Fakulta managementu UK využíva pre svoju výučbu marketingu špičkové nástroje business intelligence

V súčasnosti prebiehajúcej ekonomickej kríze a silnejúcej konkurencii na pracovnom trhu rastie tlak na univerzity a vysoké školy poskytovať okrem teoretických znalostí i praktické skúsenosti s užívaním najnovších informačných technológií, ktoré pomôžu ich absolventom pri uchádzaní sa o kvalifikované pozície na pracovnom trhu. Uchádzači o odborné vyššie vzdelanie a o štúdium na vysokých školách si uvedomujú túto potrebu a cielene vyhľadávajú školy, ktoré sú prepojené na hospodársku prax a intenzívne spolupracujú so súkromným sektorom a dokážu sprostredkovať tieto praktické skúsenosti.

Aktuálnu výzvu v súčasnosti predstavuje komplexné využívanie softvérovej podpory výučby študentov. V tejto súvislosti sme iniciovali vznik nového premetu Marketingová analytika, ktorého hlavným cieľom a zameraním je hĺbková analýza údajov s použitím softvéru SAS Enterprise Miner.

Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
vedúci katedry marketingu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave

SAS Global Academic Programme

Úspešná spolupráca Univerzity Komenského v Bratislave a spoločnosti SAS začala v roku 1999, kedy univerzita získala 50 licencií na softvér SAS v rámci programu SAS Academic Initiative. Tento program spoločnosti SAS poskytuje softvér SAS študentom, výskumným pracovníkom a profesorom vo viac než 3 400 akademických inštitúciách po celom svete.

Pôvodné tri učebné predmety (Úvod do štatistiky, Štatistika na PC a Štatistické metódy), v rámci ktorých Fakulta Manažmentu Univerzity Komenského používala softvér SAS, sa v školskom roku 2008/2009 rozšírili o nový štúdijný predmet „Marketingová analytika“. V rámci neho študenti získavajú praktické skúsenosti so zákazníckymi dátami pomocou riešení SAS v oblasti segmentácie klientov, krížového a navyšovacieho predaja, retencie zákazníkov, plánovania, riadenia a optimalizácie kampaní. Študenti majú možnosť počas jednotlivých cvičení v rámci semestra budovať vlastné kampane vo fiktívnej organizácii.

Pomocou analýzy správania zákazníkov sa študenti učia odhaľovať podnety pre lepšie riadenie vzťahu so zákazníkmi v jednotlivých odvetviach ako napr. bankovníctvo, poisťovníctvo, telekomunikácie.

Doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD, vedúci katedry marketingu Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave vidí spoluprácu so spoločnosťou SAS a využitie jej riešení v rámci výučby nasledovne: „Aktuálnu výzvu v súčasnosti predstavuje komplexné využívanie softvérovej podpory výučby študentov. V tejto súvislosti sme iniciovali vznik nového premetu Marketingová analytika, ktorého hlavným cieľom a zameraním je hĺbková analýza údajov s použitím softvéru SAS Enterprise Miner. Akcent je kladený aj na rozširovanie praktických skúseností študentov v rámci štúdia marketingu, sprístupňovanie najnovších poznatkov, interaktivitu výučby, kreatívne prístupy a invenciu a na stimuláciu samostatného myslenia študentov. Široký priestor pre prezentáciu výsledkov práce študentov sme vyhradili vo vedecko-odbornom časopise Marketing Inspirations.“

O Fakulte Managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského je najstaršou univerzitou na Slovensku, ktorej korene siahajú hlboko do minulosti a nadväzujú na univerzitnú tradíciu Academie Istropolitana, založenej uhorským kráľom Matúšom Korvínom v roku 1465. Fakulta Manažmentu, založená v roku 1991 je jednou z najmladších  fakúlt Univerzity Komenského, ktorá ma za cieľ vychovávať novú generáciu vedúcich osobností v slovenskom biznise.

Fakulta Managementu

Úloha

Pripraviť čo najlepšie budúcich manažérov na pracovný život, previazať teóriu čo najtesnejšie s praxou a zlepšiť kvalitu výučby.

Riešenie

Využívaním softvéru pre biznis analytiku spoločnosti SAS študenti na praktických príkladoch vidia, ako môžu v budúcnosti pristupovať k problémom analyticky, prijímať lepšie rozhodnutia a predikovať veci dôležité pre biznis.

Výhody

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave získava kredit za využívanie moderných technológií pri výučbe a snahu priblížiť výučbu čo najviac potrebám praxe. Študenti získavajú lepšiu prípravu na pracovný život a konkurenčnú výhodu na trhu práce.

The results illustrated in this article are specific to the particular situations, business models, data input, and computing environments described herein. Each SAS customer’s experience is unique based on business and technical variables and all statements must be considered non-typical. Actual savings, results, and performance characteristics will vary depending on individual customer configurations and conditions. SAS does not guarantee or represent that every customer will achieve similar results. The only warranties for SAS products and services are those that are set forth in the express warranty statements in the written agreement for such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Customers have shared their successes with SAS as part of an agreed-upon contractual exchange or project success summarization following a successful implementation of SAS software. Brand and product names are trademarks of their respective companies.