Technická univerzita v Košiciach používa pri výučbe softvér SAS

Študentov, ktorí sa naučia analyzovať a interpretovať dáta, čakajú široké možnosti uplatnenia na trhu práce a nadpriemerné príjmy. Schopnosti analyzovať dáta, dať im zmysel a využiť analytiku pri rozhodovaní, sú v súčasnosti na trhu práce mimoriadne žiadané, čo sa odráža aj na platovom ohodnotení zamestnancov, ktorí takúto kvalifikáciu majú. Podľa široké možnosti uplatnenia na trhu práce a nadpriemerné príjmy.štúdie Money a Payscale je ovládanie softvéru SAS na americkom trhu práce vôbec najcennejšia zručnosť, ktorá po očistení iných faktorov zvyšuje príjem ľudí v priemere o 6,1 %. Linkedin, ktorý každoročne analyzuje náborové aktivity firiem, zaradil štatistické analýzy a dolovanie dát v ostatných dvoch rokoch na prvé a druhé miesto v rebríčku 25 celosvetovo najžiadanejších zručností na trhu práce.

Práca s dátami je dnes pre firmy veľmi dôležitá a výhodou SAS-u oproti iným softvérom je schopnosť pracovať s obrovskými dátovými súbormi bez potreby zapojenia viacerých počítačov či serverov.

Tomáš Želinský
docent a garant predmetu Štatistické metódy v systéme SAS

V záujme budúcnosti

Ak chcú školy pripravovať študentov tak, aby sa vedeli na trhu práce uplatňovať, a aby získavali zručnosti, ktoré im prinesú lepšie ohodnotenie zo strany zamestnávateľov, musia neustále reagovať na najnovšie trendy a požiadavky praxe.

Ekonomická fakulta druhej najväčšej technologickej univerzity na Slovensku – Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) – začala v súvislosti s rastúcim významom dát využívať pri výučbe analytický softvér SAS. Študenti sa učia so špičkovými analytickými nástrojmi pracovať v rámci predmetu Štatistické metódy v systéme SAS. Ide o jeden z povinne voliteľných predmetov určený študentom druhého a tretieho ročníka.

Spolupráca TUKE so spoločnosťou SAS začínala viac-menej neformálne. Softvérová a poradenská spoločnosť je sponzorom a partnerom Klubu Dispersus, neformálnej organizácie ľudí, ktorí sa zaujímajú o matematiku a štatistiku a spolupracuje aj so Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou, dobrovoľným združením podporujúcim rozvoj štatistickej a demografickej vedy. V obidvoch organizáciách figuruje Tomáš Želinský, docent Technickej univerzity v Košiciach, ktorý je garantom predmetu Štatistické metódy v systéme SAS. „Po dlhodobom hľadaní zdrojov sa napokon podarilo nájsť peniaze a na fakulte sme zakúpili softvér SAS na výučbu,“ hovorí T. Želinský.

Rastúci záujem

Študenti si v rámci štúdia Štatistických metód v systéme SAS osvojujú prácu so softvérom SAS Enterprise Guide, v ktorom sa učia testovať hypotézy, robiť regresné a korelačné analýzy, logistické regresie, aj faktorové a zhlukové analýzy. V prvom akademickom roku absolvovalo povinne voliteľný predmet sedem študentov, ktorí po ukončení získali aj certifikát SAS.

Do druhého semestra, v ktorom sa predmet na Ekonomickej fakulte TUKE vyučuje, sa naň prihlásilo už 23 študentov, čo je vzhľadom ku kapacite počítačovej učebne maximálny možný počet. „Záujem o predmet v druhom ročníku rapídne vzrástol. Keďže učebňa má obmedzený počet miest, môžeme predpokladať, že záujem bol ešte vyšší,“ uviedla Erika Liptáková, ktorá predmet vyučuje.

Podľa T. Želinského je pre študentov zaujímavá najmä skutočnosť, že SAS používajú mnohé veľké firmy, čo im otvára dvere k zaujímavým príležitostiam na pracovnom trhu. „Práca s dátami je dnes pre firmy veľmi dôležitá a výhodou SAS-u oproti iným softvérom je schopnosť pracovať s obrovskými dátovými súbormi bez potreby zapojenia viacerých počítačov či serverov,“ dodáva.

Všestranná podpora študentov

Voliteľný predmet Štatistické metódy v systéme SAS je užitočný najmä pre študentov, ktorí sa chcú v budúcnosti venovať práci s dátami. „Takýchto študentov však nie je mimoriadne veľa a viacerí si až v poslednom ročníku uvedomia, že sa mali práci s dátami začať venovať trošku skôr,“ konštatuje T. Želinský.

Schopnosti manažovať, analyzovať a modelovať dáta, pritom patria aj na Slovensku k vysoko nedostatkovým – a tým pádom aj cenným. „Dátová analytika začína byť žiadaná nielen v marketingu, ale napríklad aj v logistike, vo výrobe či na oddeleniach rizík,“ potvrdzuje Hana Kvartová, country manažérka firmy SAS pre Slovensko a Českú republiku.

Softvérová a poradenská spoločnosť preto dlhodobo podporuje študentov vysokých škôl v tom, aby sa učili robiť s dátami, a aby boli tým pádom v pracovnom živote lepšie ohodnotení. Majú napríklad možnosť bezplatne získať špičkový softvér a využiť ho pri príprave bakalárskej, diplomovej či dizertačnej práce alebo iného výskumného projektu. Ak chcú analyzovať dáta na domáce použitie, alebo sa naučiť so softvérom pracovať, môžu si zadarmo stiahnuť takzvaný University Edition. Na webe sú tiež pre každého k dispozícii bezplatné tútoriály, ktoré pomôžu naučiť sa softvér ovládať.

Technicka Univerzita v Kosiciach

Výzva

Poslaním každej vysokej školy je pripraviť študentov pre trh práce čo najlepšie, čiže aby nielenže nachádzali uplatnenie v praxi, ale aby mali také schopnosti a zručnosti, ktoré zamestnávatelia oceňujú a je predpoklad, že ich budú vyžadovať čoraz viac.

Riešenie

Ekonomická fakulta druhej najväčšej technologickej univerzity na Slovensku – Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) – sa rozhodla reagovať na rastúci dopyt po ľuďoch schopných analyzovať dáta a pre študentov druhého a tretieho ročníka pripravila voliteľný predmet s názvom Štatistické metódy v systéme SAS (používajúci nástroj SAS® Enterprise Guide®).

Prínosy

Študenti si v rámci predmetu osvojujú prácu so softvérom SAS Enterprise Guide, v ktorom sa učia testovať hypotézy, robiť regresné a korelačné analýzy, logistické regresie, aj faktorové a zhlukové analýzy a zvyšujú tak svoje šance na uplatnenie aj svoju hodnotu na trhu práce.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.