SLL ökar kvaliteten och sänker kostnader med SAS plattform

Stockholms Läns Landsting (SLL) använder ett flertal olika lösningar från SAS Institute för analys och rapportering. Nu har landstinget med hjälp av konsultföretaget och SAS-partnern BearingPoint genomfört ett framgångsrikt konsolideringsprojekt.

Det innebär att alla enheter inom landstinget får tillgång till samma information, delar kompetens och använder ett gemensamt gränssnitt. Därigenom sänker SLL sina kostnader. Hela konsolideringsprojektet hölls inom bestämda budget- och tidsramar.

Nu kan all information nås från ett och samma ställe på webben, SLL´s Intranät i en gemensam analys- och uppföljningsportal. Uppdateringar behöver bara göras på ett ställe vilket underlättar och kvalitetssäkrar drift och förvaltning.
 

Ivan Labbé-Reyna
SLL IT

SLL

SLL är Sveriges näst största offentliga organisation sett till budgetram och med över 40 000 medarbetare. Av landstingets totala kostnader används tre fjärdedelar till hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Landstinget är en komplex organisation med nämnder och förvaltningar som har ansvar såväl för att planera och beställa vård som för att äga och utföra vårdtjänster.

Landstinget har använt analys- och rapportlösningar från SAS Institute sedan slutet av 1980-talet. Initialt hade de olika förvaltningarna och delarna av organisationen egna licenser för sina applikationer. Eftersom SLL var nöjda med SAS Institute som leverantör ville de gå vidare och skapa en gemensam driftsmiljö för att dra ännu mer nytta av SAS-lösningarna.

– Det är en stor fördel att hela organisationen nu har tillgång till samtliga analyslösningar. Tidigare låg olika SAS-moduler på olika servrar och bara de som arbetade mot en speciell server kunde använda de delar som låg på den, säger Göran Lord, analytiker på utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning (HSNf), SLL.

SLL IT började med att samordna alla licensavtalen till ett gemensamt samarbetsavtal mellan landstinget och SAS Institute. Därefter genomfördes konsolideringsprojektet och alla SAS applikationer har nu samlats i en gemensam test-, utvecklings- och produktionsmiljö på en central serverinstallation som ett flertal av SLLs enheter har anslutit sig till.

Den gemensamma uppföljningsplattformen (GUPS) som SLL byggt upp täcker landstingets behov av att kunna samla, analysera och rapportera data för att planera och följa upp behov, volym, kvalitet och effektivitet i vården. Användare av informationen är såväl tjänstemän på beställarsidan, läkemedelscentrum, sjukhus och andra vårdproducenter. Det finns ett tiotal applikationer tillgängliga för att lätt komma åt vårdkonsumtionsdata, leverantörsanalyser, livskvalitetsmätningar, läkemedelsuppföljningar, kliniska studier med mera.

– När alla enheter hade sina egna databaser var informationen på databaserna inte tillgänglig för de andra enheterna. Eventuellt kunde de få ut rapporter som levererades som Powerpoint- eller Excel-dokument. Nu kan all information nås från en gemensam analysportal och uppdateringar behöver bara göras på ett ställe, säger Ivan Labbé-Reyna, som är SAS-ansvarig på SLL IT.

– Konsolideringsprojektet har varit väldigt lyckat och överträffat förväntningarna. Vi fick fram en välfungerande plattform såväl inom budget som på tid. Det fanns perioder med problem, till exempel i samband med att folk lämnade projektet, men jag är stolt över att vi var envisa och valde att fortsätta satsa, säger Ivan Labbé-Reyna.

I samband med konsolideringsprojektet samlade SLL ett förvaltningsråd med representanter från de verksamheter som använder GUPS, vilket har gett viktiga samordningsfördelar.

– Förvaltningsrådet träffas varannan vecka. En mer regelbunden kontakt mellan alla som använder plattformen gör att vi lättare kan dela med oss av kunskap och lära oss av varandras erfarenheter, säger Göran Lord på HSNf.

– Två viktiga framgångsfaktorer var att projektet hade stöd från landstingsledningen och att de verksamhetsansvariga på till exempel HSNf var pådrivande, säger Ivan Labbé-Reyna.

Ju fler desto billigare

En fördel med GUPS är att landstinget nu har samma totalkostnad oavsett antal användare. SLL betalar en fast kostnad för alla licenser och för varje enhet som ansluter sig blir kostnaden för var och en lägre.

– Drivkraften har varit att hitta synergieffekter, att kunna dela kompetens och få en gemensam arkitektur och förvaltning. Tidigare behövdes flera systemförvaltare och fem till sex olika servrar.

I dag är det enkelt för alla enheter som ännu inte är anslutna och som vill dra nytta av den gemensamma analysportalen att ansluta sig till GUPS med den behörighet var och en har, säger Per Yhde från BearingPoint, som varit projektledare för konsolideringsprojektet.

Konsolideringen har även lett till effektivisering av supporten. Totalt sparar SLL flera miljoner kronor.

GUPS innebär också en kvalitetssäkring av vårddata i och med att SLL har blivit av med manuella rutiner och att det räcker med att göra ändringar på ett och samma ställe.

Stockholm Läns Landsting Logo

Affärsproblem

För SLL, som är Sveriges näst största offentliga organisation, är tillgången till bra information grundläggande. Analys- och rapportmiljön var tidigare väldigt komplex med ett antal olika SAS-baserade lösningar och flera olika licensmodeller. Utmaningen var att få till en gemensam uppföljningsplattform utifrån den decentraliserade organisationen.

Lösning

SLL har med hjälp SAS Institute och konsultföretaget BearingPoint konsoliderat alla sina SAS-lösningar på en plattform, med gemensam systemförvaltning och en gemensam analysportal. Alla avdelningar kan nu dela på applikationer, information och kompetens.

Resultat:

Alla inom SLL som är anslutna eller kommer att ansluta sig till uppföljningsplattformen har tillgång till samma information från en gemensam analysportal. Därigenom frigörs tid, kvaliteten på analyser och rapporter ökar och SLL kommer att sänka sina kostnader med flera miljoner kronor.

Bransch

Hälso- och sjukvård. En av Stockholms Läns Landstings huvuduppgifter är att se till att alla invånare i länet har en väl fungerande hälso- och sjukvård. SLL har ansvar såväl för att planera och beställa vård som för att äga och utföra vårdtjänster.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.