Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti SAS pre obyvateľov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)

Táto verzia Vyhlásenia o ochrane osobných údajov spoločnosti SAS platí pre obyvateľov EHP, na ktorých osobné údaje sa vzťahuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“). Ak nie ste obyvateľom EHP, prečítajte si toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti SAS.

Spoločnosti SAS Institute Inc., jej dcérskym a pridruženým spoločnostiam (ďalej len „spoločnosť SAS“, „my“ alebo „nás“ v príslušnom gramatickom tvare) záleží na ochrane vašich osobných údajov. Zaväzujeme sa ich preto spracúvať s použitím poctivých informačných postupov a v súlade s príslušnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Subjekt/-y spoločnosti SAS zodpovedný/-é za získavanie a používanie vašich osobných údajov na účely opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete v nižšie uvedenej časti „Ako nás môžete kontaktovať“. Radi by sme poukázali na to, že vaše osobné údaje zdieľame a prenášame spoločnosti SAS Institute Inc. so sídlom v Spojených štátoch amerických, pričom sme oprávnení ich zdieľať a prenášať aj iným subjektom spoločnosti SAS podľa nižšie uvedeného opisu.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov opisuje (i) spôsoby získavania, používania, ochrany,zdieľania a prenosu vašich osobných údajov, ako aj (ii) vaše práva a možnosti voľby týkajúce sa vašich osobných údajov, vrátane opisu spôsobu uplatňovania týchto práv v rámci spoločnosti SAS. 

Pôsobnosť tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré získavame počas vašej návštevy tejto webovej stránky, ako aj iných našich webových stránok a mobilných aplikácií fungujúcich v našej správe a odkazujúcich na toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej spoločne len „webové stránky“ v príslušnom gramatickom tvare). Informácie môžeme od vás získavať aj inými spôsobmi, vrátane získavania informácií počas kontaktovania technickej podpory, prostredníctvom registračných formulárov, osobného kontaktu (napr. vizitky) a od tretích strán. Ak od nás dostanete pri získavaní vašich osobných údajov samostatné alebo doplňujúce oznámenie, bude v takom prípade toto oznámenie upravovať rozsah akéhokoľvek konfliktu. 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na:

(i) informácie obsiahnuté v materiáloch, ktoré dostávame a spracúvame v mene našich zákazníkov prostredníctvom ponúk služby SAS Cloud Analytics. Informácie o tom, ako zaobchádzame s údajmi spracúvanými prostredníctvom služby SAS Cloud Analytics, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pre zákazníkov obchodného útvaru SAS Solutions OnDemand

alebo 

(ii) osobné údaje obsiahnuté v údajoch spravovaných zákazníkmi, ku ktorým môže mať spoločnosť SAS prístup v súvislosti s poskytovaním služieb technickej podpory spoločnosťou SAS, na ktoré sa vzťahujú Zásady poskytovania technickej podpory spoločnosťou SAS

alebo

(iii)
osobné údaje obsiahnuté v údajoch spravovaných zákazníkmi, ku ktorým môže mať SAS prístup v súvislosti s poradenskými službami, na ktoré sa vzťahujú dohody uzavreté medzi spoločnosťou SAS a jej zákazníkmi. Na účely tohto Vyhlásenia „osobné údaje“ znamenajú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, vrátane všetkých údajov definovaných ako „osobné údaje“ v nariadení GDPR. 

Získavanie osobných údajov a jeho spôsoby

Medzi údaje, ktoré môže spoločnosť SAS získavať, patria:

 • kontaktné údaje, ako napr. vaše meno, poštová adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa;
 • informácie o vašich profesijných záujmoch a skúsenostiach snašimi produktmi alebo službami;
 • obchodné a marketingové informácie, ktorými zlepšujeme poskytovanie našich služieb,vrátane vašich kontaktných, jazykových a marketingových preferencií; 
 • informácie otransakciách, vrátane histórie nákupov, informácií o objednávkach a zmluvách, detailov o doručení a technickej podpore a fakturačných informácií;
 • technické informácie, ako napr. podrobné informácie o vašom zariadení, webovom prehliadači, spôsobe používania našich webových stránok, vrátane údajov osekciách našich webových stránok, ktoré navštevujete, kedy ich navštevujete a ich IP adries;
 • bezpečnostné údaje slúžiace na autentifikáciu a prevenciu podvodov. 

Spoločnosť SAS získava vyššie uvedené údaje niekoľkými spôsobmi:

 • prostredníctvom informácií, ktoré uvediete vo svojom SAS profile; 
 • prostredníctvom registrácie, prieskumov a iných online formulárov; 
 • v rámci prebiehajúceho procesu predaja; 
 • počas poskytovania technickej podpory, poradenstva, realizácie živého rozhovoru (tzv. live chat) alebo poskytovania informácií o produktoch; 
 • prostredníctvom procesu údržby a modernizácie (upgradu) našich produktov;
 • prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, ako napr. komunikačné protokoly, e-mailové oznámenia, súbory cookie, webové majáky, pixel tagy a ďalšie súvisiace technológie v súlade s Vyhlásením o súboroch cookie a súvisiacich technológiách spoločnosti SAS;
 • prostredníctvom našich mobilných aplikácií (z ktorých niektoré môžu spravovať tretie strany v mene spoločnosti SAS); 
 • prostredníctvom vašej účasti v prieskumoch, súťažiach a na propagačných akciách; 
 • používaním sociálnych konektorov a oblastí sociálnych sietí spojených so systémami spoločnosti SAS, vrátane vzájomnej výmeny informácií so spoločnosťou SAS na platformách sociálnych médií v správe tretích strán; 
 • prostredníctvom vášho záujmu o reklamy spoločnosti SAS, ktoré sú umiestnené na webových stránkach tretích strán; 

Osobné údaje alebo iné údaje získané online sa môžu kombinovať aj s tými informáciami, ktoré nám poskytnete prostredníctvom iných zdrojov (napr. registrácia produktov, zavolanie na telefonické centrum) alebo v spojení s určitými podujatiami (napr. obchodné veľtrhy, školenia, súťaže, propagačné akcie a konferencie). V prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi sa môžu iné informácie získané z platforiem sociálnych médií a iných zverejnených zdrojov zoskupiť s údajmi, ktoré nám poskytnete. 

Budeme získavať len tie informácie, ktoré budeme považovať za nevyhnutné na nižšie uvedené účely. V konečnom dôsledku nebudeme môcť riešiť žiadosť alebo dodať produkt či službu, ak nám chýbajú niektoré z uvedených informácií.  

Ako používame vaše osobné údaje

Spoločnosť SAS môže používať vaše osobné údaje týmito spôsobmi:

 • na vybavovanie žiadostí o odber, online objednávok softvéru a služieb a poskytovanie ďalších informácií, o ktoré požiadate; 
 • na poskytovanie zákazníckej podpory a vzájomnú komunikáciu týkajúcu sa vašich objednávok, nákupov alebo účtov v spoločnosti SAS, ako aj vašich žiadostí, otázok a pripomienok; 
 • na riadenie našich vzťahov s predajcami, dodávateľmi a inými obchodnými partnermi a komunikáciu s nimi; 
 • na oznámeniedôležitých správ o spoločnosti SAS a informovanie o našich nových produktoch a službách, aktualizáciách produktov, otázkach technickej podpory, podujatiach a špeciálnych ponukách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať; 
 • na zjednodušenie používania našich webových stránok, napr. vašou identifikáciou v rámci rôznych platforiem alebo zariadení na dosiahnutie konzistentného používateľského zážitku a prispôsobením obsahu a reklám súvisiacich s vašimi záujmami podľa vašich potrieb pomocou analytických a profilovacích technológií; 
 • na uľahčenie používania určitých funkcií našich webových stránok, vrátane diskusných fór a komunikačných kanálov, ako napr. Podporné komunity spoločnosti SAS, ak si ich želáte použiť; 
 • na ochranu bezpečnosti a integrity (neporušenosti) webových stránok, systémov, serverov a iných technických aktív spoločnosti SAS; 
 • na prevenciu a odhalenie podvodov alebo inej zakázanej či nelegálnej činnosti;
 • na anonymizáciu niektorých uvedených údajov, ak chce spoločnosť SAS získať prehľad o histórii, procesoch, operáciách a zákazníckych zážitkoch nevyžadujúcich informácie, ktoré môžu súvisieť s identifikovateľnou osobou; 
 • na prevádzkovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie našej podnikateľskej činnosti (vrátane vývoja nových produktov a služieb, riadenia našej komunikácie a vykonávania účtovníctva, auditu, fakturácie, zosúladenia a inkasných činností);
 • na plnenie zákonných požiadaviek alebo požiadaviek vyplývajúcich zo súdneho procesu alebo žiadosti štátneho orgánu a zriadenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku;
 • na dodržiavanie odvetvových štandardov a našich zásad.

Okrem toho analyzujeme naše webové služby, ako napr. zobrazenia sekcií stránok v reláciách webového prehliadača, registrácie, demo verzie, súbory na prevzatie a e-mailové odpovede na celkovej a niekedy aj na individuálnej úrovni, aby sme zlepšili kvalitu týchto ponúk a lepšie prispôsobili náš marketingový obsah potrebám zákazníkov. Takisto môžeme použiť štatistickú analýzu na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, a to aj na lepšie pochopenie vašich marketingových preferencií a prispôsobenie ponúk vašim požiadavkám.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracúvať na vyššie uvedené účely, ak:

 • je to potrebné na plnenie zmluvy alebo podniknutie krokov na uzavretie zmluvy s vašou osobou;
 • je to potrebné na dodržiavanie určitých zákonných povinností spoločnosti SAS;
 • si to vyžadujú oprávnené obchodné záujmy spoločnosti SAS, vrátane marketingu a zlepšovania našich služieb, ochrany pred podvodmi a inými záväzkami, zabezpečenia dodržiavania a našej schopnosti obhájiť sa pred súdom a zaručenia bezpečnosti našich sietí a systémov; 
 • získame váš súhlas, napr. predtým, ako vám pošleme propagačné e-maily o produktoch a službách spoločnosti SAS.

Ako zdieľame a prenášame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje nebudeme predávať, prenajímať, dávať do užívania ani oznamovať iným osobám okrem prípadov, ktoré sú uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými subjektmi spoločnosti SAS. SAS je globálna spoločnosť, ktorá má dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a obchodných partnerov v mnohých krajinách adisponuje cezhraničnými technickými systémami. Keďže zdieľame vaše osobné údaje s inými subjektmi spoločnosti SAS, môžeme tieto údaje prenášať cez hranice jednotlivých krajín, uchovávať ich alebo spracúvať v Spojených štátoch alebo akejkoľvek inej krajine, v ktorej sa nachádzajú priestory spoločnosti SAS alebo jej dcérskych spoločností, pridružených spoločností alebo obchodných útvarov. Spoločnosť SAS prijala opatrenia na zabezpečenie prenosu všetkých osobných údajov medzi jej subjektmi, vrátane krajín mimo EHP. Pri takýchto prenosoch sa spoliehame na štandardné zmluvné doložky medzi subjektmi spoločnosti SAS. Môžete získať kópiu našich štandardných zmluvných doložiek (z ktorých boli odstránené obchodné a nerelevantné informácie) odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu privacy@sas.com

Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj tretím stranám vrátane:

 • našich dodávateľov, subdodávateľov a sprostredkovateľov, a/alebo obchodných partnerov na účely súvisiace s vyššie uvedenými; 
 • iných spoločností ako subjekty spoločnosti SAS v súvislosti s predajom alebo prevodom nášho podniku alebo majetku v plnom alebo čiastočnom rozsahu; 
 • informácií, ktoré sa rozhodnete sprístupniť účastníkom Podporných komunít spoločnosti SAS a iných online komunikačných kanálov; 
 • príslušníkov polície, resp. orgánov činných v trestnom konaní, a oprávnených subjektov verejnej správy, ak o to požiadajú a my sa domnievame, že takéto sprístupnenie je potrebné alebo vhodné; 
 • prípadu, ak sa inak domnievame, že je to potrebné na ochranu našich práv alebo majetku, napríklad pre ochranu bezpečnosti a integrity našich webových stránok. 

Niektoré z týchto tretích strán môžu mať sídlo mimo EHP. Pri prenosoch týmto tretím stranám dochádza k prenosu vašich osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, napr. uzavretím štandardných zmluvných doložiek s našimi predajcami, subdodávateľmi, sprostredkovateľmi a obchodnými partnermi. V príslušných prípadoch môžete získať kópiu našich štandardných zmluvných doložiek (z ktorých boli odstránené obchodné a nerelevantné informácie) odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu privacyrights@sas.com

Vaše práva a možnosti voľby
Nariadenie GDPR vám udeľuje určité práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Nižšie uvádzame krátky opis niektorých z nich: 

Právo na prístup, opravu a prenosnosť. Môžete primerane získavať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú. Takisto máte právo požiadať o opravu neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov. V rozsahu vyžadovanom príslušnými právnymi predpismi môžete požiadať o prenos vami poskytnutých osobných údajov vám alebo inej spoločnosti.

Právo namietať. Môžete namietať proti akémukoľvek použitiu alebo sprístupneniu vašich osobných údajov, ktoré nie je (i) vyžadované zákonom, (ii) nevyhnutné na splnenie zmluvného záväzku alebo (iii) potrebné na uspokojenie oprávnenej potreby spoločnosti SAS. Ak vznesiete svoje námietky, budeme s vami spolupracovať pri hľadaní ich primeraného uspokojenia. 

Právo na vymazanie. Takisto môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov v prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi. Môže ísť napr. o prípad, ak sú vaše údaje neaktuálne alebo ich spracúvanie už nie je potrebné, príp. je nezákonné, ak odvolávate svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť SAS vykonáva na základe takéhoto súhlasu alebo ak sa rozhodneme,  že by sme mali vyhovieť vašej námietke vznesenej proti spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou SAS. V niektorých prípadoch sme však oprávnení uchovávať vaše osobné údaje. Môže ísť napr. o situácie, v ktorých musíme dodržiavať naše zákonné povinnosti alebo zriadiť, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, alebo o niektoré prípady, kedy musíme plniť účely, na ktoré sme získali vaše údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania. Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa vaša žiadosť alebo sťažnosť týka (i) správnosti vašich osobných údajov, (ii) zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov alebo (iii) našich oprávnených záujmov pri ich spracúvaní. Takisto nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak ich chcete použiť na účely súdneho konania. 

Právo na odvolanie vášho súhlasu. Môžete kedykoľvek odvolať každý súhlas, ktorý ste nám v minulosti udelili na spracúvanie vašich osobných údajov. Takýmto odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracúvania na základe vášho súhlasu pred jeho odvolaním. 

Spoločnosť SAS vám okrem toho ponúka možnosť dostávať rôzne typy oznámení a informácií týkajúcich sa našej spoločnosti, produktov a služieb. Môžete sa prihlásiť na odber elektronických bulletinov alebo iných publikácií. Môžete sa rozhodnúť aj pre prijímanie našich marketingových oznámení a iných špeciálnych ponúk prostredníctvom e-mailu. Ak by ste kedykoľvek chceli zmeniť svoje preferencie ohľadom e-mailovej komunikácie,  môžete pre to využiť odkazy na zrušenie odberu a mechanizmus odhlásenia. K svojim preferenciám môžete pristupovať a spravovať ich v sekcii vášho SAS profilu. V niektorých prípadoch si môžete samostatne zvoliť prijímanie marketingových oznámení od iných obchodných útvarov a prepojených osôb spoločnosti SAS, ako je napr. divízia spoločnosti SAS -  JMP. Z e-mailovej komunikácie o produktoch a službách divízie JMP sa môžete kedykoľvek odhlásiť. 

Tieto práva si môžete uplatňovať bezplatne, pokiaľ vaša žiadosť nie je neodôvodnená alebo nadmerná, napr. z dôvodu, že je opakovaná. V niektorých prípadoch povolených príslušnými právnymi predpismi môžeme odmietnuť konať alebo obmedziť vaše práva. Predtým, ako vám môže spoločnosť SAS poskytnúť akékoľvek informácie alebo opraviť nesprávnosti, môžeme vás požiadať o overenie vašej totožnosti a/alebo poskytnutie iných podrobností, ktoré nám pomôžu pri zodpovedaní vašej žiadosti. Spoločnosť SAS si vyhradzuje právo nereagovať na žiadosti vytvorené prostredníctvom aplikácií tretích strán alebo automatizovaných procesov bez priameho potvrdenia takýchto žiadostí dotknutou osobou s použitím prostriedkov, ktoré SAS poskytuje na účely uplatnenia týchto práv spôsobom popísaným v tomto Vyhlásení.

Ak si chcete uplatniť svoje práva, vyplňte Formulár na uplatnenie práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo sa nás obráťte pomocou nižšie uvedených kontaktných údajov. V každom prípade máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu osobných údajov, a to najmä v krajine vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo ak sa domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené.

Bezpečnosť a uchovávanie údajov

Spoločnosť SAS dbá na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Používame vhodné fyzické, technické a organizačné opatrenia, ktoré sú primerane navrhnuté na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a pred akýmikoľvek inými nezákonnými formami spracovania. Máme zavedený komplexný program bezpečnosti údajov, ktorý je úmerný rizikám spojeným s ich spracúvaním. Pri spracúvaní citlivých informácií prijímame zvýšené bezpečnostné opatrenia, ako napr. používanie šifrovacích technológií pri získavaní alebo prenose informácií o kreditnej karte. Čísla kreditných kariet sa používajú len na spracovanie platby, a nie na iné účely. 

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto Vyhlásení a na dodržiavanie našich zásad, a po dobu, po ktorú je to vyžadované alebo povolené príslušnými právnymi predpismi.

Externé odkazy

Odkazy na webové stránky tretích strán sú na našej webovej stránke k dispozícii len pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy použijete, našu stránku automaticky opustíte. Dané webové stránky tretích strán sme nepreskúmali ani ich nespravujeme. Spoločnosť SAS preto nenesie zodpovednosť za žiadnu z týchto stránok, ich obsah ani ich zásady ochrany osobných údajov. Spoločnosť SAS nepodporuje ani nevykonáva žiadne vyhlásenie o daných webových stránkach tretích strán ani o informáciách, softvéri alebo iných produktoch či materiáloch na nich zverejnených, ani o výsledkoch, ktoré možno pomocou nich získať. Ak sa rozhodnete vstúpiť na akékoľvek webové stránky tretích strán prepojených s našou stránkou, robíte tak na vlastné riziko, a preto vám odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov.

Zmeny tohto Vyhlásenia

V prípade aktualizácie podmienok tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov zverejníme tieto zmeny na našej stránke, pričom aktualizujeme aj dátum jeho revízie, aby ste vždy vedeli, aké informácie získavame online, ako ich používame a aké máte možnosti voľby. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky po zverejnení zmien tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov s ich obsahom súhlasíte a prijímate ich. Ako nás môžete kontaktovať  Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo si chcete uplatniť vyššie uvedené práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese privacyrights@sas.com, príp. klasickou poštou na adrese toho subjektu spoločnosti SAS, ktorý je príslušným prevádzkovateľom údajov vo vašej oblasti.  

Ako nás môžete kontaktovať

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo si chcete uplatniť vyššie uvedené práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na adrese privacyrights@sas.com, príp. klasickou poštou na adrese toho subjektu spoločnosti SAS, ktorý je príslušným prevádzkovateľom údajov vo vašej oblasti.