SAS Academic Programs

Educator working on laptop

Výskumný grantový program – Kvalitná vysokoškolská literatúra

Výskumný grantový program Kvalitná vysokoškolská literatúra patrí k novinkám SAS akademického programu v roku 2019. Finančne podporí projekty aplikovaného výskumu v oblasti štatistiky, dátovej analytiky, riadenia rizík, vzťahov so zákazníkmi, umelej inteligencie, strojového učenia, a pod., ktorých výstupom budú moderné vysokoškolské učebnice, skriptá ako aj iná vedecká a odborná literatúra.

Ambíciou grantového programu je prispieť k rozvoju vzdelávania na slovenských vysokých školách v uvedených oblastiach a priblížiť ho reálnym potrebám praxe.

Grantový program je k dispozícii univerzitám a vysokým školám na Slovensku, pretože chceme prispieť k vydávaniu kvalitnej vysokoškolskej literatúry, ktorá obsahuje okrem teórie aj praktické príklady z praxe a slúži ako jedna z najefektívnejších pomôcok pre výučbu novej generácie analytikov, data scientistov a dátových manažérov.

Hlavné kvalifikačné kritérium, ktoré musia publikácie spĺňať:

 • VYUŽITIE SOFTVÉRU SAS – podporíme iba projekty – knižné publikácie, ktoré využívajú softvér SAS.

Ďalšie kvalifikačné kritériá – knižné publikácie musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

 • PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
 • PREPOJENIE NA AKTUÁLNE BEŽIACI PREDMET NA ŠKOLE – je v našom záujme, aby sme uprednostnili také publikácie, ktoré nájdu okamžité využitie v aktuálne platnom kurikule univerzity či vysokej školy.

Uzávierka predkladania žiadostí: 15. augusta 2019 do 24:00 hod.

Projekty je možné predkladať LEN elektronicky, zaslaním na adresu academic@svk.sas.com.
V jednom projekte môže byť zahrnutých aj viac knižných publikácií, maximálne však štyri.

Projekt musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 •  Názov projektu
 •  Univerzita / vysoká škola (vrátane adresy), ktorá bude hlavným riešiteľským pracoviskom.
 • Vedúci projektu (meno a priezvisko (vrátane titulov), e-mail, univerzita/vysoká škola, fakulta, katedra, 10 najvýznamnejších publikovaných vedeckých a odborných prác).
 • Spoluriešitelia projektu (za každého spoluriešiteľa treba uviesť: meno a priezvisko (vrátane titulov), e-mail, univerzita/vysoká škola, fakulta, katedra, 5 najvýznamnejších publikovaných vedeckých a odborných prác)
 • Anotácia projektu v slovenskom aj anglickom jazyku.
 •  Cieľ projektu
 • Opis projektu
 • Plánované výstupy projektu – konkrétne knižné publikácie, ktoré budú výstupom projektu.

Vyhodnotenie predložených žiadostí na základe vyššie uvedených kritérií vypracuje odborná porota zostavená zo zástupcov spoločnosti SAS – oddelenia vzdelávania a akademického programu, pričom oznámenie o udelení grantu prebehne najneskôr do 20. septembra 2019. SAS Slovakia, s.r.o. bude o výsledku posudzovania informovať emailom všetkých žiadateľov o grant.

Čerpanie grantu: od 1. októbra 2019 do 31. decembra 2020.

Plánovaná maximálna výška grantu: 2 000 €

Maximálna výška podpory na jednu knižnú publikáciu: 500 €

SAS Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo znížiť objem celkovej finančnej podpory poskytovanej v rámci grantového programu či na ktorúkoľvek jednotlivú publikáciu pod vyššie uvedené čiastky, a to najmä v prípade nedostatočného počtu prihlásených projektov či ich neuspokojivej kvality. SAS Slovakia, s.r.o. si ďalej vyhradzuje právo zmeny či zrušenia grantového programu.

SAS Slovakia, s.r.o. vypracuje Zmluvy o dare s vysokými školami, na ktorých budú realizované úspešné projekty. Dar bude organizáciám poskytnutý v jednej splátke po podpísaní darovacej zmluvy. Príjemca daru zodpovedá za splnenie prípadných daňových a iných povinností spojených s príjmom daru.

Z grantového programu môžu byť hradené len výdavky, ktoré súvisia s prípravou a vydaním plánovaných publikácií. Z projektu nebudú hradené bežné výdavky škôl (rekonštrukcie, stavebné aktivity či úpravy, energie, komunikačné náklady, organizačné zabezpečenie chodu školy).

Do 15. januára 2021 musí vedúci projektu zaslať spoločnosti SAS Slovakia písomnú Záverečnú správu o priebehu projektu, ktorej súčasťou je finančná správa projektu..

Group of students sitting outside

Get all the latest teaching and learning resources.

Back to Top