Obchodné podmienky pre poskytovanie vzdelávacích služieb SAS podnikateľom a právnickým osobám

Dôležité: Pred tým, ako odošlete objednávku, si prosím pozorne prečítajte tieto obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky (ďalej len „Objednávka“). Odoslaním Objednávky potvrdzujete, že (i) máte aspoň osemnásť (18) rokov, (ii) Služby objednávate ako podnikateľ v súvislosti so svojím predmetom podnikania, prípadne ako osoba oprávnená zastupovať právnickú osobu uvedenú v Objednávku, (iii) zneniu Obchodných podmienok rozumiete, a (iv) súhlasíte, že nimi budete viazaný, resp. že nimi bude viazaná právnická osoba uvedená v Objednávke. Osoba, ktorá bude na základe Objednávky viazaná týmito Obchodnými podmienkami (teda Vy, alebo právnická osoba, v mene ktorej Objednávku realizujete), je ďalej označovaná ako „Zákazník“.

V prípade, že si želáte objednať služby ako fyzická osoba mimo súvislosť so svojim podnikaním, alebo v prípade, že nesúhlasíte s úplným znením týchto Obchodných podmienok, nepokračujte prosím v Objednávke a kontaktujte SAS.

Článok I. Služby; Predmet plnenia

 1. Tieto Obchodné podmienky sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“), s použitím príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.
 2. Tieto Obchodné podmienky upravujú podmienky poskytovania vzdelávacích služieb SAS (ďalej len „Služby“) podrobne špecifikovaných v Objednávke odborných služieb (ďalej len „Objednávka“) realizovanej prostredníctvom webu SAS. Služby môžu byť poskytované formou on-line kurzov (ďalej len „e-learning“) alebo formou osobného školenia (ďalej len „školenie“). Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky, pričom v prípade rozporov má prednosť znenie Objednávky. Na základe odoslania Objednávky Zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka, ktoré SAS Zákazníkovi potvrdí prostredníctvom e-mailu.
 3. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť SASu za Služby poskytnuté podľa Objednávky a týchto Obchodných podmienok cenu uvedenú v Objednávke, a splniť ďalšie svoje povinnosti uvedené v týchto Obchodných podmienkach.
 4. SAS môže poskytovaním Služieb alebo ich častí poveriť tretiu osobu (subdodávateľa). V takom prípade má SAS rovnakú zodpovednosť, ako keby Služby poskytoval sám.


Článok II. Termíny a miesto plnenia

 1. Školenia budú poskytované v termíne uvedenom v Objednávke a cena za školenie bude fakturovaná v plnej výške po jeho stanovenom termíne.
 2. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, miestom plnenia sú priestory SASu na adrese jeho registrovaného sídla a maximálny počet účastníkov pre každé školenie je deväť (9) osôb.
 3. SAS nie je zodpovedný za akékoľvek náklady (cestovné, ubytovacie, apod.), ktoré môžu Zákazníkovi či účastníkom školení vzniknúť. SAS si v prípade objektívnych prekážok (napr. neočakávaná nedostupnosť školiteľa z dôvodu choroby) vyhradzuje právo presunúť školenie na neskorší termín. Zákazník bude o tejto skutočnosti informovaný v najkratšom možnom termíne. Pre vylúčenie pochybností strany výslovne uvádzajú že záväzok poskytnúť Služby školení podľa týchto Obchodných podmienok nie je fixným záväzkom v zmysle § 349 ods. 3 obchodného zákonníka.
 4. E-learningové Služby môžu byť čerpané po dobu uvedenú v popise školenia kedykoľvek po zadaní aktivačného kľúča, ktorý bude Zákazníkovi, resp. jeho oprávnenej osobe realizujúcej Objednávku, zaslaný prostredníctvom e-mailu bezodkladne po prijatí Objednávky.


Článok III. Cena

 1. Cena za poskytovanie Služieb je stanovená v Objednávke. Uvedená cena je bez DPH, ktorá bude účtovaná dodatočne v zákonom stanovenej výške.
 2. V cene, ktorá je uvedená v Objednávke, sú zahrnuté všetky náklady, ktoré SASu vzniknú pri poskytovaní Služieb.
 3. V ceně uvedené v Objednávce jsou zahrnuty veškeré náklady, které SASu vzniknou při poskytování Služeb e.


Článok IV. Platobné podmienky

 1. SAS vystaví faktúru na cenu Služieb navýšenú o DPH v zákonnej výške p realizácii konkrétneho školenia a v prípade e-learningu po obdržaní Objednávky.
 2. platnosť faktúr je tridsať (30) dní odo dňa ich vystavenia.
 3. Faktúra musí obsahovať zákonné náležitosti podľa platných právnych predpisov.
 4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy bola príslušná čiastka pripísaná na účet SASu.


Článok VI. Súčinnosť Zákazníka

 1. Za účelom umožnenia plnenia povinností SASu podľa Objednávky je Zákazník povinný poskytnúť SASu potrebnú súčinnosť, najmä:
  1. zaistiť účasť prihlásených účastníkov na školení v dohodnutom termíne po celú dobu jeho trvania; a
  2. poskytovať SASu kompletné, pravdivé a správne informácie a podklady, ktoré potrebuje k plneniu Služieb, najmä identifikačné údaje nutné k platnému uzatvoreniu zmluvy a fakturačné údaje.
 2. Pre účely administrácie školení a vystavenia certifikátu o účasti je nutné, aby Zákazník SASu dodal menný zoznam účastníkov školenia. Zákazník je povinný účastníkov o tom informovať. SAS bude osobné údaje účastníkov spracovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov (tzv. Privacy Statement), ktorý je zverejnený na webových stránkach SASu (https://www.sas.com/sk_sk/legal/privacy.html).


Článok VII. Licencia k Produktu a obchodné tajomstvo

 1. SAS poskytuje Zákazníkovi na časť výsledkov Služieb spočívajúcu v materiáloch odovzdaných mu pri poskytovaní Služieb (ďalej len „Produkt“) nevýhradné a neprevoditeľné právo k používaniu Produktu pre výukové účely Zákazníka. Ak nie je dohodnuté inak, Služby budú poskytované v slovenskom jazyku, pričom Produkt bude Zákazníkovi poskytnutý v anglickom jazyku.
 2. Zákazník nie je oprávnený vytvárať ďalšie kópie Produktu ani poskytnúť Produkt akýmkoľvek tretím osobám. Zákazník nie je oprávnený vytvárať počas školení akékoľvek zvukové či audiovizuálne záznamy. Zákazník berie na vedomie, že obsah Produktu môže predstavovať súčasť obchodného tajomstva SASu a jeho neoprávnené použitie či šírenie predstavuje neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva SASu.
 3. Jeden aktivačný kľúč k e-learningu je vždy poskytovaný pre jednu (1) fyzickú osobu a po aplikácii sa stáva neprenosným. Zákazník berie na vedomie, že aktivačný kľúč je predmetom obchodného tajomstva SASu a jeho neoprávnené použitie či šírenie predstavuje neoprávnený zásah do práv duševného vlastníctva SASu.
 4. Cena za licenciu udeľovanú podľa Článku VII.1. vyššie je zahrnutá v cene za Služby, teda za tuto licenciu Zákazník nie je povinný hradiť SAS žiadnu ďalšiu odmenu. Pro vylúčenie pochybností, na základe týchto Obchodných podmienok SAS neposkytuje Zákazníkovi licencie k akémukoľvek SAS® software.
 5. Zákazník súhlasí s tým, že SAS je v prípade porušenia jeho práv duševného vlastníctva zo strany Zákazníka oprávnený ukončiť Zákazníkovi prístup k Službám a s okamžitou účinnosťou ukončiť jeho licenciu k Produktu; tým nie je dotknutý nárok SASu na náhradu vzniknutej ujmy.


Článok VIII. Zodpovednosť za škodu

 1. SAS nezodpovedá za žiadne nedostatky či vady Služieb alebo Produktu a z toho vyplývajúce škody, pokiaľ tieto nedostatky/vady nebo škody boli spôsobené nedostatkom súčinnosti na strane Zákazníka. Žiadna zo strán nezodpovedá za škodu preukázateľne spôsobenú mimoriadnou nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou v zmysle § 374 ods. 1 obchodného zákonníka.
 2. SAS nezodpovedá za ušlý zisk Zákazníka a nie je povinný ho nahradzovať. Celková zodpovednosť SASu za skutočné škody, ktoré môžu Zákazníkovi prípadne vzniknúť v súvislosti s poskytovaním Služieb podľa Objednávky, nepresiahne cenu uhradenú Zákazníkom za dotknuté Služby podľa Objednávky.
 3. Obmedzenie výšky náhrady škody podľa odstavca 2 sa nepoužije:
  1. v prípade, že SAS spôsobil Zákazníkovi škodu úmyselne alebo z hrubej nedbalosti, a
  2. v prípade iných škôd, za ktoré v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky nie je možné zodpovednosť platne vylúčiť.
 4. V prípade, akákoľvek tretia strana uplatní akýkoľvek nárok voči Zákazníkovi z dôvodu porušenia jej obchodného tajomstva, patentu, autorských alebo iných práv duševného vlastníctva tretích strán, ku ktorému údajne došlo v dôsledku čerpania Služieb od SASu alebo využití dodaných Produktov, Zákazník to bezodkladne písomne oznámi SASu, najneskôr vždy v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy tretia strana nárok uplatnila voči Zákazníkovi, resp. Zákazníkovi bola doručená žaloba tretej strany. Zákazník sa zaväzuje zmocniť SAS (resp. ním určenú osobu) k zastupovaniu Zákazníka v príslušných jednaniach o narovnaní alebo zmieru s treťou stranou, prenechať SASu kontrolu nad sporom a v príslušnom konaní spolupracovať sa SASom na prešetrení oprávnenosti takého nároku, na obhajobe a vyriešení sporu. Ak Zákazník splní svoje záväzky podľa tohoto odstavca 4., SAS nahradí Zákazníkovi náklady vyplývajúce pre neho z uzatvoreného zmieru či narovnania, resp. z právomocného rozsudku, resp. rozhodnutia správneho orgánu, vrátane náhrady nákladov konania a primeraných nákladov právneho zastúpenia. Zákazník sa môže príslušných konaní a/alebo jednaní zúčastniť na vlastné náklady. V prípade, že nárok podľa tohto odstavca 4. je vznesený alebo podľa názoru SASu môže byť vznesený, SAS je oprávnený podľa svojho uváženia: (a) upraviť Služby a/alebo Produkt; (b) získať pre Zákazníka práva umožňujúce ďalší využívanie Produktu; a/alebo (c) ukončiť licenciu k Produktu a vrátiť Zákazníkovi cenu uhradenú za dotknuté Služby.


Článok IX. Ostatné

 1. Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.11.2018. SAS si vyhradzuje právo tieto podmienky v budúcnosti upraviť. Takéto úpravy sa nedotknú už objednaných Služieb.