Prvá stavebná sporiteľňa vymáha pohľadávky s podporou SAS-u

Po odstúpení od zmluvy, analytický softvér vyhodnocuje dostupné dáta o pohľadávke a odporúča pracovníkom banky najvhodnejší spôsob vymáhania.

Jedným z nemilých dôsledkov krízy, ktorá sa na Slovensku prejavuje od roku 2009, je zhoršená platobná disciplína dlžníkov. Spôsobil ju nárast nezamestnanosti, pokles reálnych príjmov, ale aj iné externé faktory, napríklad opakované povodne, ktoré pre ľudí v niektorých regiónoch znamenali neočakávané výdavky. Celý bankový sektor sa ocitol v doteraz nepoznanej situácii – bankovým domom sa začali v portfóliu nezvyčajne rýchlo hromadiť nevymožené pohľadávky.

Prvej stavebnej sporiteľni (PSS), ktorá sa od svojho vzniku špecializuje na oblasť sporenia a poskytovania úverov, pribudlo v rokoch 2009 a 2010 každoročne zhruba 1200 nových pohľadávok. Pracovníci, ktorí ich spracúvali, sa ocitli pod tlakom, lebo nielenže museli vyhodnocovať čoraz viac prípadov, ale zohľadňovať pri nich aj nový kontext a skúmať nové parametre.

Od roku 2011 síce PSS zaznamenáva mierny pokles nesplácaných úverov, lebo väčšina problémových pôžičiek „vyplávala na povrch" v predošlých rokoch a dnes má sporiteľňa kvalitnejšie portfólio, no na potrebe dosiahnuť čo najvyššiu vymožiteľnosť zlyhaných úverov sa však nič nemení.

V prípadoch, kedy sa nevieme rozhodnúť akou cestou ísť, nám dáva štatistický model informáciu, aký výnos môžeme očakávať pri ktorej stratégii vymáhania.

Zuzana Školníčková
oddelenie vymáhania pohľadávok

Softvérová pomoc

S cieľom uľahčiť a zefektívniť prácu odboru vymáhania pohľadávok a v konečnom dôsledku zvýšiť vymožiteľnosť zlyhaných úverov, zaviedla PSS riešenie od spoločnosti SAS. Nový systém pracovníkom v prehľadnej a zrozumiteľnej forme na jedinej obrazovke poskytuje relevantné informácie ku každému prípadu a vyratúva, aký spôsob vymáhania je vzhľadom k dostupným informáciám optimálny.

Riešenie SAS-u vstupuje do hry až vtedy, keď PSS odstúpi od zmluvy o úvere či medziúvere, čiže vo fáze, keď zlyhajú tradičné spôsoby, ktorými sa banka snaží pohľadávku riešiť. V minulosti museli pracovníci v rámci každého prípadu skúmať históriu dlžníka, prípadne aj jeho ručiteľov. To znamenalo prehrabávať sa nielen v hromade papierov, ale nazerať aj do rôznych systémov banky a do externých registrov. Následne sa na základe vlastného expertného úsudku rozhodli, čo sa bude s pohľadávkou diať  – či ju banka začne vymáhať všeobecným súdom, zmenkovým súdom, exekúciou, dobrovoľnou dražbou, alebo ju odpredá, prípadne v najhoršom prípade odpíše.

Pomoc, nie náhrada

Zavedenie systému SAS neznamená, že by sa oddelenie vymáhania úplne zaobišlo bez ľudí. Nielen preto, že niektoré dáta sú stále v papierovej forme a nenachádzajú sa v bankovom systéme, ale aj preto, že dlhoročné skúsenosti ľudí pri posudzovaní prípadov sú stále užitočné.

Analytické riešenie je však nápomocné, lebo automatizuje viaceré úkony, napríklad zhromažďovanie dát z rôznych zdrojov pri postupovaní pohľadávok k vymáhaniu. Hoci využívanie systému nie je povinné, väčšina zamestnancov z oddelenia pre vymáhanie pohľadávok s ním pracuje – hlavne preto, že im umožňuje vidieť všetky dáta k spisu pohromade.
„Na jednom mieste vidíme všetky záznamy o interakcii s dlžníkom a vieme v záznamoch vyhľadávať podľa rozličných filtrov, napríklad si nájsť všetky prípady od konkrétneho exekútora, alebo vyhľadávať prípady podľa vymáhanej čiastky, stavu pohľadávky či štádia vymáhania," vysvetľuje Zuzana Školníčková z oddelenia vymáhania pohľadávok Prvej stavebnej sporiteľne.
Dôležitý prínos systému spočíva v poskytovaní informácie, aká je najvhodnejšia stratégia vymáhania a aká je šanca, že banka vybraným spôsobom získa svoje peniaze naspäť. Informáciu generuje štatistický model, ktorý analyzuje a vyhodnocuje historické dáta.

„Úspešnosť vymáhania pohľadávok sa nám v ostatných dvoch rokoch zvýšila o dve percentá a určite k tomu prispelo aj riešenie SAS-u. V prípadoch, kedy sa nevieme rozhodnúť akou cestou ísť, nám dáva štatistický model informáciu, aký výnos môžeme očakávať pri ktorej stratégii vymáhania, takže sa vieme lepšie rozhodovať," dopĺňa Z. Školníčková.

Predpovedanie výnosnosti pohľadávok má širší význam a pomáha nielen priamo oddeleniu vymáhania, ale aj divízii controllingu. „Analytické výstupy nám pomáhajú pri stanovovaní individuálnych očakávaných výnosností alebo straty, ktoré sú potrebné pre výpočet primeranej výšky opravných položiek, respektíve pri oceňovaní úverových expozícii," dodáva Martin Maroš, vedúci odboru podnikového controllingu a controllingu rizík.

Neustále vylepšovanie

Celé riešenie pre pomoc s vymáhaním pohľadávok, vrátane štatistického modelu, bolo vyvinuté na mieru, špeciálne pre potreby PSS. Nešlo teda o škatuľové riešenie, ktorého úpravy a rozširovanie sú veľmi drahé. Počas vývoja i testovania systému doň boli zapracované viaceré požiadavky používateľov, ktoré ho urobili ešte užitočnejším.

Z. Školníčková vie, že analytický softvér je iba taký presný a spoľahlivý, aký kvalitný je štatistický model, ktorý využíva. Preto PSS v priebehu roku 2012 v spolupráci s odborníkmi zo SAS-u rozširovala prediktívny model o nové dáta a parametre, ktoré by mali výsledky analýz ešte viac spresniť. Dnes napríklad zohľadňuje, či je dlžník alebo niektorý z ručiteľov bezdomovec, alebo či je dotyčný spôsobilý na právne úkony.

Okrem toho môžu pracovníci zodpovední za vymáhanie pohľadávok od roku 2012 využívať nové reporty. Tie im poskytujú rôzne prehľady, napríklad o tom, koľko prípadov sa aktuálne vymáha ktorou stratégiou alebo aká je štatistická výnosnosť pohľadávok pri jednotlivých stratégiách, čo im následne pomáha pri rozhodovaní.

Aj z týchto zmien a vylepšení vidno, že ide o živý systém, ktorý sa bude naďalej prispôsobovať a vyvíjať tak, aby pomohol pracovníkom ako pri rutinnej práci, tak aj pri závažnom rozhodovaní a aby banke zvýšil úspešnosť vymáhania aj zdanlivo nedobytných pohľadávok.

Prva stavebna sporitelna

Úloha

Prvá stavebná sporiteľňa chcela zefektívniť prácu ľudí pri vymáhaní pohľadávok a pomôcť im pri rozhodovaní o voľbe najvhodnejšej stratégie pre vymáhanie.

Riešenie

Banka nasadila softvér SAS pre podporu vymáhania pohľadávok a vytvorila štatistický model, ktorý konsoliduje a analyzuje dáta z hlavného bankového systému, aj z iných zdrojov.

Výhody

Riešenie automatizuje a zjednodušuje proces postupovania pohľadávok, poskytuje ľuďom v prehľadnej podobe relevantné dáta k jednotlivým spisom a na základe dostupných dát odporúča najvhodnejší spôsob vymáhania danej pohľadávky.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.