SAS/ACCESS®

Informačné systémy tvoria pre organizácie v súčasnosti viacero aplikácií od rôznych výrobcov a bežia na rozličných platformách. Sú optimálne len v prípade, keď vzájomne spolupracujú a v databázach nie sú duplicitné záznamy. Jeden spôsob eliminácie duplicitných záznamov je zabezpečenie prístupov k dátam viacerým aplikáciám.

Pri implementácii SAS riešení, vám produkt SAS/ACCESS umožní prístup:

 • k dátam relačných databáz,
 • k prostrediu Data Warehouse,
 • k dátam nerelačných databáz,
 • k súborom na PC,
 • prístup k dátam Enterpise Application.

Čo je to SAS/ACCESS?

SAS/ACCESS je rozhranie umožňujúce prístup a integráciu medzi produktami SAS a databázami ostatných výrobcov (Oracle, DB2, atď.). Výhodou SAS/ACCESS je, že umožňuje vykonanie operácií čítania zápisu a aktualizácie dát v databázach ostatných výrobcov, a to platformovo nezávisle (napr. dáta môžu byť ukladané pod Unix-om, na PC) z prostredia SAS, bez znalostí SQL a ostatných databázovo - špecifických dotazovacích jazykov.  Produkt SAS/ACCESS umožní prenášanie dát z rôznych zdrojov a ich spracovanie s využitím všetkých analytických a prezentačných nástrojov SAS-u. Z hľadiska dátovej integrity, SAS/ACCESS rozhrania v plnej miere podporujú bezpečnostné  nastavenia pôvodných dátových zdrojov (prístup tak môže byť poskytnutý používateľom pôvodných dátových zdrojov - databáz). SAS/ACCESS engine akceptuje kódované DMBS heslo, pričom kódované heslo DBMS sa nikdy neobjaví v SAS programoch ako čitateľný reťazec. SAS/ACCESS používa na autentifikáciu log-in informáciu ukladanú v SAS Metadata Repository a spĺňa bezpečnostné požiadavky každého databázového systému.

SAS/ACCESS dokáže čítať dáta z databáz iných výrobcov podobne, ako keby sa dáta nachádzali v SAS súboroch, pričom používané dáta sú aktuálne za predpokladu, že externý zdroj dát obsahuje aktuálne dáta. Použitím SAS/ACCESS je možné kombinovanie dát z rôznych dátových zdrojov.

SAS/ACCESS podporuje nasledujúce druhy integrácie:

 1. Libname engine zabezpečuje transparentný prístup k dátam, bez praktických znalostí použitia SQL dotazov,
 2. Pass-Through Facility dá priestor k flexibilnejším prístupom pomocou vlastných SQL dotazov.

V skutočnosti SAS/ACCESS zo zadaných dotazov a príkazov vygeneruje databázovo špecifické SQL dotazy. Vygenerované dotazy je možné kvôli vylepšeniu výkonnosti manuálne optimalizovať.

SAS/ACCESS podporuje hromadné spracovanie dát smerom od SAS systémov k databázam iných výrobcov. Hromadné spracovanie je implementované kvôli zvyšovaniu výkonnosti, rovnako i tzv. multi – threaded read interface, podpora automatickej segmentácie, schopnosť prispôsobiť funkcionalitu k databáze a schopnosť priameho riadenia spracovania.

SAS/ACCESS podporuje použitie temporálnych tabuliek. Temporálne tabuľky sa využívajú v prípadoch, keď viacero SAS stepov alebo procedúr používa rovnaké dáta (temporálne tabuľky sú prístupné viacerým SAS procesom).  Z hľadiska výkonnosti sa použitie temporálnych tabuliek odporúča pre prípad, keď potrebujeme získať dáta z heterogénnych joinov.

Prístup k relačným databázam

SAS/ACCESS rozhranie umožní prístup do relačných databáz. Pomocou použitia SAS LIBNAME príkazu zo SAS stepu alebo procedúry je možné priamy prístup k databázovým objektom.

Podporované relačné databázy sú:

 • DB2,
 • Informix,
 • Microsoft SQL Server,
 • MySQL,
 • ODBC,
 • OLE-DB,
 • Oracle,
 • Sybase,
 • Teradata.

Prístup k Data Warehouse aplikáciám

Data Warehouse aplikácie sú navrhnuté na integráciu samotnej databázy, serveru a storage-u do jednej jednotky. DWH je navrhnuté tak, aby bola eliminovaná zložitá inštalácia, konfigurácia, inicializácia a v neposlednom rade administrácia hardvéru a softvéru.

Podporované Data Warehouse aplikácie sú:

 • Netezza,
 • HP Neoview,
 • DatAllegro (ODBC),
 • Greenplum (ODBC).

Prístup do nerelačných databáz

SAS/ACCESS pomocou vytvorenia tzv. Access descriptora umožňuje vytváranie pohľadov na zobrazenie požadovaných dát. Access descriptor zahŕňa v sebe podstatné informácie, ako napr. ktorú dátovú podmnožinu potrebujeme sprístupniť. S dátami potom pracujeme ako so SAS súbormi.

Podporované nerelačné databázy sú:

 • SAS/ACCESS® Interface to ADABAS,
 • SAS/ACCESS® Interface to Datacom,
 • SAS/ACCESS® Interface to CA-IDMS,
 • SAS/ACCESS® Interface to IMS,
 • SAS/ACCESS® Interface to PC Files (Windows a Unix formát),
 • SAS/ ACCESS® Interface to HADOOP
 • SAS/ACCESS® Interface to SYSTEM 2000 software.

Prístup k súborom na PC

SAS/ACCESS ponúka rozhranie k súborom nachádzajúcich sa na PC pod operačným systémom Windows alebo Unix.  Každý používateľ, ktorý má prístup k dátam na PC môže vykonať aktualizáciu a export dát.
SAS/ACCESS rozhranie pre súbory formátu PC ponúka nasledovné funkcie:

 • LIBNAME statement,
 • Pass-Through Facility,
 • Import/export wizard a procedúry,
 • DBF and DIF procedúry,
 • ACCESS procedúry,
 • DBLOAD procedúry.

Prístup k dátam Enterprise Application

SAS/ACCESS umožní prístup pomocou grafických wizardov ku komplexným štruktúram enterprise aplikácií. Podporované sú nasledovné enterprise systémy:

 • SAS® Data Surveyor for Oracle Applications,
 • SAS® Data Surveyor for PeopleSoft,
 • SAS® Data Surveyor for SAP,
 • SAS® Data Surveyor for Siebel.

SAS/ACCESS je účinný nástroj na spájanie dát z viacerých druhov dátových zdrojov z viacerých platforiem. Umožní naraz priamy a bezpečný prístup k viacerým dátovým zdrojom pri optimalizácií dátového prenosu po sieti. SAS/ACCESS podporuje integráciu dát pomocou známych štandardov, vrátane ODBC, JDBC a OLE-DB. SAS/ACCESS bol navrhnutý a vytvorený tak, aby technicky zdatnejší, ale i biznis používatelia (bez znalosti špeciálnych dotazovacích jazykov) dokázali spájať potrebné dátové zdroje a vytvoriť si tak potrebné reporty.

Arpad Langyi

Autor:
Árpád Lángyi

Back to Top