Punkty szkoleniowe SAS

Regulamin punktów szkoleniowych

Punkty szkoleniowe SAS są sprzedawane niezależnie od oprogramowania na warunkach podanych poniżej.

 1. Data wejścia w życie: 1 stycznia 2018r. Oferta wygasa 31 grudnia 2018r.
 2. Klient musi wyznaczyć przedstawiciela, który jako główna osoba do kontaktu będzie zarządzać kontem Punktów szkoleniowych SAS, autoryzować rejestracje pracowników oraz pomagać w koordynacji zakupu produktów lub usług z wykorzystaniem Punktów szkoleniowych SAS.
 3. Punkty szkoleniowe SAS można wykorzystać do: (a) zapisywania pracowników na kursy publiczne, Live Web lub dedykowane organizowane w Centrum Szkoleniowym SAS albo w siedzibie Klienta; (b) regulowania należności z tytułu opłat licencyjnych za e szkolenia i produkty SAS Learning Subscription; (c) zakupu czasu w wirtualnym laboratorium; (d) zakupu voucherów na egzaminy w ramach Certyfikacji SAS; (e) regulowania należności za wynajem centrum szkoleniowego SAS; (f) rejestracji udziału w wybranych konferencjach; (g) regulowania należności za inne uprzednio zatwierdzone usługi świadczone przez SAS lub produkty oferowane przez SAS (zbiorczo: „Produkty i usługi dostępne za Punkty szkoleniowe SAS”).
 4. Produkty i usługi dostępne za Punkty szkoleniowe SAS mają przypisaną różną wartość wyrażoną w Punktach szkoleniowych SAS w zależności od wysokości opłat rejestracyjnych, opłat licencyjnych lub standardowych opłat oraz muszą być wstępnie zatwierdzone przez filię SAS w kraju, w którym takie Punkty szkoleniowe SAS mają być wykorzystane. Ponadto ewentualny rabat dotyczący Punktów szkoleniowych SAS zakupionych w jednej filii SAS i wykorzystanych w innej filii SAS jest ograniczony do maksymalnie 10%.
 5. W niektórych lokalizacjach zakup lub wykorzystanie Punktów szkoleniowych SAS może wymagać opłacenia dodatkowych podatków od transakcji. Kwota ta nie jest uwzględniona w cenie Punktów szkoleniowych SAS. SAS dołoży uzasadnionych starań, aby ująć wszystkie podatki obciążające Klienta we właściwej fakturze, a Klient zobowiązuje się zapłacić takie podatki na rzecz SAS — jednak odpowiedzialność za opłacenie podatków od zakupu i wykorzystania Punktów szkoleniowych SAS spoczywa na Kliencie. Klient nie odpowiada za podatki od dochodów SAS.
 6. Punkty szkoleniowe SAS wygasają po 12 lub 18 miesiącach od daty aktywacji konta, w zależności od liczby Punktów szkoleniowych SAS zakupionych w jednej transakcji.
 7. Liczba uczestników kursów i konferencji jest ograniczona, dlatego wolne miejsca nie są gwarantowane.
 8. SAS zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu dostarczenia lub realizacji wszelkich Produktów i usług dostępnych za Punkty szkoleniowe SAS według własnego uznania. SAS zastrzega sobie prawo odmowy szkolenia podmiotowi objętemu zakazem szkolenia na mocy właściwych przepisów ustawowych lub wykonawczych, w tym między innymi na mocy amerykańskich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących eksportu. SAS nie odpowiada za opłaty pobierane przez linie lotnicze i kolejowe w przypadku zwrotu biletu w związku z odwołaniem kursów lub wydarzeń SAS. Przy zakupie biletów lotniczych lub kolejowych należy mieć na uwadze wszelkie ograniczenia stosowane przez linie lotnicze lub kolejowe w zakresie prawa do anulowania rezerwacji i uzyskania zwrotu należności za bilet.
 9. SAS udostępni numer konta Punktów Szkoleniowych SAS, osobie wyznaczonej do kontaktu po stronie klienta. Termin płatności wynosi 30 dni. Udostępnienie nastąpi po otrzymaniu zapłaty za zakupione Punkty Szkoleniowe.
 10. Nie obowiązują żadne inne rabaty.
 11. Opłaty za Punkty szkoleniowe SAS nie podlegają zwrotowi.
 12. W przypadku kursów odbywających się w siedzibie klienta koszty delegacji personelu SAS są rozliczane dodatkowo. Koszty delegacji obejmują: koszty dojazdu w obie strony, koszty zakwaterowania w hotelu oraz diety.
 13. Zasady anulowania zgłoszeń:
  1. Szkolenia kalendarzowe: Punkty szkoleniowe SAS mogą zostać zwrócone na konto w przypadku otrzymania zgłoszenia o anulowaniu telefonicznie, pocztą zwykłą lub e mailem najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia wydarzenia; w przypadku późniejszego zgłoszenia anulowania (9 lub mniej dni kalendarzowych) z konta Punktów szkoleniowych SAS pobrana zostanie pełna liczba wymaganych Punktów szkoleniowych SAS. Zastępstwa (zmiany nazwisk uczestników) można zgłaszać w dowolnym terminie przed wydarzeniem. Transfery są przyjmowane do 24 godzin przed datą rozpoczęcia wydarzenia, a uczestnikom przysługuje jeden transfer na każdą rejestrację udziału w kursie.
  2. Kursy dedykowane oraz prywatne kursy Live Web: Klient może bezpłatnie anulować kurs zaplanowany w jego siedzibie, jeżeli SAS otrzyma stosowne powiadomienie telefoniczne lub pisemne najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu. Żądanie zmiany terminu kursu zgłoszone później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia kursu jest traktowane jak anulowanie, za co na podstawie osobnej faktury pobrana zostanie opłata za anulowanie w wysokości 50% łącznej opłaty za planowane szkolenie. Żądanie zmiany terminu kursu zgłoszone później niż na 10 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia kursu jest traktowane jak anulowanie, za co na podstawie osobnej faktury pobrana zostanie opłata za anulowanie w wysokości 100% łącznej opłaty za planowane szkolenie. Ponadto jeżeli za zgodą Klienta zakupione zostały bezzwrotne bilety lotnicze lub kolejowe dla personelu SAS, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów tych biletów.

Back to Top