Analytický softvér pomáha Ekonomickej univerzite pripraviť študentov na prax

Ekonomická univerzita v Bratislave sa vždy zaujímala o využívanie softvéru, či už pri vedeckej činnosti pedagógov, alebo pri výučbe. Obzvlášť to platilo pre oblasť štatistiky, pri ktorej je nevyhnuté robiť čoraz náročnejšie výpočty.

Softvér spoločnosti SAS sa na počítačoch univerzity objavil po prvýkrát už v roku 1999. Najskôr ho využívali profesori pri rôznych výskumoch a projektoch, ku ktorým potrebovali robiť rozsiahlejšie analýzy a výpočty. Od začiatku uvažovali aj o tom, ako softvér uplatniť pri výučbe štatistiky, ale túto myšlienku sa napokon podarilo zrealizovať až o niekoľko rokov neskôr, keď sa používanie softvéru výrazne zjednodušilo.

Na Slovensku majú naši absolventi široké uplatnenie, aj preto, že SAS je u nás rozšírený.

Mária Vojtková
vysokoškolský pedagóg

Nevyhnutnosť...

Štatistika sa dnes na univerzite vyučuje v prvom ročníku povinne takmer na všetkých fakultách, ale so softvérom SAS prichádzajú študenti do kontaktu až neskôr, pri inžinierskom štúdiu. Ide predovšetkým o absolventov zameraných na štatistické metódy v ekonómii, ktorí softvér využívajú pri rozličných predmetoch, napríklad pri Regresných analýzach, Viacrozmerných metódach či pri Hĺbkovej analýze dát.

Vysokoškolská pedagogička na Fakulte hospodárskej informatiky Ing. Mária Vojtková pripomína, že dnešné zložité štatistické výpočty a analýzy sa v praxi bez kvalitného softvéru ani nerobia – a škola na to musí reflektovať. „Ja napríklad učím viacrozmerné štatistické metódy, pri ktorých pracujeme s maticami rozmeru dvadsať krát dvadsať a musíme počítať vlastné čísla a vlastné vektory, a to sa ručne ani robiť nedá,“ vysvetľuje. Navyše, hoci štatistika nepodlieha takým zmenám ako niektoré iné odbory, v ostatných rokoch sa objavilo viacero nových metód, pri ktorých je softvér takisto nevyhnutný.

...aj výhoda pre prax

Inými slovami, hoci profesor vie vysvetliť podstatu, ako konkrétna metóda funguje, pri samom výpočte sa k slovu dostáva softvér. A tak je to samozrejme aj v praxi, pre ktorú má univerzita absolventov pripraviť. Keď M. Vojtková stretáva svojich diplomantov, neraz si pochvaľujú, že ak majú v životopise uvedenú schopnosť pracovať so softvérom SAS, je to pre nich na pracovnom trhu plus. S dodatkom, že každý z nich si vedomosti zo školy musí naďalej dopĺňať a rozvíjať.

Lepšia príprava absolventov na prax je jedno z hlavných očakávaní univerzity od softvéru SAS. „Chceme, aby sa naši študenti mali čím pochváliť, ale zároveň platí, že robiť dnes zložité výpočty a analýzy bez softvéru ani nie je možné,“ zhŕňa M. Vojtková.

Výhodou je, že mnohí študenti, obzvlášť vo vyšších ročníkoch, popri škole aj pracujú. Vedia, čo firmy v praxi vyžadujú a potrebujú, takže si ľahšie vyberú pre diplomové práce témy, ktoré sa približujú ich praxi – a vedia urobiť napríklad analýzy na reálnych dátach svojej organizácie.

Široké uplatnenie

Analýzy dát budú podľa M. Vojtkovej čoraz významnejšie, lebo ich hodnotu a silu začínajú objavovať nielen veľké spoločnosti, ale aj menšie a stredne veľké firmy. „Na Slovensku majú naši absolventi široké uplatnenie, aj preto, že SAS je u nás rozšírený,“ dodáva.

Moderný analytický softvér dnes už neslúži iba na reportovanie minulosti, ale aj na predikcie, čiže predpovedanie čo sa potenciálne môže stať, preto sa prediktívne modely vyučujú aj na Ekonomickej univerzite. „Práve pred rokom sme akreditovali nový smer a keď sa robí akreditácia, tak sa v podstate prerábajú predmety a zahŕňajú do osnov nové veci,“ dopĺňa M. Vojtková.

Vznikli viaceré nové predmety, pričom niektoré z nich takisto vyžadujú používanie softvéru – napríklad štatistické metódy v marketingu. Na univerzite sa začala používať aj nová aplikácia SASu s názvom JMP (džamp), ktorá sa v minulosti nevyužívala.

Hoci sa nedá povedať, že využívanie moderných aplikácií pri výučbe zvyšovalo vo všeobecnosti záujem o štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky, pre študentov, ktorí sa pre takýto smer rozhodnú, je využívanie softvéru atraktívne a zlepšuje ich postavenie na trhu práce.

Fakulta Managementu

Úloha

Previazať teóriu s praxou a pripraviť budúcich ekonómov a manažérov čo najlepšie na pracovný život.

Riešenie

Využívaním softvéru pre biznis analytiku spoločnosti SAS študenti zvládajú výpočty a analýzy, ktoré sa dnes už v praxi ručne nerobia. Na praktických príkladoch vidia, ako vie analytický softvér pomôcť verejným aj privátnym organizáciám.

Výhody

Ekonomická univerzita v Bratislave získava kredit za využívanie moderných technológií pri výučbe a snahu priblížiť výučbu čo najviac potrebám praxe. Študenti získavajú lepšiu prípravu na pracovný život a zlepšujú svoje postavenie na trhu práce.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.