Backgrounds 84A1005
SAS Fraud Framework

SAS® Fraud Framework

Zmniejszenie strat powodowanych nadużyciami. Zwiększenie przychodów. Poprawa sprawności operacyjnej.

Unikalne hybrydowe podejście do wykrywania nadużyć i zapobiegania im. Rozbudowany anty-fraudowy silnik analityczny wykorzystuje wiele technik do wykrywania większej liczby podejrzanych działań, niż było to kiedykolwiek możliwe. Ostrzeżenia są stopniowane i priorytetyzowane zależnie od istotności, a następnie kierowane do śledczych w celu poddania ich dokładniejszej analizie.

Korzyści

Większa niż kiedykolwiek dotąd wykrywalność działań przestępczych

Przetwarzanie wszystkich danych (a nie tylko ich próbek) w zaawansowanych modelach analitycznych sprzężonych z silnikami reguł – w czasie rzeczywistym lub wsadowo. Możliwość wykrywania nieznanych dotąd zachowań przestępczych poprzez wykorzystanie zindywidualizowanych metod wykrywania anomalii i odkrywania podmiotów powiązanych oraz grup przestępczych, co zapobiega większym stratom.

Zwiększenie sprawności operacyjnej

Sprawny silnik scoringowy do identyfikacji zjawisk potencjalnie przestępczych znacznie ogranicza fałszywe alarmy i nadaje wyższy priorytet dochodzeniowy działaniom zorganizowanym mogącym zaowocować większymi stratami. Zaawansowane narzędzia zarządzania sprawami pomagają sprawnie prowadzić dochodzenia i zwiększają sprawność śledczych. Dodatkowo system rejestruje wyniki takich dochodzeń i na ich podstawie dopasowuje w miarę upływu czasu analitykę systemu wykrywania oszustw.

Skonsolidowany obraz ryzyka nadużyć

Skuteczniejsze wykrywanie nadużyć dzięki skonsolidowanej informacji o rachunkach, klientach, transakcjach, pracownikach oraz podejściu cross-kanałowemu i cross-produktowemu. Ustawiczne ulepszanie modeli i dostosowywanie systemu tak, by uwzględniał zmiany zachodzące w sposobach dokonywania oszustw. Rozumienie nowych zagrożeń i zapobieganie znaczącym stratom we wczesnych stadiach poprzez korzystanie ze schematów powiązań społecznościowych i rozbudowanych technik przeszukiwania danych (data mining).

Blokowanie oszustw, zanim wystąpią straty

Możliwość blokowania oszustw w zarodku poprzez wykorzystywanie działającego on-line scoringu w czasie rzeczywistym lub w trybie wsadowym. Rozpoznawanie recydywistów i dokładniejsza ocena napływających danych, dzięki przeszukiwaniu baz znanych oszustów. Wykrywanie nadużyć dokonywanych przez pracowników lub przy ich współudziale poprzez integrację danych kadrowych z logami z systemów. Zaawansowany silnik oceny nadużyć wykorzystując modele oceny ryzyka i zagrożonej wartości, priorytetyzuje zdarzenia przed ich przekazaniem do zespołu śledczych.

Screenshoty

Office background 2

Funkcjonalności

SAS Fraud Framework
  • Zarządzanie danymi o nadużyciach. Konsolidacja historycznych danych z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł na potrzeby analiz i dochodzeń.
  • Zarządzanie regułami i modelami analitycznymi. Tworzenie i zarządzanie regułami biznesowymi, modelami analitycznymi i alertami skierowanymi do śledczych.
  • Wykrywanie zdarzeń i generowanie alertów. Ocena danych w czasie rzeczywistym silnikiem scoringowym pracującym online, łączącym w sobie reguły biznesowe, wykrywanie anomalii i zaawansowane techniki analityczne.
  • Zarządzanie alertami. Integracja alertów pochodzących z wielu systemów monitoringu i przedstawianie śledczym pełniejszego obrazu ryzyka.
  • Analiza sieci powiązań (Social Network Analysis). Wykracza poza standardowy widok z poziomu transakcji lub rachunku, pozwala na automatyczną identyfikację podejrzanych powiązań oraz społeczności charakteryzujących się zwiększonym ryzykiem nadużyć.
  • Zarządzanie sprawami. Usprawnienie działań dzięki usystematyzowanym narzędziom śledczym z wykorzystaniem w pełni konfigurowalnych procesów workflow.


CNA
We have an excellent working relationship with SAS. They took the time to learn from us and truly understand the nuances of claims fraud at CNA so that we could build effective predictive models for each line of our business.
Przeczytaj opis referencyjny

Rekomendowane zasoby

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top