Backgrounds 84A1005

SAS® Enterprise GRC

Przekrojowa informacja o instytucji w zakresie Governance, Risk, Compliance

SAS® Enterprise GRC (Governance Risk Compliance) dostarcza zintegrowaną platformę do zarządzania ryzykiem strategicznym oraz operacyjnym oraz umożliwia zbieranie i konsolidację informacji ze wszystkich systemów zarządzania ryzykiem finansowym w instytucji (ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe itp.) w taki sposób, aby uzyskać całościowy obraz ekspozycji w organizacji na ryzyko (firm-wide risk).

Rozwiązanie łączy wszystkie funkcje i zasady Governance, Risk, Compliance w celu ułatwienia i usprawnienia zarządzania instytucją, poprzez konsolidację zasad GRC z celami biznesowymi i procesem realizacji strategii biznesowej w organizacji.

Korzyści

Połącz wszystkie elementy związane z realizacją zasad zgodności Governance Risk Compliance w ramach jednej spójnej platformy

Repozytorium dla procesów zarządzania ryzykiem, procesów kontroli, uwarunkowań i regulacji prawnych, procesów, danych dotyczących strat finansowych i niefinansowych, scenariuszy i audytów są łączone w jednej spójnej platformie, która wspomaga współpracę pomiędzy menedżerami odpowiedzialnymi za ryzyko, właścicielami biznesowymi, audytorami oraz menedżerami zapewnienia zgodności. Rozwiązanie umożliwia również implementację najlepszych praktyk zdefiniowanych w standardach rynkowych, np. ISO 31000, AS/NZS Risk Management Standard, itp.

Podejmuj lepsze decyzje

Uzyskaj pełen obraz bieżącej i potencjalnej ekspozycji tytułu ryzyka finansowego oraz możliwości zapewnienia zgodności – dokonaj analizy 360-stopni. Łatwo eksploruj powiazania pomiędzy poszczególnymi elementami strategii GRC. Dokonuj integracji Kluczowych Wskaźników Wydajności (KPI) oraz Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI), aby móc aktywnie monitorować wykonywanie strategii i śledzić wypełniane celów biznesowych.

Eliminuj niekorzystne zdarzenia

Połącz platformę realizacji zasad zgodności GRC z codziennymi procesami biznesowymi. Wykorzystaj zaawansowany i dostosowany do wymagań system alertów i wczesnego powiadamiana o zidentyfikowanych ryzykach, powiązanych sprawach oraz planach działań zaradczych i korekcyjnych.

Zwiększ efektywność procesów GRC

Dokonaj pełnej automatyzacji standardowych procesów GRC, aby uzyskać możliwość ciągłego monitorowania i kontroli Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI) oraz ekspozycji na ryzyko. Redukuj możliwość duplikowania się procesów poprzez współpracę pomiędzy audytorami, menedżerami ryzyka oraz menedżerami zapewnienia zgodności.

Redukuj straty wynikające ze zmaterializowania się ryzyka

Zbieraj i monitoruj zgodnie z ustalonym procesem workflow wszystkie informacje dotyczące strat finansowych i niefinansowych, które się zmaterializowały w ujęciu historycznym w jednym spójnym i wspólnym repozytorium zdarzeń operacyjnych. Pozyskuj wiedzę na bazie obserwacji historycznych, zawodnych procesów kontroli oraz procesu samooceny ryzyka operacyjnego – wyciągaj wnioski na przyszłość.

Screenshoty & Demos

Office background 2

Funkcjonalności

enterprise-grc-hero-left
  • Wspólne repozytorium
  • Elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb interfejs
  • Wsparcie procesu zarządzania ryzykiem
  • Wsparcie procesu zarządzania wydajnością i efektywnością działania
  • Wsparcie procesu zarządzania polityką firmy
  • Zarządzanie incydentami

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Back to Top