Samma information till alla intressegrupper med hjälp av gemensam uppföljningsportal

Stockholms Läns Landsting (SLL) har med hjälp av SAS Institute byggt en uppföljningsportal för att effektivisera och öka kvaliteten på uppföljningen av vården.

Med portalen GUPS, Gemensam UppföljningsPlattform för SLL, kan alla inom landstinget själva få fram och analysera den information de behöver. Uppföljningsportalen bildar också en grund för de öppna jämförelser som ska kunna göras såväl nationellt som inom landstinget.

SLL vill att alla intressegrupper enkelt ska kunna få ut den information kring vården som de behöver. Visionen har varit att se till att alla får tillgång till samma information och att all information nås från ett och samma ställe.er.

Användarna sitter på så sätt inte bara tre klick från sanningen, utan också tre klick från en gemensam version av sanningen.

Göran Lord och Anne-Maj Berggren
Analytiker på utvecklingsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning på SLL

Visionen har förverkligats genom en uppföljningsportal, som är byggd med hjälp av SAS® Enterprise BI Server med konsultstöd från Bearingpoint och Infotrek som med sin spjutspetskompetens har haft en stor medverkan till förverkligandet. Alla som behöver kan gå in och göra uppföljningar och analyser i databasen via portalen som går under namnet GUPS, Gemensam UppföljningsPlattform SLL.

– Vi valde SAS Institutes lösning för att den täcker hela processen "från ax till limpa"; från hämtning/tvättning/laddning till publicerade rapporter, såväl interaktiva som statiska rapporter, säger Anne-Maj Berggren, analytiker på utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, SLL.

Med hjälp av uppföljningsportalen kan landstingets olika funktioner nu få tillgång till stora mängder värdefull uppföljningsdata inom vården i SLL. Sedan mitten av 90-talet finns den informationen samlad i en gemensam databas, den så kallade VAL-databasen.

Tidigare var det cirka 100 användare på 12 olika enheter inom landstinget som hade kompetens och behörighet att hämta information från VAL-databasen. På olika håll inom den stora organisationen efterfrågades möjligheten för användarna att själva kunna ta fram och sammanställa information. I samband med att landstinget skulle konsolidera hela sin SAS-miljö för datalager och analyslösningar beslutades det att uppföljningsportalen skulle byggas. Nu kan man komma åt all information i VAL-databasen från ett ställe, vilket både frigör tid och förbättrar kvaliteten på analyserna.

Från uppföljningsportalen får användarna tillgång till ett antal uppföljningsverktyg, varav flertalet är byggda av analysenheten på utvecklingsavdelningen på SLL.

– De skräddarsydda verktygen finns för olika grupper inom landstinget och förenklar för dem som inte är experter att få fram relevant information, säger Anne-Maj Berggren.

Sådana verktyg finns i dag bland annat för leverantörsjämförelser och avtal, vårdkonsumtionsanalys, livskvalitetsuppföljning, läkemedelsuppföljning, kliniska studier och viss diagnosuppföljning (medicinsk informatik om reumatologi). Det kommer att tillkomma fler i takt med att nya behov uppmärksammas.

– Vilken information och vilka verktyg som respektive användare får tillgång till via portalen är behörighetsstyrt. Behörigheten styr inte bara tillgången till information utan behörighetsstyrningen syftar också till att underlätta för användaren, säger Göran Lord, analytiker på utvecklingsavdelningen på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning på SLL.

Med hjälp av verktygen kan de variabler av informationsmassan som är mest relevanta för just en användargrupp göras tillgängliga redan vid inloggningen. Det gör att det bara ska vara tre klick fram till den önskade informationen.

Vissa delar av informationen är helt publika. Detta stämmer väl in med den senaste tidens trend mot öppna jämförelser av vårdens kvalitet och leverantörer, som sker såväl nationellt som inom SLL.

SLL skiljer på de öppna delar som är tänkta att användas av vårdproducenter, politiker med flera och de publika delar som är tänkta för allmänheten. De publika delarna exporteras till den webbaserade Vårdguiden, där de kan nås av medborgarna. Det finns redan i dag information där och den ska utökas och skräddarsys utifrån olika behov. Informationen tankas ned till exempel via ett leverantörsuppföljningsverktyg och kan användas som grund för medborgarnas aktiva vårdval.

Anne-Maj och Göran ser många vinster med uppföljningsportalen och de skräddarsydda verktygen. Det är många inom landstinget som uppskattar att de själva kan få fram den information de vill ha, utan att vara beroende av någon annan.

– Kvaliteten och exaktheten hos analyserna har dessutom höjts genom att alla använder samma grunddata. Alla ändringar och uppdateringar i kodsystemen görs i en speciell kodserver som är kopplad till VAL-databasen, så att informationen alltid är densamma i alla deldatabaser och verktyg. Användarna sitter på så sätt inte bara tre klick från sanningen, utan också tre klick från en gemensam version av sanningen, säger Göran Lord.

Beroende på kompetens kan användarna välja hur de vill arbeta mot databaserna från uppföljningsportalen. Bland annat finns möjligheter att plocka in information i Excel eller andra program för att där skapa egna rapporter. Det går också att vrida och vända på OLAP-kuber samt få fram färdiga rapporter i html eller pdf. En av de senaste funktionerna är möjligheten att, utan programmeringskunskap, kunna skapa egna pivottabeller och göra egna urval ur databaserna.

Det som är på gång just nu för GUPS är speciella verktyg för Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings öppna jämförelser, för automatiserad journalgranskning för ökad patientsäkerhet (Global Trigger Tool) samt för ledningsinformation. Landstingets chefer och politiker ska få skräddarsydda verktyg där även ekonomisk och personell information ska integreras.

Affärsproblem:

SLL ville att alla intressegrupper inom landstinget enkelt skulle kunna få ut den information som de behöver. Alla skulle få tillgång till samma information och all information skulle kunna nås från ett och samma ställe.

Lösning:

SLL har med hjälp av SAS® Enterprise BI Server byggt en uppföljningsportal för att effektivisera och öka kvaliteten på uppföljning av vården.

Resultat:

Genom att alla kan hämta den information de behöver från en gemensam uppföljningsportal frigörs tid och kvaliteten på analyser och rapporter ökar i och med att grundinformationen och alla definitioner är gemensamma.

Bransch:

Hälso- och sjukvård. En av Stockholms Läns Landstings (SLL) huvuduppgifter är att se till att alla invånare i länet har en väl fungerande hälso- och sjukvård

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.