Backgrounds 84A1005
Risk Management for Banking

SAS® Risk Management for Banking

Zoptymalizuj, zautomatyzuj i dopasuj do wymagań zaawansowane analizy ryzyka kredytowego, rynkowego oraz procesy zarządzania aktywami i pasywami

Pomiar ekspozycji na ryzyko w ramach ustalonego „apetytu na ryzyko” dla wszystkich ksiąg i portfeli, jak również na poziomie pojedynczego instrumentu finansowego na bazie spójnego zbioru danych i przy wykorzystaniu zintegrowanej infrastruktury danych i procesów na potrzeby ryzyka. Jednostki biznesowe dokonują przeliczeń niezależnie dla różnych poziomów i szczebli organizacyjnych instytucji, jak również na poziomie całej instytucji, wykorzystując zawansowane wbudowane modele ryzyka oraz szereg możliwości dopasowania agregowanych miar ryzyka do własnych potrzeb. Uzyskiwane wyniki to podstawa do pozyskania wysokiej jakości wskazówek do podejmowania racjonalnych decyzji na poziomie całego przedsiębiorstwa maksymalizujących poziom zysku i rentowności z uwzględnieniem miar skorygowanych o poziom ryzyka – Risk Adjusted Performance Measurement.

Korzyści

Uzyskaj przejrzystą informację na temat ekspozycji instytucji na wszystkie typy ryzyka

Analiza profilu ryzyka oraz zysku dla wszystkich linii biznesowych oraz szacowanie ryzyka portfeli instrumentów finansowych w zależności od powiązanych czynników ryzyka, w tym value-at-risk, expected shortfall, earnings-at-risk czy też liquidity-at-risk.

Wsparcie dla innowacji oraz elastyczność wykonywania zmian

Pełne wsparcie i elastyczność budowy kolejnych metod oraz sposobów szacowania nowych parametrów w nawiązaniu do zmieniających się potrzeb użytkowników końcowych w zakresie wyliczanych wskaźników ryzyka, modeli szacowania ryzyka w pełni audytowalnym i przejrzystym środowisku. Dostosowanie do zmieniających się wymagań wewnętrznych instytucji, jak również zmian wymaganych przez organizacje nadzorcze.

Wdrożenie w pełni zintegrowanej strategii zarządzania ryzykiem

Zapewnienie efektywnej platformy w zakresie szacowania i przekazania kluczowych z punktu widzenia zarządzania ryzykiem informacji dla każdego poziomu instytucji, dzięki wykorzystaniu kompleksowej i zintegrowanej platformy ryzyka do przechowywania danych, wykorzystywanych metodologii i algorytmów przeliczeniowych oraz generowanego zakresu i poziomu granulacji wyników.

Wykorzystaj każdą pojawiającą się okazję na wygenerowanie dodatkowego zysku

Optymalizacja portfeli instrumentów finansowych pozwala na identyfikację optymalnych strategii sprzedaży/zakupu instrumentów finansowych, a tym samym na uzyskanie najbardziej optymalnej proporcji ryzyka do zysku (RAPM). Wsparcie przy realokacji kapitału w celu jego optymalnej alokacji zarówno w odniesieniu do sytuacji bieżącej, jak i prognozowanych stanów w przyszłości.

Gromadzenie, integracja i walidacja wszystkich niezbędnych danych dla procesów zarządzania ryzykiem

Możliwość wykorzystania danych ze wszystkich dostępnych źródeł, włączając dane rynkowe, dane z systemów księgowych, tradingowych, rozliczeniowych oraz innych.

Szybki start dzięki parametryzacji modeli na bazie wbudowanych komponentów i procesów

Wbudowane i prekonfigurowane modele szacowania ryzyka, metody przeliczeniowe oraz raporty w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka kredytowego, zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzyka na poziomie całego przedsiębiorstwa są gotowe do uruchomienia i wykorzystania. Predefiniowane analizy i komponenty analityczne mogą być wykorzystane do samodzielnej rozbudowy rozwiązania w przyszłości.

 

Zarządzaj w pełni procesami i bądź właścicielem danych na potrzeby zarządzania ryzkiem

Wykorzystaj spójną platformę do konsolidacji i przechowywania danych na potrzeby zarządzania ryzykiem dzięki wykorzystaniu przygotowanego specjalnie na potrzeby bankowości i finansów dedykowanego modelu danych wraz z predefiniowanymi procesami zasilającymi.

 

Obniż całkowity koszt zarządzania ryzykiem (Total Cost of Ownership)

SAS Risk Management for Banking to więcej niż jedynie system wspierający procesy zarządzania ryzykiem – to zintegrowana i kompleksowa platforma dostarczająca predefiniowane procesy i algorytmy (z możliwością ich dostosowania do potrzeb instytucji) konsolidująca wszelkie procesy począwszy od pozyskania i przechowywania danych na potrzeby zarządzania ryzykiem, poprzez wykonanie procesów przeliczeniowych, a skończywszy na generowaniu interaktywnych raportów dostosowanych do potrzeb odbiorców końcowych.

 

Screenshoty

Office background 2

Funkcjonalności

Risk Management for Banking
  • Zarządzanie danymi na potrzeby ryzyka
  • Raportowanie parametrów ryzyka
  • Zarządzanie aktywami i pasywami (ALM)
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  • Zarządzanie ryzykiem rynkowym
  • Konsolidacja ryzyka i zarządzanie ryzykiem całego przedsiębiorstwa


The important thing is that we now have an open solution in which all dynamics can be followed and understood by our analysts. ... The framework solution from SAS has an interface that fits our analysts very well with regard to competencies.

Informacje techniczne

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top