Zdravotníctvo nazerá do budúcnosti aj pomocou softvéru SAS

Mediworx software solutions, a.s., si predsavzalo vybudovať kompetenčné centrum pre CRM a Big data. Výzvu chopiť sa tejto úlohy prijal Filip Vítek, ktorý predtým viedol oddelenia pre riadenie vzťahov so zákazníkmi v bankovníctve aj poisťovníctve. Cieľom prvej fázy projektu bolo dostať jednotlivé spoločnosti z oblasti zdravotníctva, ktorých je mediworx dvorným IT dodávateľom, vo využívaní dát na jednotnú a viditeľne pokročilejšiu úroveň.

„Správne dáta môžu podporiť akvizičnú aj retenčnú stratégiu súčasne"
Filip Vítek

Filip Vítek
Head of CRM and Big Data Competence Centre

Na ceste za vzájomným vyrovnaním a zvýšením úrovne „dátovej dospelosti" jednotlivých firiem je treba urobiť množstvo krokov. Jedným z nich bol aj impulz k zapojeniu robustného analytického nástroja, akým je aj SAS® Enterprise MinerTM.

„Zvažovali sme rôzne možnosti, ale máme ambíciu dotiahnuť sa z pohľadu využívania dát na globálne najlepších hráčov. Preto bolo jasné, že nemá zmysel ísť do jednoduchšieho riešenia, ktoré by nám vystačilo sotva na pol roka. Chceli sme softvér, ktorý nám umožní rásť a robiť čoraz sofistikovanejšie analýzy. SAS sme si zvolili s vedomím, že aj keď spočiatku možno nebudeme používať všetky komponenty, v budúcnosti nás pri raste už nebude riešenie  limitovať,“ zdôvodňuje F. Vítek voľbu SAS-u.

Dáta súčasťou stratégie

Kompetenčné centrum pre CRM a Big Data v mediworxe, ktoré analyzuje dáta pre uvedenú skupinu medicínskych podnikov, sa snaží v každej zo spoločností zapojiť dáta do napĺňania konkrétnych strategických podnikateľských cieľov. Napríklad v prípade lekární Dr. Max ide o zmysluplné poskytovanie toho, čo ľudia reálne potrebujú a adresovanie ich individuálnych potrieb s cieľom osloviť čo najväčší počet zákazníkov. Rozmenené na drobné to napríklad znamená odhadovať na základe analýzy správania zákazníkov, ktoré produkty by mohli jednotlivé segmenty zaujímať a tie im následne v rámci cielených kampaní ponúknuť.

Netreba zabúdať, že podnikanie v zdravotníctve je špecifické, pretože viaceré aspekty, vrátanie cien za výkony sú regulované zákonom a manévrovacie pole je relatívne obmedzené. Napriek regulácii aj pre lekárne je dôležité získavať nových klientov a udržať si existujúcich. Rovnako dôležité je aj mať správnu segmentáciu, vedieť ako jednotlivci spotrebúvajú Vaše služby a tovary a aké potreby majú. „Správne dáta môžu podporiť akvizičnú aj retenčnú stratégiu súčasne,“ prízvukuje F. Vítek.

To rovnako platí aj pre ostatné medicínske organizácie. „Ak viem, že pacient má problémy so zubami, je logické, že ho primárne zaujíma budúci rozvoj služieb jeho stomatológa. Ak má deti, tak služby pediatra. Poznanie zákazníkov nám umožňuje namixovať ponuku služieb tak, aby pre nich bola čo najatraktívnejšia. Ale zároveň ho aj ušetriť mnohých posolstiev, ktoré by pre neho relevantné zjavne neboli,“ dodáva F. Vítek.

Pohľad do budúcnosti

Dlhodobým cieľom mediworxu je dosiahnuť, aby firmy z oblasti zdravotníctva nepoužívali dáta iba pri pohľade dozadu, čiže na vysvetlenie toho, čo sa udialo. „Chceme, aby dáta slúžili aj na predpovedanie budúcnosti a simulovanie, čo by sa mohlo stať, ak niečo urobíme, alebo naopak neurobíme,“ vysvetľuje F. Vítek.

Predstavy sa už sčasti darí napĺňať. Napríklad pre lekárne Dr.Max kampane direct marketingu začali prinášať reálne výnosy v ročných objemoch státisícov eur. Pohľad na zákazníkov by mali postupne zlepšiť aj externé dáta z verejných portálov či sociálnych sietí, ktoré chce mediworx tiež začať využívať a robiť na základe nich sémantickú analýzu komunikácie s klientmi.

Víziou F. Víteka je dosiahnuť, aby každá zo zdravotníckych firiem Penty vedela riadiť podnikanie podľa dát a robiť lepšie rozhodnutia ako konkurencia, ktorá nemá taký podrobný pohľad na portfólio klientov. „Chceme, aby dáta boli našou konkurenčnou výhodou,“ uzatvára.

mediworx

Biznis problém

Medicínske organizácie, ktoré patria investičnej spoločnosti Penta, v minulosti málo využívali dáta, nevedeli robiť podrobnú segmentáciu a analyzovať správanie sa klientov, ktoré by im pomáhali napĺňať strategické ciele.

Riešenie

SAS® Enterprise MinerTM

Prínosy

Pokročilé analytické nástroje SAS umožňujú kompetenčnému centru mediworxu vytvárať predikčné modely a využívať tak dáta nielen pri spätnom pohľade na to čo sa udialo, ale aj na predpovedanie budúcnosti.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.

Back to Top