enhetlig övergripande modell och metod för att hantera alla typer av risker.

Dan Mansfeld fick uppdraget att förbättra riskhanteringen. Detta utvecklades till ett införande av en Enterprise Risk Management (ERM)-process i hela Vattenfall. Grundläggande var att formulera en ERM-vision som svar på frågan "Vad är viktigt för Vattenfall ur ett affärsperspektiv?" ERM-processen skulle stötta Vattenfalls affärsmodell och säkra att riskerna i affären beaktas på ett strukturerat sätt.

När frågan om IT-stöd blev aktuell utgick Vattenfall från den vision de tagit fram avseende ERM och frågade sig vilken plattform som behövdes för att stödja denna vision. De ville inte bara ha ett verktyg som löste enskilda problem utan en lösning som gav företagsledningen och ledningsgrupper i företaget ett övergripande stöd för beslutsfattande. Dessutom ville de även att andra funktioner än risk skulle kunna dra nytta av plattformen och på det sättet skapa en gemensam plattform för såväl risk som strategi och uppföljning.

Kriterier för systemutvärderingen var således att Vattenfall ville ha en standardlösning, en hel plattform som kunde användas även för andra processer än risk. Det skulle vara ett kraftfullt och flexibelt stöd för rapportering samt fungera som ett starkt kvantitativt analysverktyg. Dessutom skulle det vara enkelt att koppla ihop lösningen med andra system.

– Då ERM är ett ganska ungt område ville vi utveckla en långsiktig lösning och då var det viktigt att känna att det fanns möjlighet att växa och utvecklas med plattformen, säger Dan Mansfeld.

Kundnytta

Lösningen fungerar nu som en gemensam plattform för att identifiera och värdera risker, samla in förebyggande åtgärder och vid behov formulera åtgärdsprogram. I ERM-lösningen finns en fullständig organisationsstruktur och en arbetsflödesfunktion mellan ett antal olika roller, till exempel enhetsansvariga, riskkoordinatorer som validerar kvaliteten i inrapporteringen och ansvarar för centrala funktioner samt riskexperter som bidrar till riskbedömningen. Totalt har systemet idag cirka 200 användare, med möjlighet att utöka antalet användare. Vilken roll och vilket ansvar var och en har, styr vad de har rätt att se och vad de kan göra i systemet. Allt är transparent och spårbart, varför det är lätt att se vem som har gjort vad.

– Alla enhetsansvariga ska rapportera in och följa upp sina risker. Deras uppgift är att bedöma riskerna inom sina egna områden. Vad ser de för hot mot de mål som de ska uppnå? Hur sannolikt är det att riskerna kommer att inträffa och hur omfattande följder kan de få? De enhetsansvariga ska uppdatera sina rapporter så ofta de tycker att det behövs, dock minst varje kvartal och rapporterna sätts ihop kvartalsvis, berättar Dan Mansfeld.

ERM-lösningen omfattar ett stort antal olika typer av risker som delas in i följande sex riskområden: Technology, Infrastructure, Personnel and Organisation, Politics and Society, Law and Regulations och Market and Financial. Några exempel på risker som hanteras är: politisk risk, operativ risk, miljörisk, likviditetsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk, elprisrisk, anläggningsrisk, bränsleprisrisk, investeringsrisk, volymrisk och prisområdesrisk. Nästa steg är att implementera stöd för incident- och krishantering samt för hantering av projektrisker.

Riskhantering en kulturfråga

Den största utmaningen i sammanhanget är enligt Dan Mansfeld att ändra kulturen – inte för att undvika alla risker, utan för att vara medveten om vilka risker man tar.

– Det måste sitta i väggarna att alla i sitt dagliga arbete ska tänka på vilka risker och möjligheter som finns. Riskkalkyleringen måste finnas med när vi bedömer vilka projekt vi ska bedriva. Det måste dessutom finnas en trygg företagskultur där de ansvariga vågar rapportera in alla risker för sitt område, utan att känna att de ska bli ifrågasatta. Sedan är det givetvis viktigt vad de ansvariga gör åt sina risker vilket måste följas upp kontinuerligt, säger Dan Mansfeld.

Riskhanteringen måste enligt Dan Mansfeld knytas till affärsplanen, kopplas till strategier och affärsbeslut, ingå i den vanliga rapporteringen och uppföljningen – helt enkelt ses som en del av den normala verksamheten. ERM-processen ska också leda till att Vattenfalls ledning och styrelse blir mer medvetna om olika risker och bättre på att aktivt följa upp riskutvecklingen.

– ERM ska vara ett strategiskt verktyg för att styra rätt, undvika fallgropar och ta de bästa vägarna. Med hjälp av ERM ska vi identifiera, analysera, värdera, följa upp och åtgärda risker, säger han.

Dessutom ser Dan Mansfeld stora möjligheter att använda ERM-plattformen även för andra processer och menar att den på sikt kommer att kunna skapa stora synergier och ersätta en del andra IT-system.

– Det är inte så många andra affärsprocesser som är så företagsövergripande som ERM-processen. ERM-plattformen är i dag ett av de ställen där vi har byggt upp en komplett organisationsstruktur med legala enheter och affärslinjer genom hela Vattenfall. På så sätt är den oerhört strategiskt värdefull för oss, säger han.

Vattenfall

Affärsproblem:

Utmaningen var att införa ett gemensamt risktänkande i hela Vattenfalls globala organisation och att införa ett gemensamt IT-stöd för riskhanteringsprocessen. En annan utmaning var att få till ett IT-stöd för riskhanteringsprocessen som kunde användas även för andra funktioner än risk.

Lösning:

Införande av en gemensam riskhanteringsprocess för hela Vattenfalls organisation, med stöd av en heltäckande ERM-plattform, baserad på SAS Institutes OpRiskManagement Solution. SAS-lösningen hanterar även Vattenfalls analys- och informationsbehov inom risk.

Resultat:

Vattenfalls ERM-plattform ger ökat fokus på riskfrågor både centralt och ute i organisationen, minskar kostnaderna för riskhanteringen och skapar synergier mellan olika enheter.

Bransch:

Energibranschen. Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Energibranschen är anläggningsintensiv och investeringstung och kräver en långsiktig planering samtidigt som en flexibel beredskap.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top