SAS® Visual Statistics

SAS® Visual Statistics

Interaktívne vytvárajte, spúšťajte a vyhodnocujte vysokovýkonné analytické modely v reálnom čase

S narastajúcim množstvom dát sa zvyšuje nielen náročnosť ich vizualizácie, ale aj schopnosť odhaliť v nich cenné súvislosti a nájsť odpovede, ktoré dokáže dať len silná analytika, no sú potrebné na vykonanie tých najlepších rozhodnutí. Tradičné IT infraštruktúry nie sú stavané na rýchle a komplexné analytické spracovania prediktívnych modelov. Analytici nedokážu vytvárať v reálnom čase také veľké množstvo modelov rýchlo a jednoducho, využitím viacerých analytických funkcionalít súčasne.

Riešením na tieto problémy je SAS Visual Statistics. Analytickým pracovníkom dáva možnosť pracovať v rýchlom, dynamickom a interaktívnom prostredí, ktoré je založené na in-memory technológii. Tá je vytvorená s ohľadom na vysokú výpočtovú náročnosť. Vďaka funkcii „drag-anddrop“ predstavuje SAS Visual Statistics intuitívny nástroj na vytváranie deskriptívnych a prediktívnych modelov. Kombináciou so SAS Visual Analytics dostanete jednotné prostredie na interaktívnu analýzu dát a vývoj modelov.

SAS Visual Statistics je navrhnutý tak, aby jeho používatelia dokázali vytvoriť požadované výstupy a modely bez znalosti programovania, či štatistického pozadia analýz.

Prínosy

Získajte nové poznatky a identifikujte príležitosti skôr ako vaši konkurenti.

Objavte, analyzujte a vyhodnocujte nové príležitosti rýchlym pohľadom na obrovskú zásobu vašich dát. Nájdite nové spôsoby ako zvýšiť vaše príjmy. Výkonná prediktívna analytika s vizuálne interaktívnymi možnosťami umožní biznis analytikom a štatistikom robiť viac analýz s dátami ako kedykoľvek predtým.

Spustite viac modelov rýchlejšie a s väčšou presnosťou.

Ako dlho trvá kým zbehnú vaše modely? Hodiny? Multi-core prostredie SAS Visual Statistics znižuje spracovanie na minúty. Zostavte modely cielené na konkrétnu skupinu alebo segmenty a spustite viacero scenárov súčasne.

Produktívnejšia práca.

Viacerí používatelia môžu rýchlo a interaktívne customizovať svoje modely pridaním alebo zmenou premenných, odstránením odľahlých hodnôt, atď. a okamžite vidieť, ako tieto zmeny ovplyvňujú výsledky modelovania. Ktorý model poskytuje najväčšiu prediktívnu silu? Viete to zistiť veľmi ľahko.

Využívajte in-memory načítavanie.

SAS Visual Statistics vykonáva komplexné analytické výpočty s použitím in-memory technológie. Analytici môžu pri vytváraní modelov rýchlo vyskúšať nové nápady, sofistikované modelovacie techniky a zdokonaliť modely za pochodu, a to všetko na takom obrovskom objeme dát, ako nikdy predtým.

Demos & Screenshots

Funkcie

Interaktívne modelovacie prostredie

SAS Visual Statistics pracuje na báze webového prehliadača, vďaka čomu zabezpečuje jednoduchý prístup pre jeho používateľov. Po prihlásení sa do aplikácie, môžu analytici jednoducho pracovať na tvorbe modelov.

Popisné modelovanie

Zhlukovanie je metódou segmentácie heterogénnej populácie do niekoľkých homogénnych podskupín alebo zhlukov na základe podobností. Práve zhlukovanie je častokrát využívané na analýzu dát pred využitím iných data miningových techník. Napríklad trhová segmentácia zoskupuje zákazníkov do jednotlivých skupín podľa podobných charakteristík nákupného správania, za účelom vytvorenia marketingovej kampane ušitej na mieru pre danú skupinu. SAS Visual Statistics vám umožňuje vizuálne preskúmať a vyhodnotiť segmenty na ďalšie analýzy, použitím metódy k-priemerov, bodových grafov (scatter plots) a detailných sumárnych štatistík.

Prediktívne modelovanie

Vytváranie odhadov budúceho správania alebo hodnôt zvolených atribútov. SAS Visual Statistics umožňuje tvorbu prediktívnych modelov využitím techník ako sú lineárna regresia, generalizované lineárne modelovanie, logistická regresia a klasifikačné stromy. Klasifikáciu možno využiť pri odhade diskrétnej premennej, akou je napríklad vznik podvodu. Viacnásobná klasifikácia umožňuje determinovať odchodovosť zákazníkov alebo ich aktivitu.

Dynamické group-by spracovanie

Vďaka SAS Visual Statistics môžete súčasne budovať modely a analyzovať výstupy pre každý segment, bez potreby ich opätovného zoskupovania alebo indexovania. Premenná, podľa ktorej je analýza členená, môže byť kedykoľvek zmenená a výstupy sú generované v reálnom čase bez potreby ďalšieho spracovania.

In-memory analytické spracovanie

Budujte modely rýchlejšie. Dáta nie je potrebné zapísať na disk, stačí ich raz načítať do pamäte SAS Visual Statistics a môžete s nimi neobmedzene pracovať bez ďalšieho obnovovania. To znamená, že jednotlivé zmeny v modeloch (napr. pridanie novej premennej) sú okamžite viditeľné. Tento nástroj je určený na súbežné spracovanie, preto môže vytvoriť a spustiť zložitejšie modely súčasne i viac používateľov.

Porovnanie a hodnotenie modelov

Porovnajte vytvorené modely prostredníctvom vygenerovaných hodnotiacich štatistík, ako sú kumulatívny lift, ROC krivka alebo miera chybovosti modelu. Interaktívna lišta vám umožňuje regulovať hraničnú hodnotu, takže môžete jednoducho a vizuálne vyhodnotiť kumulatívny lift na rôznych percentiloch.

Skórovanie modelov

Exportuje modely vo formáte SAS kódu a aplikujte ho na nový dátový súbor.

Pridanie interaktívnej vizualizácie a explorácie dát

SAS Visual Statistics je doplnkom k SAS Visual Analytics. Toto spojenie zabezpečuje extrémne jednoduchú manipuláciu s dátami, ich vizualizáciu a exploráciu. Dokážete rýchlo identifikovať rozhodujúce prediktory spomedzi tisícok vysvetľujúcich premenných a interaktívne objaviť extrémne hodnoty alebo dátové chyby.

Technical Information

 Ako si zakúpiť licenciu?

Back to Top