Analytický softvér pomáha detským srdciam

Vďaka softvéru JMP od firmy SAS dokáže detské kardiocentrum lepšie vyhodnocovať pracovné postupy a nachádzať rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú dĺžku prežitia alebo potrebu reoperácie

Detské kardiochirurgické oddelenie na bratislavských Kramároch je jediným pracoviskom svojho druhu na Slovensku, ktoré poskytuje starostlivosť o deti s vrodenými a získanými srdcovými chybami. Zároveň je jedným z mála pracovísk, ktoré sa pri svojej činnosti nielenže snaží robiť štatistické vyhodnocovania, ale používa k tomu aj špecializovaný softvér JMP, ktorý mu venovala softvérová a poradenská spoločnosť SAS.

Všetko sú to pre nás dôležité informácie, ktoré nám pomáhajú potvrdzovať či vyvracať naše predpoklady a v konečnom dôsledku robiť lepšie rozhodnutia. Matej Nosáľ Matej Nosáľ primár Kardiochirurgického oddelenia DKC

Široké spektrum dát

„Kultúru“ zbierania a analyzovania dát vniesol do kardiocentra ešte koncom 90. rokov bývalý primár oddelenia Viktor Hraška, ktorý sa s možnosťami analytiky v medicíne oboznámil na stáži v Bostone v USA. Spočiatku využívali kardiochirurgovia pri spracúvaní dát bežný tabuľkový kalkulátor, ale od začiatku minulej dekády prešli na softvér JMP, ktorý nachádza široké uplatnenie nielen v medicíne, ale napríklad aj v oblastiach kontroly kvality, strojárenstva či výskumu a vývoja.

Dnes v kardiocentre zbierajú o pacientoch množstvo dát. Od predoperačných, ku ktorým patria okrem diagnózy najmä demografické údaje (hmotnosť, pohlavie a pod.), cez operačné parametre ako sú dĺžka trvania zákroku či typ použitého materiálu a techniky operácie, až po pooperačné faktory, kam patria napríklad prežívanie, reoperovanosť , použité lieky, dĺžka pobytu na dýchacom prístroji, či hladiny biochemických markerov.

Presné a objektívne informácie

Na základe dlhodobého štatistického sledovania sa dajú následne vyhodnotiť rozličné dôležité parametre. Pre niektoré diagnózy môže ísť o dĺžku prežívania, pre iné napríklad o potrebu reoperovania, čiže či a za aký čas bude potrebovať pacient podstúpiť zákrok opakovane. „Na základe toho potom vieme lepšie stanoviť napríklad kontroly, ale i pravdivejšie a presnejšie informovať pacientov či rodičov čo ich dieťa čaká, prípadne im uľahčiť rozhodovanie, ak majú na výber z viacerých možností,“ vysvetľuje Matej Nosáľ, primár Kardiochirurgického oddelenia DKC.

Štatistické vyhodnotenie rôznych dát a parametrov je tiež nevyhnutné k tomu, keď chcú kardiochirurgovia výsledky svojej práce publikovať v prestížnych odborných médiách, alebo prezentovať na medzinárodných konferenciách. „Keď chceme niečo porovnať, alebo ukázať výsledky z nového chirurgického postupu – ako sme zhruba pred dvomi rokmi aj robili – tak potrebujeme mať dáta štatisticky spracované a objektivizované, v čom nám JMP veľmi pomáha,“ dodáva M. Nosáľ.

Skryté rizikové faktory

Presnejšie údaje pre podporu rozhodovania lekárov aj pre lepšie informovanie rodičov spolu s možnosťami objektivizovať dáta a preukázať merateľné výsledky práce, to všetko sú dôležité benefity, ktoré by sa na žiadnom lekárskom pracovisku bez softvérovej podpory nedali dosiahnuť. Ale azda najväčším prínosom analyzovania a vyhodnocovania dát v detskom kardiocentre je šanca identifikovať rizikové faktory pre rôzne parametre, vrátane rizika úmrtia pacienta. „Sú to faktory, ktoré sú často schované, takže sa na prvý pohľad ťažko dajú identifikovať,“ vysvetľuje M. Nosáľ.

Niektoré veci, ktoré sa na základe regresných analýz ukážu ako rizikové pre úmrtnosť, lekári ovplyvnia iba ťažko (napríklad hmotnosť pacienta), no iné, napríklad dĺžku operácie, už sčasti ovplyvniť môžu. Obdobne vedia chirurgovia vďaka dátam zistiť, aký vplyv na reoperovanosť pri istých zákrokoch má typ použitého materiálu. „Všetko sú to pre nás dôležité informácie, ktoré nám pomáhajú potvrdzovať či vyvracať naše predpoklady a v konečnom dôsledku robiť lepšie rozhodnutia,“ uzatvára primár detskej kardiochirurgie.

detske-kardiocentrum

Úloha

Kardiochirurgické oddelenie DKC chcelo štatisticky vyhodnocovať stavy, operačné postupy a pooperačný vývoj u pacientov s rozličnými diagnózami porúch srdca.

Riešenie

SAS JMP

Prínosy

Detskí kardiochirurgovia dokážu vďaka špičkovému štatistickému softvéru vyhodnocovať rozličné parametre (napríklad prežívanie či reoperovanosť), objektívnejšie informovať pacientov a rodičov, robiť lepšie rozhodnutia o použitých postupoch či materiáloch, aj odhaľovať rizikové faktory, na ktoré by inak vôbec nemuseli prísť.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.