SAS | The Power to Know
 

Utorok, 19. apríla

08:30-09:00Registrácia
09:00-09:15
Úvodný príhovor
Hana Kvartová, Country Manager
09:15-09:40Approachable Analytics and Decisions at Scale
Andrew Pease, SAS Belgium
(Prezentácia bude v anglickom jazyku. Tlmočenie do slovenského jazyka nebude zabezpečené)

V tejto prezentácii uvidíte, ako vie SAS podporiť proces zmysluplného využívania analytiky v podniku. Biznis používateľom umožňuje využiť všetky dáta prostredníctvom priamych vizuálnych explorácií. Tie im dovoľujú ťažiť z dostupných analytických metód, aby lepšie porozumeli svojim údajom. Ukážeme Vám, ako SAS podporuje tvorbu tzv. „Analytics Factory“, ktorá využíva predchádzajúce kroky, aby efektívne skombinovala pokrokové analytické procesy s kritickým biznis rozhodovaním. Pomocou „analytiky v akcii“ môžu podniky robiť rozhodnutia na veľkej škále s využitím celého potenciálu svojich dát.
09:40-10:05Data Management for Analytics and Streaming Analytics
Brad Hathaway, SAS Italy
(Prezentácia bude v anglickom jazyku. Tlmočenie do slovenského jazyka nebude zabezpečené)

Vysoko kvalitná analytika si dnes, viac ako kedykoľvek predtým, vyžaduje vysokú kvalitu dát! So zvyšujúcim sa využívaním množstva nových zdrojov informácií, od Hadoop až po Internet vecí, nadobúda rozmanitosť, objem a zložitosť dát, ktoré sú pohonnou hmotou analytiky, stále väčšie rozmery.
Táto prezentácia Vám ukáže, ako dokáže SAS Data Management pomôcť zákazníkom zlepšiť kvalitu ich dát, skrátiť čas, ktorý analytickí odborníci strávia prípravou dát a umožní im využívať nové zdroje dát, ako napríklad nepretržitý tok informácií prichádzajúci z Internetu vecí.
10:05-10:30Hadoop v praxi – veľké dáta jednoducho a rýchlo s využitím technológií SAS v tejto oblasti
Miloš Molnár, Big Data Evangelist, MAIND

Použitie Hadoopu je preberanou témou na konferenciách už niekoľko rokov. Penetrácia do praxe v organizáciách je však len pozvoľná. Oddelenia spravujúce dátové sklady ale aj skúsení analytici nepristupujú  „k experimentovaniu“ s veľkými dátami a Hadoop ekosystémom príliš nadšene. Možno je to chyba a pripravujú sa o možnosti, ktoré doteraz nemali. Na čo je jeho použitie v praxi vhodné a možné sa pokúsime zodpovedať v prednáške. Na praktických príkladoch kde možno nájdete aj „svoj problém“ si budeme ilustrovať, ako sa dajú technológie na dosah využiť. Odpovieme si aj na otázku či a ako je to previazané so svetom SAS analytiky.
10:30-10:50Coffee break
10:50-11:15Využitie analýzy textu v systéme včasného varovania
Petr Kaděrábek, Scoring Model Developer, Česká sporiteľňa

Praktický príklad využitia analýzy textu pri automatizovanom odhaľovaní negatívnych a pozitívnych správ o firemných klientoch z internetových médií. Hlavné výhody tejto techniky sú zvýšená predikčná sila modelov kreditného rizika oproti tradičným modelom a úspora času adresným zasielaním relevantných informácií relevantným risk manažérom a obchodníkom.
11:15-11:40Visual Analytics - pokročilý nástroj odhaľovania kybernetických ohrození
Ján Kromel, Vedúci oddelenia technických analýz, LYNX

Kybernetické útoky čoraz viac nadobúdajú multivektorový charakter a preto v súčasnosti zaužívané metódy ich odhaľovania, založené hlavne na korelácii udalostí, príp. monitorovaní známych hrozieb, majú čoraz menšiu šancu na úspech. V prezentácii sa budeme venovať tzv. „advanced persistent threats“  útokom (APT útok), ktoré sa síce javia ako pomalé a neagresívne, avšak sú o to nebezpečnejšie a účinnejšie. Keďže APT útoky sú z časového hľadiska dlhotrvajúce, je pri ich odhaľovaní nevyhnutné zohľadniť okrem štandardných
auditných záznamov a podporných infomácií aj historické údaje. Ukážeme si, akú významnú úlohu pri odhaľovaní pokročilých multivektorových foriem kybernetických útokov zohrávajú analytické nástroje.

11:40-12:30
Obedná prestávka
11:40-14:30
Demo ukážky